Budou mít i památky své pedagogy, nebo zvítězí ziskovost provozování objektů?

úterý, 25 únor 2014 15:16

V pondělí 10. února se v prostorách Pedagogické fakulty UK v Praze uskutečnil odborný seminář Edukace na památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu. Právě otázka, zda mají mít i památky, podobně jako muzea a galerie, své pedagogy, byla jednou z těch, která v sále nejvíce rezonovala.

havlujova_seminar_text1

„Edukace na památkách ve správě NPÚ není novou záležitostí. Na řadě objektů se ale v minulosti o výchovu a vzdělávání skrze kulturní dědictví snažily především jednotlivé skupinky nadšenců,“ uvedla PhDr. Martina Veselá, ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči, která je zároveň hlavní řešitelkou projektu NAKI Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky, o jehož průběžných výsledcích se na semináři také diskutovalo.

Na koncepčním řešení, které by mělo celorepublikový přesah a přispělo ke zkvalitnění nabízených programů, však podle doktorky Veselé začal NPÚ pracovat teprve před dvěma roky. Díky Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR bylo možné přizvat ke spolupráci pracovníky pedagogických fakult v Praze a Brně a vnést tak do rozvoje edukace odborné hledisko, kterým NPÚ primárně nedisponuje.

_havlujova_seminar_text2_230_154„Nadšenci na památkových objektech se, bohužel, až příliš často zaměřují na úspěch konkrétních programů, které nabízejí svým návštěvníkům, ale ztrácejí ze zřetele širší kontext,“ pojmenoval jedno z úskalí edukace na památkách NPÚ Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov, který si podobnou zkušeností také prošel.

Podle jeho názoru však zapomínají, že nejprve je třeba chápat smysl a mít rozmyšlenou strategii a teprve potom je možné pilovat taktiku. Proto bylo tak důležité, že se v rámci projektu podařilo vytvořit v objektech NPÚ a odborných pracovištích sedm regionálních edukačních center, jejichž koordinátoři mají společnou vizi i cíle a při tvorbě a realizaci edukačních programů navzájem úzce spolupracují.

„Už po prvním roce ověřování koncepčního přístupu k edukaci na památkových objektech se ukazuje, že je třeba začít vážně uvažovat o roli památkových pedagogů,“ reagovala na prezentaci zkušeností, které ve svých příspěvcích představili jak regionální koordinátoři edukačních center, tak účastníci diskusních kulatých stolů z řad kastelánů, PhDr. Hana Havlůjová, Ph. D., z Pedagogické fakulty UK. „Ať chceme, nebo ne, svět výchovy a vzdělávání je mnohem širší než svět památkové péče. Oba mají mezi sebou pochopitelně styčné body, ale zdaleka se nekryjí. Oba mají své terminologie a principy fungování a mnohdy si i přes dobrou vůli nerozumí. Památkoví pedagogové, podobně jako ti v muzeích a galeriích, mohou přispět k tomu, aby se úsilí NPÚ naplňovat své vzdělávací a výchovné poslání nemíjelo účinkem, aby se prolínání obou světů prohlubovalo.“

Martina Veselá ale na základě diskusí u kulatých stolů upozornila na fakt, že uskutečňování osvětového poslání NPÚ je komplikováno zvyšujícím se tlakem na finanční ziskovost provozování zpřístupněných objektů. V tomto ohledu tak narůstá disproporce vůči muzeím a galeriím, které pracují v jiných podmínkách. Na edukaci však nelze primárně pohlížet jako na ziskovou činnost. „Kvalitní edukace přináší významný efekt v oblasti péče o kulturní dědictví především z dlouhodobého hlediska. V diskusi proto zazněl apel otevřít toto téma při jednání se zřizovatelem NPÚ, nebo ještě lépe v meziresortní komisi MK a MŠMT, řešit systémově jednoznačné zařazení edukačních aktivit mezi hlavní nebo vedlejší činnosti správců objektů, zabývat se personální i cenovou politikou,“ shrnula závěry kulatých stolů Martina Veselá.

Seminář uspořádal Národní památkový ústav ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Zúčastnilo se jej 28 účastníků ze správ 22 památkových objektů NPÚ a 7 zájemců z řad dalších složek NPÚ, popř. neziskových organizací, které se podílejí na ochraně kulturního dědictví ČR.

Program semináře, elektronická podoba prezentací a závěry diskusních kulatých stolů budou od konce února k dispozici na webu www.pamatkynasbavi.cz.

Autor: red.; P. Hudec (NPÚ) a H. Havlůjová (PedF UK)
Foto: Státní hrad a zámek Bečov, Petr Hudec

Sdílejte článek: