Vede Filozofická fakulta UK. Ale těsně

pátek, 24 leden 2014 11:56

hn210

23.1.2014 , Rubrika: Příloha - Nejlepší vysoké školy, Strana: 8, Autor: DAN

Sociologie

Univerzita Karlova prokázala,že její loňský úspěch nebyla náhoda. Její Filozofická fakulta opět získala vedení v žebříčku HN v oboru sociologie. Ze třetího místa se na stříbrný post vrací vyhlášená Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V čele žebříčku tak stojí dva silní soupeři. Třetí místo letos patří Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Filozofická fakulta UK vede v mezinárodnímzapojeníavýběrovosti. Alespoň na semestr loni vyslala do zahraničí téměř sedm procent svých studentů -nejvícezevšechkatedersociologie. Je navíc atraktivní i pro zahraniční studenty. Mezi163studenty,kteřítuchtějí získat vysokoškolský diplom, je více nežpětprocentcizinců. V místnostech pražské Filozofické fakulty navíc probíhá poměrně individuální výuka. To je důležité z hlediska toho, kolik času mohou vyučující studentům věnovat během sepisování závěrečných prací. Jeden akademik může upnout pozornost v průměru na patnáct studentů. Oproti tomu na brněnské Masarykově univerzitěmusíjedenpedagogrozdělit svůj čas v průměru mezi 37 studentů. V bádání vede Brno Kdo se chce jako sociolog dostat na stránky odborných časopisů a vědecky publikovat, nejlepší předpoklady má na brněnské Fakultě sociálních studií. Ta letos nejlépe uspěla v kategorii věda.

Osm procent bakalářských

a diplomových prací, které mají dát studentům základy vědeckých postupů, tady navíc budoucí sociologové odevzdávají v cizím jazyce. Mohou se tak porovnávat se světovou konkurencí.

Nejaktivnější pedagogy co do počtu zahraničních přednášek a konferencí má Západočeská univerzita v Plzni, která se posunula na čtvrté místo v žebříčku HN. Deset z jedenácti vyučujících loni pracovně odjelo alespoň na tři dny na zahraniční univer- zitu či vědecké pracoviště. Na zahraniční půdě často přednášejí i akademici z brněnské sociologie a z Filozofické fakulty v Olomouci. Nejvíce zahraničních studentů, kteří do Česka přijedou studovat na semestr či celý akademický rok, láká studium na Fakultě sociálních věd v Praze. Alespoň na semestr sem přijelo 40 cizinců. Zájemci o studium na této fakultě tak mají jistotu, že přednášky sociologie tu dostanou mezinárodní rozměr a že budou moci chodit na výuku v cizích jazycích.

V Hradci berou polovinu uchazečů Největší šance na přijetí mají uchazeči na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, která do bakalářského programu sociologie přijímá každého druhého uchazeče. Reálné vyhlídky mají i ti, kteří zašlou přihlášku na plzeňskou Filozofickou fakultu. Na ostatních školách dostane šanci 30-38 procent uchazečů.

Nejvíce se u přijímacích zkoušek musejí snažit ti, kteří chtějí sociologii studovat v Brně. Zdejší katedra přijímá jen 23 procent těch, kteří sem pošlou vyplněný formulář. Zároveň ale téměř polovina přijatých studentů nepřijde k zápisu na studijní oddělení a na školu nakonec nenastoupí. I tento faktor HN v hodnocení sledují. Vypovídá to o prestiži školy - na kolik byla pro uchazeče vysněnou volbou a na kolik spíše záchrannou variantou. Velký poměr přijatých si nakonec vyzvedne index na olomoucké Filozofické fakultě i Filozofické fakultě UK -jde téměř o 70 procent přijatých.

O prestiži školy svědčí také to, kolik studentů s magisterským titulem si ji vybere pro svá doktorandská studia. Nejvíce studentů, kteří do doktorandského programu školy přešli z jiné fakulty, má Filozofická fakulta v Olomouci. Druhou v pořadí je v tomto ohledu Fakulta sociálních věd.

Bakalářský titul sociologie lze od loňského ledna získat také na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Do prvního ročníku tu nastoupilo 31 studentů a část předmětů je vyučována v angličtině.

Průměrný nástupní plat sociologů je podle olomoucké Filozofické fakulty 23 tisíc korun hrubého. Ti, co získají práci v Praze, vydělají o tři tisíce víc. Podle Fakulty sociálních věd UK se většina absolventů uplatní na místech ve výzkumných agenturách, státním i neziskovém sektoru či v PR.

Autor: