První ročník konference katedry psychologie PedF UK propojil absolventy a studenty

pondělí, 18 prosinec 2017 10:36

V pátek dne 24. listopadu 2017 patřila aula Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy historicky první absolventské konferenci Spolku absolventů oboru psychologie na Pedagogické fakultě UK. Setkání se účastnili absolventi, současní studenti i vyučující katedry psychologie, přítomní tak vytvořili příjemný prostor pro sdílení nejen aktuálních otázek týkající se oboru a směřování studia psychologie na fakultě, ale i pro reflexi uplatnění absolventů.

650pedf

Konferenci zahájil svým proslovem současný ministr školství profesor Stanislav Štěch, jenž byl sám po dlouhá léta vedoucím katedry psychologie a který stál i u vzniku tohoto oboru na PedF UK. Ve svém proslovu shrnul historii instituce a podal také aktuální pohled na studium psychologie a stav českého školství. Hned poté se ujaly slova doktorka Ida Viktorová, která je současnou vedoucí katedry, a proděkanka pro studijní záležitosti docentka Anna Kucharská, rovněž členka katedry psychologie.

Druhá část konference patřila absolventům. Jejím cílem bylo představit různé obory psychologické praxe, v nichž absolventi našli uplatnění. Blok zahájila docentka Irena Smetáčková, tajemnice katedry psychologie a také jedna z jejích prvních absolventek. S vtipem a nadhledem vylíčila radosti i strasti tehdejšího studia a vyjádřila obdiv ke zdárnému etablování ústavu mezi všemi školami, kde se jednooborová psychologie již dlouhá léta a s mnohem delší tradicí vyučuje.

Jednou z mnoha mluvčích byla absolventka PhDr. Barbora Lucká, představila dynamickou diagnostiku v psychologické praxi. Věnuje se aktivně instrumentálnímu obohacování Reuvena Feuersteina, v němž má i lektorský výcvik, a zároveň vede autorizované tréninkové centrum na katedře psychologie. Trochu jiný pohled na obor podala Mgr. Gabriela Dymešová, která pracuje s vojáky odjíždějícími do zahraničích misí a poskytuje psychoterapii zaměřenou na uprchlíky.

Po posledním příspěvku se v aule Pedagogické fakulty UK v ulici Magdalény Rettigové rozezněl nadšený potlesk a jásot svědčící o tom, že se první akce tohoto typu velice vydařila. Konference byla uzavřena společenským večerem, jenž sloužil k neformálnímu setkání s lidmi z různých pracovišť. Za organizaci je třeba poděkovat PhDr. Haně Sotákové a Mgr. Olze Kučerové, které se zodpovědně věnovaly veškerým nezbytným přípravám před konferencí a realizaci na místě. Daly tak podnět pro vznik události, na niž se bude vždy mile vzpomínat.

Pro katedru psychologie byla tato akce velmi významná. Absolventi hrají důležitou roli při zajišťování propojení mezi teorií a praxí, mezi studiem oboru psychologie a uplatněním v praxi. Právě proto se první konference hojně účastnili také současní studenti psychologie, kteří se přesvědčili o možnostech vlastního uplatnění. Do budoucna katedra plánuje větší zapojení absolventů do volitelných předmětů v bakalářském i navazujícím magisterském studiu psychologie.

Věříme, že se konference Spolku absolventů katedry psychologie Pedagogické fakulty UK stane pravidelnou událostí, jež vytvoří stálou platformu pro další setkávání, navazování spolupráce a odborné sdílení. Těšíme se proto na druhou konferenci, která bude věnována odborným otázkám – v roce 2018 bychom se rádi zaměřili na školní a poradenskou psychologii.

Anna Bartoňová, Kateřina Rubešová, Olga Kučerová, Anna Kucharská

Autor: PedF UK
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: