Filozofická fakulta získala velkorysý dar. Dva kontejnery odborných knih

úterý, 19 únor 2013 10:25

S doplňováním nové odborné literatury mívají fakultní knihovny problém. Především kvůli chybějícím financím. Díky spolupráci emeritního profesora Ivana Hlaváčka z katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK s prestižním nakladatelstvím Brill se podařilo získat dar v podobě 800 vědeckých publikací z různých oborů na této fakultě pěstovaných.

knihy_hlavacek_text

Zřejmě v důsledku toho, že profesor Hlaváček věnoval publikacím nakladatelství Brill, které se týkají středověké kultury, několikrát zevrubnější referentskou pozornost v našem odborném tisku, se na něj na přelomu loňského a letošního roku obrátil představitel nakladatelství Frans Havekes s dotazem, zda by přijal dar v podobě některých jimi vydaných publikací. Tato nabídka ovšem nebyla první, již před několika lety zprostředkoval profesor Hlaváček středně velkou zásilku knih tohoto nakladatelství nejen Filozofické fakultě UK, ale i některým dalším společenskovědným institucím a ústavům, zejména Židovskému muzeu v Praze.

„Pochopitelně jsem s povděkem tuto obecně formulovanou nabídku přijal. Obratem jsem ovšem dostal odpověď, že na tomto základě bude připravena zásilka o rozsahu zhruba osmi set knih! Doslova se mi při četbě uvedeného mailu zatajil dech, neboť při obchodních cenách brillovských knih šlo odhadem o obchodní hodnotu v řádu několika set tisíců našich korun,“ vypráví profesor Ivan Hlaváček.

Za několik dní pak přišla z nakladatelství lakonická zpráva, že příští úterý budou na jméno profesora Hlaváčka na fakultu dodány dva kontejnery avizovaných knih. Zásilka skutečně dorazila a pracovníci Střediska vědeckých informací FF UK si při jejich vybalování a přenášení pěkně „zacvičili“. Publikací totiž bylo několik desítek regálových metrů. Nejvíc titulů oslovilo tyto na fakultě pěstované obory: sinologie, japanistika, tradiční orientalistika, zejména arabistika a judaistika, a dále klasická filologie a historie včetně archeologie. Jde nejen o monografie, ale i různé slovníky, bibliografie, jubilejní sborníky a zavedené příručky typu „A Companion of...“, které shrnují současné poznání o přesně vymezených tématech, ať věcných či biografických. Že jde až na málo výjimek vesměs o publikace anglické, není snad ani třeba připomínat

Po informaci podané na vědecké radě FF dne 24. ledna jsou tyto knihy dle zájmu a potřeb jednotlivých kateder a ústavů včleňovány do oborových knihoven či do Knihovny Jana Palacha, některé knihy byly nabídnuty také mimofakultním pracovištím jak v rámci univerzity, tak AV ČR, neboť se do zásilky dostaly i jednotliviny zejména z oblasti přírodních věd. „Brillovu nakladatelství jsem za tento vzácný a současně i nečekaný dar, jehož konkrétní zhodnocení a využití se ukáže teprve během času, vyjádřil poděkování nejen já, ale jménem fakulty i děkan Filozofické fakulty docent Michal Stehlík,“ dodává profesor Hlaváček, který vyzdvihuje i iniciativu výše zmíněného fakultního SVI.

O nakladatelství Brill

Nakladatelství Brill v nizozemském Leidenu (a severoamerickém Bostonu), které v letošním roce vzpomíná 330. výročí svého založení (1683), patří dlouhodobě k nejvýznamnějším světovým vydavatelstvím zejména v oblasti široce koncipované nakladatelské služby humanitním vědám, v menší míře i jiným oblastem vědy. Škála zájmu v oblasti humanitních věd není prakticky omezena ani teritoriálně, ani časově, a už vůbec ne žánrově, neboť v nabídce nakladatelství je jak velká řada časopisů, tak bibliografie či encyklopedie. Ostatně o tom svědčí i výše naznačená rámcová charakteristika.

„Není v této souvislosti třeba ani zdůrazňovat, že díla tohoto nakladatelství patří svým způsobem ke klíčovým snad ve všech právě vytčených oborech. Současně ale jde o knihy cenově náročné, a tudíž jejich zastoupení v našich knihovnách často patří k těm, které bývají do značné míry poddimenzovány,“ konstatuje profesor Hlaváček.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: FF UK

Sdílejte článek: