Hus v Kostnici 2014 a Univerzita Karlova

pondělí, 07 červenec 2014 23:31

Husův den v Kostnici (6. července) byl v tomto roce velmi programově bohatý. Účastníci si připomněli 599. výročí upálení M. Jana Husa, což bylo i ústředním tématem setkání. Vedle toho však bylo připomenuto také 30 let partnerství mezi městy Táborem a Kostnicí a v Husově muzeu se konala vernisáž nové expozice Jan Hus – odvaha myslet, odvaha věřit, odvaha zemřít.

hus693

Je vcelku pochopitelné, že z české strany se na všech akcích podíleli absolventi Univerzity Karlovy. Není ovšem zcela běžné, že se Husova dne účastní osobně rektor UK. A právě tak tomu bylo v roce letošním.

Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc., MBA, a jeho doprovod, který tvořili děkan Husitské teologické fakulty UK prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek a tajemník fakulty JUDr. Libor Ládek, byli osobně přítomni na ekumenických bohoslužbách v luteránském kostele na Lutherově náměstí. V tomto společenství, při kterém kázal náměstek synodního seniora Církve českobratrské evangelické Pavel Kašpar z Brna, bylo vzpomenuto již zmíněné partnerství mezi oběma městy, majícími vztah k husovské tradici. Zněl zpěv známých písní z české reformační tradice Jezu Kriste, štědrý kněžeSlunce pravdy, milosti i písní nových, touto tradicí inspirovaných.

Následné shromáždění se konalo u Husova kamene, tedy na místě, kde byl M. Jan (a rok po něm i Jeroným Pražský) upálen. Důstojnost chvíle a projevy představitelů tří církví (biskup František Radkovský – církev římskokatolická, biskup Filip Štojdl – Církev československá husitská, Pavel Stolař – Církev českobratrská evangelická) byly spojeny s vystoupením táborského pěveckého sboru Domino a dudácké hudby z Cerhovic. Na závěr pozval PhDr. Jan Kalivoda všechny přítomné do Husova muzea, kde se odpoledne konala vernisáž nové expozice.

Během ní promluvil vedle náměstkyně ministra kultury ČR JUDr. Kateřiny Kalistové, ředitele táborského muzea ThDr. Jakuba Smrčky, Th. D., a PhDr. Jana Kalivody také rektor UK prof. Tomáš Zima (projev rektora UK k přečtení ZDE).

Netradičně pojatá výstava, konceptem odpovídající moderním výstavním metodám, bude v Husově muzeu připomínat významnou osobnost, která byla ve svých zápasech po celý život spojena s pražským vysokým učením.

Kostnická setkání mají velmi otevřený, srdečný charakter. V minulosti přispívala také k urovnání paměti mezi Čechy a Němci a dá se říci, že tuto roli neztratila ani dnes. Pokračování v těchto aktivitách se tak jeví jako smysluplné i do budoucna. Příští rok bude významné výročí Husovy smrti a univerzita samozřejmě chystá celou řadu aktivit, které v propojení s aktivitami kostnickými jistě přispějí k vzájemné důvěře a spolupráci v novém evropském domě.

Autor: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Foto: red.

Sdílejte článek: