Profesor Karel Malý, emeritní rektor Univerzity Karlovy, oslavil 85 let

pondělí, 02 listopad 2015 16:54

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c., vysokoškolský profesor a uznávaný vědec, oslavil 26. října významné životní jubileum. Profesor Malý je emeritním rektorem Univerzity Karlovy, profesorem katedry právních dějin Právnické fakulty UK a vedoucím Centra právněhistorických studií Historického ústavu AV ČR a PF UK. Je rovněž zakladatelem Ústavu právních dějin PF UK, který až donedávna vedl, a předsedou redakční rady časopisu Právněhistorické studie.

maly_text

U příležitosti tohoto významného jubilea proběhlo v reprezentačních prostorech Vlasteneckého sálu Karolina setkání, na němž gratulantovi popřáli k jeho životnímu výročí současný rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., a řada dalších hostů. Hlavní laudatio pronesl děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., který připomněl nejen pracovní dráhu profesora Malého, ale rovněž jeho lidský přístup ke studentům.

„Vždy jsem si na profesorovi Karlu Malém cenil jeho přístupu ke studentům a vztahu k fakultě a univerzitě, na které prožil značnou část svého života a pro kterou toho mnoho udělal,“ ocenil přínos prof. Malého děkan Kuklík. V následném proslovu se profesor Malý zamyslel nad stavem a směřováním Univerzity Karlovy. „Myslím, že tím společným, co také tvoří známou ideu univerzity, je vědomí společného úkolu tvořit a vzdělávat, že snad je to nezbytná potřeba tvůrčí svobody a nezávislosti a […] prostor a čas, který univerzitní prostředí – a jenom ono – nabízí svým členům v naději na jejich snad příští úspěch,“ shrnul podstatu univerzity profesor Malý.

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c., se narodil 26. října 1930 v Mnichově Hradišti. Po studiích na Právnické fakultě UK zde působil jako odborný asistent na katedře teorie a dějin státu a práva. V roce 1965 byl jmenován docentem, v prosinci 1985 mu prezidium Československé akademie věd udělilo vědeckou hodnost doktora právních věd a v dubnu 1990 byl rozhodnutím prezidenta republiky jmenován profesorem. Po roce 1990 se aktivně podílel na transformaci akademického života a vysokoškolských institucí. Jako zakladatel Rady vysokých škol se v 90. letech významně zasloužil o přeměnu českého vysokého školství. Je spoluautorem dvou vysokoškolských zákonů, které navrátily vysokým školám jejich autonomii a pevné místo ve společnosti. V letech 1990–1994 byl prorektorem Univerzity Karlovy a následně ji po dvě období (1994–1999) vedl jako její rektor.

Profesor Karel Malý se soustřeďuje na české a československé právní dějiny, z nichž ho upoutala především vrcholná doba českého právnictví v době předbělohorské, dále dějiny moderní správy, samosprávy a trestního práva. Je autorem řady publikací zabývajících se historií práva. Prof. Malý byl oceněn řadou prestižních státních a univerzitních vyznamenání.

Autor: Drahomír Suchánek
Foto: red.

Sdílejte článek: