Na Právnické fakultě se konala konference o trestní odpovědnosti právnických osob

pátek, 04 říjen 2013 17:36

Pod záštitou děkana Právnické fakulty UK profesora Aleše Gerlocha se 24. září uskutečnila konference katedry trestního práva PrF UK na téma Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Setkání tuzemských i zahraničních odborníků se konalo v historické budově Karolina.

Konferenci zahájil krátkým proslovem vedoucí katedry trestního práva profesor Jiří Jelínek, který poté slovo předal děkanovi fakulty profesoru Aleši Gerlochovi. Náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Daniel Volák pak posluchačům nastínil budoucí legislativní záměry a přednesl aktuální informace jeho úřadu o počtu obžalovaných a odsouzených právnických osob.

Konference se zúčastnili členové katedry trestního práva a správního práva PrF UK a řada význačných osobností právní teorie i praxe, vedle dalších předseda Nejvyššího správního soudu ČR JUDr. Josef Baxa, předseda Vrchního soudu v Praze JUDr. Jaroslav Bureš či vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová. Ze zahraničních hostů pozvání přijali profesor Jaroslav Ivor, děkan Fakulty práva Panevropské vysoké školy, profesor Jozef Záhora z téže fakulty a profesor Ivan Šimovček a docent Tomáš Strémy z Právnické fakulty Trnavské univerzity. Hosté program obohatili o zkušenosti s trestní odpovědností právnických osob na Slovensku.

V dopoledním příspěvkovém bloku vystoupil profesor Jiří Jelínek, který účastníkům přehledně nastínil přínosy i nedostatky platného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Jako problematická se mu jeví především úprava přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na jejího nástupce, neurčité formulace kritérií pro sankcionování právnických osob a v neposlední řadě uzavřený výčet trestných činů, za které právnická osoba odpovídá, mezi nimiž chybí trestné činy proti životu a zdraví.

Na vystoupení profesora Jelínka navázal profesor Pavel Šámal, který podrobně rozebral právě problematiku přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na jejího právního nástupce. Jedním z velkých témat konference byla též přičitatelnost trestných činů právnickým osobám. Tomuto tématu se ve svých příspěvcích věnovali JUDr. Lukáš Bohuslav i doc. Jana Navrátilová.

Tematicky bohatý byl i odpolední program konference. Některé z příspěvků se nezabývaly trestní odpovědností právnických osob pouze z pohledu trestněprávního, ale pojednávaly o vybraných souvisejících aspektech z oblasti práva správního. O trestání osob veřejného práva, vztahu trestných činů a správních deliktů či vztahu trestního a správního řízení hovořili doc. Tomáš Gřivna, doc. Helena Prášková, prof. Richard Pomahač i JUDr. Ing. Josef Staša.

Právní teoretik doc. Pavel Maršálek pak vznesl otázku legitimity trestní odpovědnosti právnické osoby. Z pohledu teorie fikce pojal trestní odpovědnost právnických osob doc. Karel Beran.

Při diskuzi předseda Vrchního soudu v Praze doktor Bureš vyslovil obavu, zda současná právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob obstojí ve světle nového občanského zákoníku, jenž má vstoupit v účinnost prvním dnem nadcházejícího kalendářního roku.

U příležitosti konání konference vyšla letos v září kolektivní monografie s názvem Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Publikace se věnuje obecným otázkám deliktní odpovědnosti právnických osob, platné právní úpravě české i zahraniční a zabývá se také trestní odpovědností právnických osob v kontextu sociologickém a kriminologickém, díky čemuž má mezioborový přesah.

V průběhu konference se ukázalo, že bude třeba vrátit se k problematice trestní odpovědnosti právnických osob znovu poté, co vstoupí v účinnost nový občanský zákoník.

Autor: Mgr. Lenka Pošíková
Foto: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Sdílejte článek: