Anketa: Co by dnes Komenský ocenil na 17 fakultách UK?

čtvrtek, 17 prosinec 2020 10:16

Rok 2020 je pro školství a vzdělávání věru zvláštní; epidemie koronaviru nabourala školní výuku, děti i mladí studenti se učí sami doma a také online. A to vše v roce, kdy si svět připomíná 350. výročí úmrtí velkého Učitele národů, Jana Amose Komenského.

double

Proto jsme se děkanek a děkanů všech sedmnácti fakult Univerzity Karlovy zeptali: Čím byste se Komenskému na vaší fakultě pochlubili? A jak řešíte vynucenou výuku na dálku?

Katolická teologická fakulta
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th. D.

Nejvíc mě těší, a o to bych se s kolegou Komenským podělil, že se v současné době snažíme k výuce přistupovat velmi rozmanitě – tak, jak je každý z našich pedagogů obdarován. A že se ani kolegové s většími životními zkušenostmi nezalekli moderních technologií a s láskou a odpovědností se snaží nové výzvy překonat. Než bych s ním zapředl diskusi o jeho spise Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, ujistil bych jej, že se těšíme, až se výuka vrátí do normálních kolejí, protože mezilidský, socializační aspekt výuky je z dlouhodobého hlediska nezbytný. A také bych ho pozval do seminářů barokní literatury, v nichž kolega Miloš Sládek učí hrou – tou divadelní.

Evangelická teologická fakulta
doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th. D.

Je to pro nás docela provokativní otázka. Kdysi jsme hrdě nesli jeho jméno jako Komenského evangelická fakulta a v roce jeho výročí bychom se mu pochlubili mezinárodním symposiem o jeho teologii. Ale nepochlubíme, protože jsme je nakonec zrušili v rámci koronavirních restrikcí. Můžeme se mu určitě pochlubit tím, jak uskutečňujeme jeho myšlenku škola hrou. Nejen studenti, ale i pedagogové tráví sdostatek času tím, že si hrají se Zoomem, MS Teams, Moodlem a snaží se jim přijít na kloub, respektive znovuobjevit ztracená přístupová hesla a podobně. A někdy si i zahráváme s trpělivostí studentů, když se to nedaří... Pochlubit se můžeme Komenskému tím, že navzdory koronaviru, zavřeným budovám a distančním formám máme pořád studenty, které baví studovat a poctivě podle rozvrhu na nás čekají ve virtuálním světě za obrazovkou.

Husitská teologická fakulta
doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph. D.

Před Komenským bychom se neměli zač stydět. Snažíme se promýšlet, jak by měla dnes vypadat teologie, na jaké výzvy současné doby by měla reagovat. Určitě by se mu líbilo, že si klademe důležitou otázku po smyslu výchovy a vzdělání. Při interpretaci Komenského se často zapomíná na jeho poslední, ultimativní cíl: aby se člověk navrátil ke svému původnímu určení – a jeho vzdělání a proměna je k tomu cestou. Asi by se mu také líbilo, že dbáme na výuku starých i moderních jazyků. S výukou na dálku, online, jsme se vypořádali neočekávaně dobře, všichni vyučující i studenti s malými výjimkami ji zvládají výborně, ba i univerzita třetího věku (U3V) může touto formou nerušeně probíhat.

Právnická fakulta
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

To, že jsme byli nuceni převézt výuku na distanční způsoby již se začátkem semestru, byl i pro naši fakultu, její studenty a učitele problém, který byl umocněn i tím, že jsme začínali s novou akreditací pro studenty prvního ročníku, a právě novou akreditaci jsme postavili na větší interakci studentů s učiteli. Nicméně současnou situaci vnímáme jako příležitost využít některé výhody distanční formy, které by se daly využít i do budoucna. Komenskému bychom se tedy pochlubili novým nahrávacím studiem a zejména řadou velmi zajímavých přednášek natočených či zachycených z živého streamu, jež ukazují bohatství právní vědy. Z počtu jejich shlédnutí (mnohonásobně převyšující dosah přednášky prezenční) a ze studentských reakcí na ně můžeme čerpat i naději do budoucna ve vztahu ke koncepci přednášek na naší fakultě.

Lékařská fakulta v Plzni
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D.

Janu Amosi Komenskému bych se moc chlubit nechtěl v obavě, zda naše pátraní a objevování
záludností lidského těla není v rozporu s jeho náboženským cítěním. Nebylo‐li by, provedl bych jej anatomickým ústavem s ukázkou virtuální pitvy, vzal bych jej na přednášku v programu v anglickém jazyce. Myslím, že i dnešní možnosti distanční výuky by jej nadchly. Po celou dobu pobytu bych se jej snažil uchránit od četby komerčních tiskovin, poslechu rozhlasu a televize, abych jej jako významného jazykovědce nevyděsilo to, co jsme udělali z jeho milovaného českého jazyka. A při loučení bych jej požádal s odstupem čtyřset let o názor na tu stavovskou rebelii.

Fakulta sociálních věd
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph. D.

Na naší fakultě se snažíme o individuální přístup ke studentkám a studentům a využíváme v prezenční i online výuce širokou škálu moderních metod, od výukových postupů po softwarová řešení. Vedeme studující ke kritickému myšlení nad studijními materiály a všude, kde je to možné, vytváříme cvičení zaměřená ne na memorování, ale na praktickou upotřebitelnost myšlenek a přístupů. Zároveň je ale důležité mít nastudováno a načteno, aby bylo nad čím přemýšlet a co aplikovat. Je lichá představa domnívat se, že bez určité míry „biflování“ vzniká automaticky kompetence najít v otevřených zdrojích vše, co potřebuji. Zároveň je v životě většina situací, kdy není čas hledat, a buď něco v hlavě máte, nebo ne.

1. lékařská fakulta
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Udržení výuky za současných epidemických podmínek by myslím J. A. Komenský jistě ocenil. Na fakultě může díky výjimce částečně probíhat prezenční praktická výuka i klinické a laboratorní praxe. Zároveň v ohromné míře probíhá distanční výuka. Nasazení MS Teams na 1. LF UK je největší na celé Univerzitě Karlově. Od začátku stávajícího akademického roku roku (do data vydánímagazínu Forum) se uskutečnilo 4771 online setkání. V prostředí MS Teams bylo online odučeno 3922 hodin audio a videokonferencí. Mezi studenty a pedagogy bylo v MS Teams posláno 23 tisíc zpráv. Naši medici jsou nyní navíc zapojeni do pomoci nemocnicím. Proto jsme pro ně připravili rámcová pravidla, která jim umožní pomáhat, a přitom rozumně studovat a/nebo studium dohnat, až se situace uklidní.

2. lékařská fakulta
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Našeho největšího učitele bychom jistě potěšili zaváděním nových trendů v oblasti výuky mediků. Zaměřujeme se na rozvoj praktické simulační výuky, jejíž součástí je také výuka komunikace s pacientem hravou formou. Domníváme se, že touto stěžejní oblastí rozvoje kurikula naplňujeme Komenského myšlenku, že „teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu”. Ohledně distanční výuky těžíme z jarních zkušeností. Výuka probíhá hybridně a flexibilně, pro studenty jsou přístupné i záznamy online přednášek. Sdílíme zpětné vazby od pedagogů i studentů a navzájem se inspirujeme. Využíváme metody pro aktivizaci, práci ve skupinách nebo testování i nové výukové aplikace (InSimu, Amboss nebo Osmosis).

Fakulta tělesné výchovy a sportu
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Fakulta se nadále soustředí na udržení kvality vzdělávání i na inovace v oblasti nových forem a metod výuky. Současná překotná doba je dobrou příležitostí pro ověření jejich využitelnosti napříč všemi studijními programy realizovanými na FTVS. Byl proveden vnitřní audit prakticky zaměřených studijních předmětů, stanoveno „nepřekročitelné“ minimum praktické výuky nutné k zachování uplatnění našich absolventů. Teoretická i část praktické výuky byly převedeny do online formy. Obvyklé postupy používané v praktické výuce jsou v online formě substituovány využíváním audiovizuálních prostředků, tělesnými cvičení „online“ a tvorbou vlastních didaktických videí studentů.

Filozofická fakulta
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph. D.

Na naší fakultě by Komenský, myslím, oceňoval směřování k univerzalitě: uchováváme a rozhojňujeme poznání v téměř všech humanitních a sociálních vědách, i s určitými přesahy do věd přírodních a technických. Byť tak činíme v podobě značně odlišné od Komenského snu o pansofii – doba se změnila a s ní i formy, obsahy a cíle lidského poznávání. Distanční výuka u nás díky nasazení a vzájemné vstřícnosti naprosté většiny pedagogů, studentů a administrativních pracovníků funguje dobře. Tak tomu ostatně bylo už při první jarní vlně koronaviru. Náročné je to hlavně lidsky – řekl bych, že už nám všem dost chybí osobní setkávání. Ale to je dočasná a nutná daň za zvládnutí pandemie.

Farmaceutická fakulta
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph. D.

Doufám a věřím, že by J. A. Komenský ocenil, že se snažíme co nejvíce studenty učit aplikovat poznatky na řešení složitých a nových problémů. Celý svět se vyvíjí a farmacie se to týká také. Nikdo dnes přesně neví, kam se různé farmaceutické obory a trh práce v příštích letech a desetiletích posunou. Jisté však je, že se změní a naši budoucí absolventi na to musí být připraveni. Nucenou výuku na dálku řešíme „za pochodu” a v rámci možností, které máme. Je dobré, že jako fakulta vzdělávající zdravotníky můžeme zachovat praktickou výuku. Zbytek se dá zvládnout online a někdy dokonce i s lepšími výsledky než klasicky.

Přírodovědecká fakulta
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Na fakultě bychom se J. A. Komenskému pochlubili tím, že jsme v koronavirové době nehodili „flintu do žita“ a učíme, jak jen nám to situace a nařízení vlády umožňují. Poté bychom Komenskému opatrně ukázali počítače a obslužnou techniku, protože bez nich bychom byli zralí na „hození ručníku“ do ringu vzdělávání. Výuku na dálku řešíme online, kdy se úzkostlivě držíme rozvrhu a snažíme se o aktivní výuku, nikoliv jen zasílání prezentací a materiálů k samostudiu. Nástroje používáme různé, naštěstí jsou všechny podobné. Starosti nám dělá prozatímní nemožnost praktických cvičení, exkurzí a těžkosti se získáváním experimentálních dat pro kvalifikační práce studentů všech tří stupňů studia.

3. lékařská fakulta
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Určitě bychom se mu pochlubili tím, o čem nemohl mít ani tušení: simulační výukou (například studenti mohou poslouchat na figuríně srdeční šelesty u různých chlopenních vad a naučit se tak tyto vady rozpoznávat u skutečných pacientů), interaktivní online výukou přes tablety a mobilní telefony, úzkým propojením špičkového výzkumu s výukou a podobně. Avšak stejně jako před 350 lety i dnes platí, že nejdůležitějším faktorem pro kvalitu výuky je osobnost učitele. Proto bychom mu představili naše nejlepší učitele a zorganizovali bychom besedu J. A. Komenského s těmito pedagogy za účasti zástupců našich studentů. Na té besedě by Komenský jistě dobře pochopil, jak blízko k sobě na fakultě mají pedagogové a studenti, a to by se mu určitě líbilo ze všeho nejvíc.

Matematicko-fyzikální fakulta
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Zkouším se vžít do situace, že stojím tváří v moudrou tvář velkého Jana Amose. A nejsem si jist, jestli to první, co by se mi dralo na jazyk, by byla snaha začít se chlubit. Asi bych byl vděčný za jakýkoli pohled zkušeného pedagoga na to, jak skloubit jeho zásady, třeba tu o přímé zkušenosti žáka, s tím, čemu my říkáme moderní technologie. A určitě bychom si také popovídali o tom, jak teď musíme učit „v době moru“, kterého si také užil dost. A tak bych se možná nakonec přece jen trochu pochlubil, že všechno, co lze studentům sdělit přes ty naše obrazovky, jim teď takto sdělujeme. Ale že už se těšíme na to, až se v praktické části výuky budeme moci k té jeho zásadě přímé zkušenosti vrátit.

Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph. D.

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace probíhají již od samého začátku akademického roku přednášky distanční on-line formou ve výukových časech dle platného rozvrhu ve všech studijních programech. Přednášky jsou povinně streamovány a nahrávány tak, aby je studenti měli k dispozici i mimo výukové časy (...) Na některých ústavech či katedrách, kde je to možné, probíhá stále praktická a klinická výuka alespoň částečně prezenčně. Proměňují se komunikační prostředky. Vyučující ve vyšší míře využívají výuková videa s návody a ukázkami, pracují ve výuce s anketami, kvízy, hlasováním a dalšími interaktivními prvky, stále více využívají sociální sítě pro pružnější komunikaci směrem ke studentům. Výuka dostává dynamičtější ráz, aby bylo možné studentům i v tomto nelehkém období předat maximum znalostí a zkušeností. Nynější výuka na dálku je výzvou a příležitostí vybudovat nové formy vzdělávání mediků, které budeme do budoucna moci kombinovat s tradiční kontaktní výukou, ta je však i nadále pro studium medicíny nepostradatelná.

Fakulta humanitních studií
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph. D.

Popravdě řečeno si nejsem jistá, zda bychom se měli Komenskému právě chlubit; srovnáme-li veškeré útrapy, kterým musel čelit on, s našimi dnešními podmínkami, jsme na tom i s přihlédnutím k epidemii mnohem lépe. Spíše by nám mohla být příkladem jeho vnitřní síla a naděje, s níž se s nepřízní osudu i osobními ztrátami vyrovnával... Nicméně pokud jde o distanční výuku, snažíme se, a snad mohu říci, že jsme se od jara v mnohém posunuli. Rozhodně se výrazně zvýšilo procento výuky online, tedy webinářů, které dovolují alespoň v nějaké míře komunikovat se studenty jako při běžné výuce, což studenti sami hodnotí výrazně pozitivně. Pokusili jsme se sjednotit platformy, které používáme, tak aby studenti nemuseli přeskakovat a pohybovali se v jednom prostředí – většina fakulty se shodla na využití MS Teams. Celkově jsme ve srovnání s jarní vlnou epidemie, kdy jsme skutečně museli dost improvizovat, se studenty více v kontaktu a protože byl tentokrát čas se připravit, probíhá výuka bez větších problémů.

Pedagogická fakulta
prof. PaeDr. Michal Nedělka, Dr.

Jan Amos Komenský měl zkušenost s epidemiemi, a tak by snad tím spíš ocenil, že se na naší fakultě najde dost těch, které nebezpečí nákazy neodrazuje od pomoci druhým v nejrůznějších aktivitách. A snad by měl radost z toho, že je to pomoc při výchově a vzdělávání – dětem, rodičům, škole... Kombinujeme synchronní a asynchronní výuku. Již před koronavirovou dobou jsme měli záměr vytvářet studijní opory, které by studentům umožňovaly osvojovat si jádro problémů vlastními silami. Aby totiž naše setkání mohla být poté zaměřena opravdu na to, co si jinak lze osvojit jen obtížně. A tak se nyní tento záměr naplňuje, jen ta setkání zůstávají v podobě, kterou zajišťují současné komunikační technologie.

Autor: Martin Rychlík
Foto: ilustrace Richard Cortés

Sdílejte článek: