Rada vysokých škol sleduje s napětím jednání o rozpočtu. Bojí se o peníze pro vědu a výzkum

čtvrtek, 19 září 2013 17:39

1. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

Předseda Rady VŠ doc. Fischer informoval o nominaci do Pracovní skupiny pro implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV). Rada VŠ nominovala do poradní pracovní skupiny „Implementace pro oblast ERDF doc. Ing. Milana Pospíšila, CSc., který je současně zástupcem Rady VŠ v Poradní pracovní skupině OP VVV "Výzkum, vývoj a vysoké školy". Pro oblast ESF (vzdělávání) nominovala Rada VŠ doc. PaedDr. Janu Coufalovou, CSc., která je zároveň zástupkyní Rady VŠ v Poradní pracovní skupině OP VVV "Vzdělávání". Dále informoval o tom, že Rada VŠ byla požádána o připomínky k materiálu „Přístup České republiky k Dohodě o konsorciu ELIXIR“. Rada VŠ k materiálu nevznesla žádné připomínky. Doc. Fischer dále sdělil, že Rada VŠ byla požádána MŠMT o nominaci členů do nově vznikající evaluační komise, která bude hodnotit projekty v rámci programu SCIEX-NMSch – Fond na stipendia, která je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce. Rada VŠ nominuje: JUDr. Hodulíka, Mgr. Jašurka, prof. Vávrovou, doc. Železného a doc. Radovou.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ.

2. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ (dále SK RVŠ)

Předseda SK RVŠ Mgr. Jašurek ve svém vystoupení informoval o činnosti SK RVŠ od 11. zasedání předsednictva Rady VŠ. Sdělil, že dne 6. 8. 2013 se na MŠMT uskutečnilo jednání o novele zákona o VŠ týkající se jmenování profesorů. V důsledku rozpuštění sněmovny nebude projednáván návrh novely zákona o VŠ týkající se zvýšení sociálních stipendií. Dále informoval o 12. schůzi předsednictva SK RVŠ, která se uskutečnila dne 4. 9. 2013 a o 17. schůzi SK RVŠ, která se konala dne 12. 9. 2013, a kde byla projednávána činnost pracovních komisí, sekcí a skupin během prázdnin. Informoval o Studentské konferenci akademických senátorek a senátorů, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. října 2013 v Telči. Na programu bude prezentace činnosti SK RVŠ a senátů. Na tuto konferenci bude navazovat výjezdní zasedání SK RVŠ. Mgr. Jašurek zmínil, že vznikají nové webové stránky SK RVŠ, které by měly být spuštěny během září. Dále informoval o účasti Michala Melichárka, místopředsedy SK RVŠ pro zahraniční záležitosti, na 26. Evropské studentské konvenci, která se uskuteční ve dnech 20. – 23. 9. 2013. V závěru svého vystoupení sdělil, že slavnostního zahájení akademického roku dne 30. 9. 2013 se v Pardubicích zúčastní Mgr. Jašurek.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ.

3. Vystoupení hostů

Předseda ČKR prof. Hampl ve svém vystoupení informoval o personální obměně předsednictva ČKR. Dále se věnoval projednávání novel zákona o VŠ, zákonu o Univerzitních nemocnicích a následně místopředseda ČKR prof. Medek kriticky zmiňoval změnu podmínek VaVpI, ke které se ČKR ve svém usnesení vyjádřila.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Hruda ve svém vystoupení informoval o zákonu o rozpočtové odpovědnosti, o tom, že prezidentská novela půjde do vlády s rozporem přes negativní stanovisko reprezentací VŠ. K IPn zmínil, že byly schváleny podstatné změny. Informoval o situaci v projektu KREDO, Metodika a Kvalita. V závěru svého vystoupení informoval o rozpočtu na rok 2014.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace hostů.

4. Ekonomické informace

Obsahem vystoupení předsedkyně ekonomické pracovní komise Rady VŠ JUDr. Valové byl rozpočet 2014 a zásady financování VVŠ – II. část ukazatel K. V návrhu rozpočtu 2014 pro jednání vlády ze dne 11. 9. 2013 se předpokládá na výdaje rezortu MŠMT 135 263 303 tis. Kč, na vědu a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč, což je -13,1 %. Z toho na vysoké školy 21 770 802 tis. Kč, tj. -0,16 %, na výzkum, vývoj, inovace se předpokládá 16 097 509 tis. Kč (v nadpožadavcích MŠMT pro VŠ je 550 mil. Kč). K vývoji počtu studentů JUDr. Valová sdělila, že původní rozpis limitu poklesl o 5,1% oproti roku 2013 tj. – 16 291 studentů. Dohodovací řízení bylo ukončeno 11. 4. 2013. Výsledek je (bez zubařských SP) -4,8% oproti roku 2013 jde o pokles o 14 636. Dále porovnala státní rozpočet roku 2013 a navrhovaný státní rozpočet roku 2014, ve vědě, výzkumu a inovacích se bez prostředků EU a FM předpokládá 10 104 mil. Kč (jde o nárůst o 325 tis. – přesun z MZV), na institucionální podporu 6 255 mil. Kč (pokles o 684 mil. = 10%) z toho pro VŠ 4 816 mil. Kč (tj. pokles o 291 mil. = 5,6%). K zásadám financování II. části sdělila, že se předpokládá jednání Reprezentativní komise v říjnu.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ vyjadřuje hluboké znepokojení nad dosavadním vývojem přípravy státního rozpočtu pro rok 2014. Pokles prostředků na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací je zcela v rozporu s významem této oblasti a se strategickým cílem ČR do roku 2020 investovat do výzkumu 1% HDP z národních veřejných zdrojů.

5. Novela zákona o VŠ

Předseda pracovní komise Rady VŠ pro strategie a rozvoj VŠ RNDr. Popela zrekapituloval jednání týkající se projednávání novel zákona o VŠ, která se uskutečnila v období od 11. zasedání předsednictva Rady VŠ.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o jednáních k novelám VŠ zákona v období od 20. 6. 2013 do 18. 9. 2013.

6. Různé

a) Informace z XI. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doc. Kraftová, zástupkyně Rady VŠ v Monitorovacím výboru Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, informovala o XI. zasedání tohoto výboru, které se konalo dne 13. 6. 2013. Zmínila poslední vývoj v čerpání prostředků na přelomu roku 2013/14, odhaduje se ztráta 3,8 mld. Kč. Sdělila, že v prioritních osách 2.1, 2.2 a 2.4 jde o provázanost s Operačním programem Věda, výzkum, vzdělávání. Účelem výzvy k prioritní ose 2.4 se synergickým efektem s výzvou 44 (pro ZŠ a SŠ, neinvestice) je propojení VŠ se ZŠ a SŠ. V prioritních osách Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání jde o posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum, o rozvoj VŠ, o rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody a o podporu celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. V závěru svého vystoupení doc. Kraftová zmínila harmonogram přípravy Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z XI. zasedání Monitorovacího výboru OP VK přednesené doc. Kraftovou.

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph. D.

předseda Rady VŠ

Autor: Rada vysokých škol
Foto: red.

Sdílejte článek: