Jak měřit na vysokých školách vědeckou úroveň

pondělí, 18 únor 2013 11:32

hn210

18.2.2013, Rubrika: Business Class, Strana: 23, Autor: Pavel Ripka, Jan Kybic, Téma: Matematicko fyzikální fakulta

Hospodářské noviny vydaly 24. ledna již pošesté přílohu Nejlepší vysoké školy, kde porovnávají vysoké školy různých oborů. Vydávat takové žebříčky je velmi záslužné, pomáhá to v orientaci zájemcům o studium i odborné a laické veřejnosti. Hodnocení HN je v některých ohledech lepší než mnohem slavnější žebříčky v britské publikaci THE (Times higher education) srovnávající světové univerzity. V jedné kategorii by se ale hodnocení HN mohlo ještě zlepšit: v hodnocení vědy.

Vědecký výkon se měří takzvanými RIV body. To je metodika Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která každému zveřejnění vědecké stati přiděluje určitý počet bodů – za vědecký článek v prestižním časopisu je bodů hodně, za článek na neznámé konferenci je bodů málo. Každá publikace je navíc přiřazena do jednoho z mnoha oborů, od „AA – filosofie náboženství“ až do „KA – vojenství“. HN se snaží měřit vědecký výkon vztažený na jednoho pracovníka každé fakulty v určitém konkrétním oboru, v případě naší fakulty to je Informatika. Místo toho ovšem redakce vyhodnocovala něco trochu jiného – počet RIV bodů celé fakulty za rok 2011 v oborech „I – informatika“ a „JC – počítačový hardware a software“. Tento počet bodů pak vydělila celkovým počtem pracovníků, kteří se podílejí na výuce informatických oborů. Zdánlivě je to malý rozdíl, ale výsledky se významně liší. Informatiku totiž učí i lidé, kteří publikují také v jiných oborech. Například nejúspěšnější pracovník Elektrotechnické fakulty ČVUT v informatických oborech a učitel studijního programu Otevřená informatika, profesor Jiří Matas, získal v letech 2007 až 2011 průměrně 303,6 RIV bodu za rok. Všechny však byly v oboru „JD – využití počítačů, robotika a její aplikace“. Profesor Matas se tedy jako pracovník počítá, ale jeho výsledky už ne. Podobných případů je více.

V žebříčku HN tak například Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy, všeobecně považovaná za fakultu s nejlepšími výsledky v oboru, skončila ve vědě až na čtvrtém místě. Pokud by se však zohlednily i RIV body z příbuzných oborů, poskočila by výše.

Ani my nemáme bohužel k dispozici dostatek údajů, abychom byli schopni korektně vyhodnotit vědecký výkon v informatice. Místo toho jsme pro zjednodušení vzali celkový počet RIV bodů každé fakulty a vydělili celkovým fyzickým počtem akademických pracovníků, získaným z výročních zpráv fakult. V tabulce vidíte výsledky (v žebříčcích HN je zohledňována velikost úvazku pracovníka, takže se přihlíží k tomu, zda vyučuje například hodinu, nebo deset hodin týdně, pozn. red.).

Hodnocení musí být především transparentní a kontrolovatelné. Jen tak si získá důvěru.

Pavel Ripka je děkan a Jan Kybic proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, ilustrace: Jan Vajda

Fakulta Hodnocení RVVi Počet akademických RiV na osobu Hodnocení HN Naše* hodnocení Pořadí dle HN Naše* pořadí

a vědeckých pracovníků [body] [body]

Matematicko-fyzikální fakulta UK v  Praze 148 959 411 362,43 9 12 4 1

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně 9 558 67 142,66 10,5 11 2 2

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 9 816 85 115,48 10,5 10 3 3

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 69 086 600 115,14 5,5 9 7 4

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni 23 324 228 102,30 5,5 8 8 5

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně 11 093 140 79,24 12 7 1 6

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 8 050 124 64,92 2,5 6 10 7

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice 2 458 48 51,21 6,5 5 5 8

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 5 243 124 42,28 5,5 4 9 9

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 2 836 93 30,49 2,5 3 11 10

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze 7 067 245 28,84 2,5 2 12 11

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 2 247 212 10,60 6 1  6 12

AUToři: * PAVeL RiPKA (děKAn FAKULTy eLeKTRoTecHnicKé ČVUT V PRAZe) A JAn KyBic (PRoděKAn FAKULTy eLeKTRoTecHnicKé ČVUT V PRAZe)

Porovnání vědeckého výkonu fakult v oboru informatika

Vědecký výkon se měří tzv. RIV body. To je metodika Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která každému zveřejnění vědeckého článku přiděluje určitý počet bodů.

Autor: