Studenti farmacie se inspirují španělskou vědou s novým hostujícím profesorem

pátek, 24 říjen 2014 15:34

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové má novou posilu ze Španělska. Profesor Manuel Miró z Univerzity na Baleárských ostrovech převzal 23. října na fakultě dekret, kterým mu byl na návrh vědecké rady fakulty usnesením kolegia rektora UK udělen čestný titul hostujícího profesora. Je příznačné, že předání dekretu se uskutečnilo při příležitosti konání jednoho z mnoha odborných seminářů (tentokrát na téma Metodologie výzkumu a příprava odborného článku k publikaci), které profesor Miró v posledních několika letech na fakultě uspořádal.

profmiro350

Udělení čestného titulu představuje nejen ocenění významného příspěvku profesora Miró k realizaci strategického záměru Farmaceutické fakulty UK v oblasti zahraničních aktivit, jehož velmi důležitou prioritou je prohlubování internacionalizace pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti fakulty, ale je i logickým vyústěním více než desetileté spolupráce tohoto vynikajícího španělského pedagoga a vědce, odborníka v oboru analytické chemie, s Univerzitou Karlovou.

Ze zaměření profesora Miró vyplývá, že v rámci FaF UK nejintenzivnější spolupráce probíhá s pracovištěm katedry analytické chemie. Společné aktivity zahrnují výměny diplomantů, doktorandů, pobyty post-doc pracovníků zdejší fakulty na Univerzitě na Baleárských ostrovech a samozřejmě také kooperaci při řešení výzkumných projektů, jež směřují ke společným publikacím odborných článků ve světově významných časopisech. V rámci univerzitního projektu Postdoci na UK v současné době pracují na královéhradecké fakultě dva postdoktorandi, kteří absolvovali doktorské studium právě na mateřském pracovišti profesora Miró ve Španělsku.

Profesor Miró působí od roku 2013 jako zahraničního expert v projektu OPVK (osa 2.3., reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0235) Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie (TEAB), jehož řešiteli jsou pracovníci Farmaceutické fakulty UK. Pravidelně několikrát ročně konzultuje se studenty i akademickými pracovníky fakulty formou seminářů a workshopů odborná témata z oblasti automatizace chemických analýz. Z pozice editora prestižního časopisu Analytica Chimica Acta též předává své zkušenosti doktorandům, kteří se tak mohou vyvarovat chyb a předcházet problémům souvisejícím s recenzním řízením při publikování článků v odborných časopisech. V červnu 2014 byl prof. Miró spoluorganizátorem a jedním z hlavních přednášejících na třídenním mezinárodním workshopu Trendy v přípravě vzorků k analýze pořádaném FaF UK v Hradci Králové.

Udělením čestného titulu spolupráce fakulty s profesorem Miró rozhodně nekončí. V současné době připravují společný projekt v intencích Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Autor: Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. (FaF UK)
Foto: Katedra analytické chemie FaF UK

Sdílejte článek: