Předsednictvo Rady vysokých škol se zabývalo zákonem o univerzitních nemocnicích

čtvrtek, 17 říjen 2013 16:54

1. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

Předseda Rady VŠ doc. Fischer informoval o tom, že dne 30. 9. 2013 byl na Univerzitě Pardubice zahájen akademický rok 2013/2014, kterého se za Radu VŠ účastnili doc. Fischer a Mgr. Jašurek. Jejich přednesené projevy jsou zveřejněny v elektronickém zpravodaji Alma mater. Informoval o návrhu nového Statutu Rady programů a sdělil, že za Radu VŠ byli do Rady programů nominováni doc. Fischer a JUDr. Valová. Zároveň doporučil odmítnout návrh nového Statutu Rady programů z důvodu vynětí institucionálních plánů z působnosti Rady programů a též změny, které by připouštěly střet zájmů členů Rady programů. Sdělil, že ve dnech 10. – 12. 11. 2013 se uskuteční závěrečná konference k mezinárodnímu projektu „Identifying Barriers in Promoting European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level“, na které budou představeny a zhodnoceny výsledky projektu. Této konference se za Radu VŠ zúčastní místopředsedové doc. Münsterová, prof. Čechák a Mgr. Jašurek. Dále doc. Fischer informoval o žádosti Technologické agentury ČR (dále TA ČR) o nominaci delegátů Rady VŠ do orgánů TA ČR. Následně informoval o žádosti MŠMT o nominace do dozorčí rady k Individuálním projektům národním KREDO a KVALITA. Za Radu VŠ byly nominovány členky předsednictva RVŠ prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc. a Mgr. Alena Štěrbová. Doc. Fischer sdělil, že obdržel dopis, který obsahuje výzvu Rady pro výzkum, vývoj a inovace k podávání návrhů na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů a expertních panelů. Informoval o volbě předsedy pracovní komise Rady VŠ pro vzdělávací činnost. P RVŠ jmenuje prof. Ing. Petra Sysla, CSc. předsedou této komise.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ.

Předsednictvo Rady VŠ odmítá návrh MŠMT na změnu Statutu Rady programů. Zásadně nesouhlasí se změnami ve Statutu Rady programů, které by vedly k vynětí institucionálních (rozvojových) plánů z působnosti Rady programů. Odmítá též změny, které by připouštěly střet zájmů členů Rady programů.

2. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ (dále SK RVŠ)

Předseda SK RVŠ Mgr. Jašurek v zaslané prezentaci informoval o činnosti SK RVŠ od 12. zasedání předsednictva Rady VŠ. Ve dnech 11. – 12. 10. 2013 se v Telči uskutečnila studentská konference akademických senátorek a senátorů. Zúčastnilo se jí 47 členek a členů univerzitních a fakultních senátů z 18 škol. Tématy byla příprava vnitřních předpisů, studentské hodnocení výuky, informační akce pro studující v prvním ročníku apod. Ve dnech 12. a 13. 10. 2013 se konala 18. schůze SK RVŠ. Byla zvolena předsedkyně komise pro vysokoškolskou samosprávu. V závěru své prezentace informoval o zahraničních cestách SK RVŠ.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí písemnou zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ.

3. Vystoupení hostů

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Hruda ve svém vystoupení informoval o tom, že tzv. prezidentská novela zákona o VŠ bude předložena až nově zvolené Poslanecké sněmovně. Dále sdělil, že se postupně rozbíhají Individuální projekty národní Metodika, KVALITA a KREDO.

4. Ekonomické informace

Obsahem vystoupení předsedkyně ekonomické pracovní komise Rady VŠ JUDr. Valové byly podklady pro jednání Reprezentativní komise, které je plánováno na 23. 10. 2013. Týkají se rozpočtu na rok 2014, úpravy Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ a Návrhu koeficientu ekonomické náročnosti nově akreditovaných oborů. Sdělila, že plánované výdaje rezortu MŠMT jsou 137 268 973 tis. Kč, z toho na vědu a VŠ 38 297 863 tis. Kč. Konstatovala, že na vysoké školy je plánováno (bez výdajů na programu EU) 21 770 802 tis. Kč, tj. o 0,15 % méně oproti roku 2013. Na výzkum, vývoj a inovace je plánováno 16 527 061 tis. Kč. Poměr plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči odhadovanému HDP 2014 je 0,61 %. Sdělila, že dochází k navýšení výdajů na činnost o 98 500 tis. Kč a ke snížení výdajů na programové financování o 131 500 tis. Kč. Pro rok 2014 jsou navržené následující reformní kroky:

- Pokračovat v podpoře kvalitativních ukazatelů – poměr A:K zůstává zachován (77,5:22,5) přidává se další parametr v rámci ukazatele K

- Důraz na rozvojové nástroje – institucionální plány a centralizované rozvojové projekty

- Postupné snížení počtu dotačních titulů (návrh úpravy ukazatele J a útlum ukazatele G)

- Finanční posílení ukazatele F (o převážnou část z 98 500 tis. Kč, zbytek do ukazatele I)

Dále představila návrh úpravy Pravidel financování. Následně informovala o tom, že dochází ke snížení váhy parametrů K u započítaných bodů RIV v návrhu pro rok 2014, je počítáno s 26 %, což je snížení o 3 procentní body, v účelových neinvestičních prostředcích na výzkum s 3 % (snížení o 2 p.b.), čímž dochází k možnosti dotace nového parametru zaměřeného na mezinárodní granty ve výši 5 %. Pokud jde o vývoj počtu studentů, z výsledku dohodovacího řízení 2014 (bez ZSP) vyplývá, že oproti roku 2013 půjde o pokles o 4,8 %, tj. o 14 636 studentů. V závěru svého vystoupení zmínila návrh koeficientu ekonomické náročnosti u nových studijních programů.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace MŠMT ČR o návrhu rozpočtu VŠ na rok 2014.

Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že návrh úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ opět neobsahuje v rámci ukazatele K parametry umožňující diferenciaci VŠ, stejně tak neobsahuje analýzu dopadu poměrně rozsáhlého zásahu do ukazatele K zařazením nového parametru mezinárodních grantů s váhou 5 %.

Předsednictvo Rady VŠ odmítá návrh úpravy ukazatele J a souhlasí s úpravou článku 10 (ukazatel A), úpravou článku 22 (ukazatel F) a s úpravami a doplněními přílohy č. 1 a přílohy č. 4.

Předsednictvo Rady VŠ ukládá zástupcům RVŠ v Reprezentativní komisi MŠMT při jednání této komise:

1) uplatnit uvedené výhrady k úpravě ukazatele K a požadovat nápravu,

2) odmítnout navrženou úpravu ukazatele J,

3) požadovat avizované rozšíření návrhu úpravy Pravidel u čl. 19 Ukazatel G a čl. 22 odst. 6 zajišťující dofinancování FRVŠ v roce 2014 a udržení funkčnosti ISAAR-F.

5. Informace o Registru uměleckých výstupů – RUV

Předseda pracovní komise Rady VŠ pro umělecké VŠ prof. Klíma formou prezentace informoval o projektu Registr uměleckých výstupů. Projekt se týká vysokých uměleckých škol, uměleckých fakult a nově i studijních programů, které obsahují kreativní předměty, čili umělecká tvorba ve vazbě na vysoké školství, přičemž musí jít o dílo či výkon realizovaný veřejně dle autorského zákona. Dále prof. Klíma informoval o stavu, ke kterému projekt doposud došel, kdy se využívá vícekriteriální zařazování do kategorií, velikosti a ohlasu, kdy kontrola a oponentura zařazení každého výstupu vloženého fakultami je provedena na úrovni segmentu, dále expertizou dvou nezávislých certifikátorů/expertů, čímž je dosahováno značné objektivity. Sdělil, že proběhly sběry za rok 2008 - 2010, 2011 a 2012. Informoval o tom, že poslední ověřovací běh by se měl konat v roce 2014. Následně probral jednotlivé problémy a úkoly, které stojí před řešiteli RUV. Sdělil, že doc. Talašová provedla v tomto roce detailní analýzu dat a výsledků hodnocení uložených v RUVu. Jejím výstupem je zjištění, že základní koncepce matematického modelu byla zvolena dobře (rozložení výsledků v jednotlivých kategoriích odráží důraz řešitelů kladený na excelenci). Na druhé straně tato analýza naznačila také konkrétní cesty k dalšímu zdokonalení metodiky hodnocení (zvýšení objektivnosti expertních hodnocení děl, potlačení vlivu děl se slabším ohlasem, dosažení lepší srovnatelnosti výstupů napříč jednotlivými segmenty umělecké tvorby). Snahou autorů matematického modelu hodnocení je i přes tento nezbytný vývoj zachovat relativní jednoduchost a srozumitelnost modelu. Softwarová aplikace RUV je budována jako nástroj počítačové podpory procesu hodnocení tvůrčí umělecké činnosti - přívětivý pro zadavatele vstupů, poskytující dostatečné informace pro expertní hodnocení uložených děl a umožňující pohodlný export výsledků. Zdůraznil, že pomoc RVŠ je a bude v takovém úsilí nadále velmi potřebná.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené informace o projektu Registru uměleckých výstupů včetně závěrů a doporučuje přednést zprávu na Sněmu RVŠ dne 21. listopadu 2013.

6. Různé

a) Zákon o univerzitních nemocnicích

JUDr. Hodulík informoval o jednání na ministerstvu zdravotnictví, které se týkalo poslední verze návrhu zákona o univerzitních nemocnicích.

Usnesení:

Přítomní členové předsednictva Rady VŠ berou na vědomí informaci o proběhlém jednání k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Předsednictvo Rady VŠ vítá akceptaci části připomínek RVŠ ze strany MZ ČR. Předsednictvo Rady VŠ upozorňuje, že poslední zaslaný návrh ze strany MZ ČR vykazuje řadu nepřesností a před případným pokračováním jednání je třeba text revidovat.

b) Legitimita členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

JUDr. Hodulík informoval o jednání legislativní komise Rady VŠ ze dne 25. 9. 2013, které se zabývalo stanoviskem vypracovaným ředitelem Ústavu státu a práva Akademie věd ve věci legitimity členů RVVI. Legislativní komise přijala stanovisko, v němž konstatuje, že se neshodla na interpretaci ustanovení §35 odst. 6 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje (nutná doba přerušení členství v RVVI).

O správnosti postupu může v tuto chvíli s konečnou platností rozhodnout jen správní soud. Lze stále užít institutu §66 soudního řádu správního - žaloba na ochranu veřejného zájmu.

Legislativní komise současně doporučuje Předsednictvu RVŠ vstoupit do jednání s představiteli vlády České republiky ve věci upřesnění příslušného ustanovení zákona, nejlépe prostřednictvím novelizace shora uvedeného právního předpisu.

Usnesení:

Přítomní členové předsednictva Rady VŠ berou na vědomí závěr legislativní komise Rady VŠ k legitimitě členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

c) Zasedání Řídícího výboru pro přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný informoval o 5. zasedání Operačního výboru Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV), které se uskutečnilo dne 23. 9. 2013 na MŠMT. Sdělil, že na programu zasedání byla v úvodu Souhrnná informace o přípravě OP VVV, kterou přednesl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Zaorálek, dále informace o aktuálním stavu přípravy prioritních os 1 a 2, kterou přednesl náměstek ministra Mgr. Hruda a informace o aktuálním stavu přípravy prioritní osy 3, kterou přednesl 1. náměstek ministra PhDr. Fryč.

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph. D.

předseda Rady VŠ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Autor: RVŠ
Foto: red.

Sdílejte článek: