V úspěšnosti o ERC granty stále zaostáváme. Co s tím?

Monday, 20 September 2021 08:29

„‎Úspěšnost českých žadatelů o granty Evropské výzkumné rady (ERC) se zlepšuje, ale stále výrazně zaostáváme. Přitom podle jiných srovnání, například kvality publikací, bychom měli být v ERC soutěži mnohem úspěšnější,“ říká Zdeněk Strakoš z Matematicko-fyzikální fakulty UK, který dlouhodobě usiluje o větší úspěšnost českých žadatelů a je koordinátorem nově vzniklé Expertní skupiny pro granty ERC.

98964901 e179 4b32 a5f5 97a7fc816737 1
Matematik a koordinátor nově vzniklé Expertní skupiny pro granty ERC Zdeněk Strakoš. 

„Podstatou ERC projektů je podpora výzkumu směřujícího za hranice poznání v daném oboru a vedoucího k průlomovým objevům v dané vědecké oblasti, a to v dlouhodobém a celosvětovém měřítku,“ popisuje profesor Strakoš, jenž v minulosti působil v hodnotícím panelu ERC.

„Cílem není kvantifikace publikačních či jiných výstupů projektu, ale zdůvodněný pokus o skutečný průlom, posunutí hranic našeho poznání. Většina ERC projektů je vysoce riziková, ale jedná se o odůvodněný risk,“ vysvětluje. Celý koncept ERC grantů vznikl v roce 2007; jednou z hlavních motivací bylo vytvořit podmínky a podporu pro budoucí vůdčí osobnosti, jež mohou určit další směr výzkumu.

Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) financuje špičkový výzkum ve všech vědních oborech. Jediným kritériem hodnocení je vědecká kvalita – jak návrhu projektu, tak dosavadních výsledků samotného řešitele. Úspěšný ERC projekt má originální myšlenku, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice a otevřít nové cesty výzkumu.

 

ERC financuje pět typů grantů:

ERC Starting granty – podporující začátek nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy vytvářejí vlastní výzkumný tým nebo program v rozmezí dvou až sedmi let od dokončení Ph. D.

ERC Consolidator granty – cílí na vynikající mladé vědce ve fázi, kdy konsolidují (potřebují posílit či rozšířit) vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program a mají sedm až dvanáct let od získání doktorátu.

ERC Advanced granty – zaměřené na podporu celosvětově uznávaných odborníků, kteří již daný obor prokazatelně ovlivnili.

ERC Synergy granty – podporující skupinu dvou až čtyř hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu, který se musí zásadně lišit od klasických kolaborativních projektů. Nejde jen o úspěšnou spolupráci individuálních řešitelů, ale o propojování vědních disciplín, oborů, jedinečných znalostí a infrastruktur, využití nových, nekonvenčních metod, technik a přístupů.

Proof-of-Concept granty – je určen na podporu úspěšných řešitelů ERC grantů v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině. 

ERC c

„S českými žadatelkami a žadateli o ERC granty pracujeme již přes deset let, jak pořádáním workshopů, tak individuálním poradenstvím. Doposud byla veškerá podpora založena na osobním nasazení dobrovolníků, a to není dále udržitelné. Nelze suplovat neexistující profesionální systém podpory skupinkou nadšenců, kteří pomáhají ve volném čase,“ vysvětluje profesor Zdeněk Strakoš z MFF UK vznik Expertní skupiny pro granty ERC, jíž je koordinátorem.

Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC vznikla v lednu letošního roku na základě Společné deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tvoří ji koordinátor a šest členů ze tří vědních oblastí ERC – vědách o živé a neživé přírodě (LS, PE) a společenských a humanitních vědách (SSH). Hlavním cílem expertní skupiny je ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR systematicky podporovat žadatele o granty ERC na národní úrovni. Nedílnou součástí a podmínkou pro její úspěšnou práci musí být zároveň cílená a dlouhodobá podpora žadatelů na jednotlivých institucích.

Podněty k vytvoření expertní skupiny a příslušná doporučení pro instituce jsou formulovány v textu Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni.

Expertní skupina pro podporu žadatelů ERC si vytyčila několik cílů: Rozvinout dále fungující systém tří workshopů s navazujícím Mock Interview pro postupující žadatele do druhého kola hodnocení. „Zde je naprosto klíčová předchozí příprava na jednotlivých institucích. Na workshopy se nám v minulosti hlásili lidé, kteří ještě nebyli připravení, nevěděli základní informace, což nám bralo mnoho času a energie a nebyl prostor k pomoci vedoucí k dalšímu zlepšení dobrých projektů a tím i ke zvýšení jejich šance na úspěch. Věříme, že vznikající podpora na jednotlivých institucích a s tím spojená síť koordinátorů lokální podpory výrazně pomůže,“ shrnuje Zuzana Čapková z Technologického centra ČR, národní kontaktní pracovnice pro granty ERC a program Marie Skłodowska-Curie Action.

Harmonogram letošních workshopů je podle organizátorů velmi hektický, ale jinak to vzhledem k posunu termínů podávání grantů nešlo. První workshop proběhne už koncem září a jeho cílem je zhodnotit, zda uchazeči mají jasnou hlavní myšlenku a cíle projektu. „Žadatelům dáme zpětnou vazbu: ‚Ano, to vypadá nadějně nebo toto ještě není dobré, zde máte velkou mezeru.´ Proto je potřeba už k registraci dodat název projektu, abstrakt, zamýšlený panel, CV a track record dle pravidel ERC. Registrace neznamená automatické přijetí na workshop – přijmeme jen ty, kteří jsou již zralí a mají za sebou odpovídající přípravu na instituci,“ vysvětluje Zdeněk Strakoš. Žadatelé také musejí mít doporučení instituce, za kterou plánují o ERC žádat – nejedná se přitom o žádnou byrokracii navíc, ale jen o prostý souhlas, že o sobě navzájem vědí a spolupracují.

 

Druhý workshop je plánován již na konec října. Účastníci si mimo jiné vyzkouší hodnocení dříve úspěšných grantů. Tím tak podle organizátorů a bývalých úspěšných žadatelů nejlépe pochopí, jak psát ERC projekt, co je jeho cílem a co hodnotitelé očekávají. Na konci listopadu pak bude následovat třetí workshop, kde proběhne diskuze se členy ERC panelů, kritické zhodnocení a bude dána zpětná vazba aktuální verzi projektu. Více informací o workshopech a podmínky účasti naleznete na webu horizontevropa.cz.

ERC  v ČR  6 2021 cropDalší cílem expertní skupiny je poskytovat pomoc a podporu jednotlivým institucím, aby mohly efektivně a systematicky pracovat s budoucími uchazeči a to již od magisterských a Ph. D. studentů. „ERC je dlouhodobý proces, kdy nejdůležitější není získání samotného grantu, ale samotná příprava, během které se vědec či vědkyně musí skutečně zamyslet nad daným projektem a svým odborným směřováním – v kontextu a s nadhledem, provést jakousi inventuru své práce,“ líčí Zdeněk Strakoš.

„Ze zpětné vazby víme, že i neúspěšní žadatelé hodnotí proces přípravy ERC grantu jakožto velmi cenný a určující pro jejich další vědeckou práci. Přípravou projektu získali prostor k zastavení se, změnili pohled na svoji práci, a to postupně vede k lepším výsledkům, k získání jiných grantů či perspektivní pozice na významné instituci. Investice času a úsilí do přípravy kvalitního ERC projektu se vrátí na úrovni jednotlivce i samotné instituce,“ dodává.

Podle Strakoše je také důležité pokračovat v proměně prostředí. Jako jeden z možných problémů vedoucí k nízké úspěšnosti může být i to, že čeští žadatelé nejsou v očích hodnotitelů dostatečně věrohodní: „Nedostali včas možnost se osamostatnit, založit si vlastní výzkumnou skupinu a jít svou vlastní cestou. To musíme měnit a více podporovat programy na jednotlivých institucích, například Primus na Univerzitě Karlově, MUNI Award na Masarykově univerzitě, prémie Lumina quaeruntur na Akademii věd ČR a další umožňující vznik vlastních juniorských skupin.“

6a29eb9e a74b 4f13 9f6a 000356728b63 1
Zdeněk Strakoš hovoří na jednom z ERC workshopů na Univerzitě Karlově. Foto: archiv UK.

Zlepšení, ale i plno další práce

Tato slova ze své zkušenosti potvrzuje i Adéla Jiroudková, univerzitní koordinátorka projektů ERC.

„Situace se zlepšuje, ale čeká nás ještě mnoho práce. Stále se nám například z fakult hlásí lidé, jejichž projekty nejsou kvalitně připraveny nebo nemají dostatečně silné životopisy. Mladým vědcům a vědkyním chybí mentoring a vedení k tomu, aby se osamostatnili, odešli ven na zkušenou a poté se obohaceni vrátili – bez toho nemohou v ERC soutěži a tak silné konkurenci obstát. Dále nám chybí kariérní poradenství v různých fázích vědecké dráhy nebo lepší podmínky pro vědkyně-matky. Potýkáme se i s nedostatečným mezinárodním rozhledem, kdy se výzkumníci často porovnávají jen mezi českými kolegy a ignorují světovou konkurenci – neumějí přijímat konstruktivní kritiku,“‎ vyjmenovává Adéla Jiroudková některé výzvy, které bude muset Univerzita Karlova v následujících letech řešit.

Pro zvýšení úspěšnosti žadatelů by mohlo přispět i rozšíření možnosti individuálních konzultací. K tomu poslouží i nově vznikající Mentoring program ERC, kde budou radit bývalí úspěšní grantisté a panelisté. V neposlední řadě je cílem i systémová spolupráce expertní skupiny ERC a Grantové agentury ČR (GA ČR) a větší informovanost a osvěta, například pořádáním národních informačních dnů a podobně.

Zdeněk Strakoš říká: „Věřím, že tato systematická a dlouhodobá podpora nám pomůže zvýšit naši úspěšnost v získávání ERC grantů v dalších letech. Kvalitou vědy na to máme. Granty ERC jsou i v Evropě i mimo ni vnímány jako měřítko kvality výzkumu v jednotlivých zemích i na jednotlivých vědeckých institucích. Získávají je sice jen někteří, ale jsou ve svých důsledcích prospěšné pro všechny.“

Author:
Photo: Hynek Glos