FTVS uspořádala mezinárodní atletickou konferenci

Wednesday, 01 December 2021

Katedra atletiky FTVS UK uspořádala 25. listopadu online mezinárodní vědeckou konferenci Atletika 2021. Organizační výbor v čele s docentem Alešem Kaplanem připravil setkání, při němž odborníci ze Slovenska, Polska a České republiky prezentovali výsledky svých výzkumných šetření. Z různých vědeckých pohledů tak bylo upozorněno na zastoupení atletiky v rámci kinantropologického výzkumu.

Fotografie  1Zprava: předseda organizačního výboru konference doc. Aleš Kaplan představuje přednášející Dr. Jana Pernicu, Mgr. Jana Fehera (za předsednickým stolem) a šéfredaktora vědeckého časopisu Česká kinantropologie prof. Jiřího Suchého (s mikrofonem).

Po úvodním přivítání předsedou organizačního výboru Kaplanem a vedoucím katedry atletiky doktorem Radimem Jebavým se v rámci zvaných přednášek postupně vystřídali hlavní řečníci konference. Proděkan FTVS UK Miroslav Petr se zabýval ve svém příspěvku uplatněním sportovní genomiky ve sportu a následně i v atletice. V mezinárodním zastoupení konference poté vystoupil zástupce ze Slovenska. Docent Pupiš z banskobystrické Univerzity Mateja Béla se v příspěvku zaměřil na problematiku biologického pasu sportovce a upozornil na případné benefity a rizika interpretace výsledků.

Další dva příspěvky v dopolední části konference přednesli čeští atletičtí odborníci. Nejprve Jan Pernica, v současné době působící jako vedoucí trenér běžecké sekce české atletiky a zároveň běžecký trenér Univerzitního sportovního klubu Victoria Praha, se zamýšlel nad běžeckou přípravou vrcholového a výkonnostního běžce, a poté člen katedry atletiky Jan Feher prezentoval výsledky dlouholeté přípravy tvorby aplikace atletického tréninkového deníku.

Fotografie  2Pod vedením Dr. Vladimíra Hojky, proděkana pro studijní záležitosti, bylo možné jednání sledovat i v seminární místnosti katedry atletiky.

V odpolední části proběhlo jednání konference ve dvou sekcích, ve kterých vystoupilo celkem šestnáct přednášejících. V první sekci nazvané Sportovní trénink v atletice byly prezentovány příspěvky jak známých atletických odborníků, tak i nastupující generace mladých doktorandů. Magistra Homolková z FSpS Masarykovy univerzity přednesla téma Vliv intermitentní hyperoxie na hematologickou složku biologického pasu atleta. Posluchače prezenčně se účastnící, ale i posluchače v rámci on line připojení, zaujaly příspěvky autorského kolektivu (doc. Alberty, doc. Pupiš, Dr. Vachalík a Dr. Bátovský) z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici s názvem: „Vplyv diurnálnej variácie a fyzickej záťaže na markery krvného dopinku v biologickom pase športovcov“ a dále příspěvky autorského kolektivu (Mgr. Králová, Mgr. Šiška, Dr. Hlavoňová a Dr. Cacek) z FSpS MU v Brně s názvem: „Věk dosažení osobního maxima českých skokanek do výšky“, a docenta Broďániho z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, který se zabýval problematikou tréninkového zatížení determinujícího sportovní výkonnost ve sportovní chůzi na 50 kilometrů.

V rámci jednání druhé sekce, kde byly řešena problematika zastoupení atletiky v rámci kondiční přípravy a dále úloha atletiky v rámci školní tělesné výchovy, zaujali svými příspěvky prof. Čillík z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, když upozornil na změny úrovně všeobecné pohybové výkonnosti v kategorii chlapců v projektu Slovenského atletického svazu s názvem Detská atletika, a dále docent Kaplan z pořádající fakulty, který upozornil na důvody, které vedly děti k zahájení atletického tréninku před deseti lety a porovnával je s důvody pro zahájení tréninku v současné době. Své zastoupení měli v této sekci i studenti doktorského studia. Magistr Procházka z FSpS MU v Brně se zamyslel nad aktuálními trendy v taperingu a peakingu u vytrvalostních sportů a magistra Krupková z FTVS UK zacílila na problematiku spektroskopie i s jejím případným využitím v atletickém tréninku.

Fotografie  3Zakončení konference členy organizačního výboru; zprava: Dr. Vladimír Hojka, doc. Aleš Kaplan, a Dr. Radim Jebavý.

Konference přinesla mnoho podnětných zjištění a zároveň dala podnět k možné spolupráci jednotlivých výzkumných týmů v rámci středoevropského regionu. Jedním z důkazů je příprava mezinárodní atletické konference v roce 2022, jejímž hostitelem bude katedra tělesné výchovy a sportu Filozofické fakulty Univerzity Mateja Béla v Banské Bystrici. Příspěvky jednotlivých autorů budou podstoupeny recenznímu řízení vědeckého časopisu Česká kinantropologie a po případném kladném posouzení budou zařazeny do monotematického čísla recenzovaného vědeckého časopisu Česká kinantropologie, které vyjde jako čtvrté číslo za rok 2021.

Author: redakce
Photo: Dominika Krupková, FTVS