Knižní tipy NK: husitská revoluce, letectví, nebo animal turn

středa, 13. prosinec 2023

Nakladatelství Karolinum představilo v předvánočním čase na půdě Karolina šest knih za účasti autorů či autorských kolektivů. Publikace nabízí například návrat do doby husitských revolucí, připomínají historii Československých aerolinií, zkoumají formy násilí, nebo objasní čtenářům výraz "animal turn".

VS1 2861 

Husitska revoluceFrantišek Šmahel
Husitská revoluce
vázaná, 864 str., 3. vydání
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-5175-0

Třetí, přepracované a doplněné vydání Husitské revoluce uznávaného medievisty Františka Šmahela se do rukou čtenářů dostává ve dvou svazcích a v nové grafické podobě. První díl tohoto titulu objasňuje kořeny českého reformního hnutí a jeho vývoj počínaje novými duchovními proudy v době panování císaře Karla IV. přes kazatelské působení i kostnické mučednictví Jana Husa až po společenské otřesy na konci vlády Václava IV.

 

František Šmahel (* 1934)
Respektovaný medievista, jeho texty o dějinách Univerzity Karlovy či husitství byly přeloženy do řady jazyků. Z díla lze uvést: Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378 (2006), Jan Hus. Život a dílo (2013), Alma mater Pragensis (2016), Nahlédnutí do středověku (2017) a Tábor I. Do roku 1452 (2020). František Šmahel se stal členem Učené společnosti ČR, členem korespondentem Britské akademie i Královské historické společnosti, čestným členem Americké asociace historiků a nositelem vyznamenání včetně medaile Za zásluhy I. stupně a Národní ceny ČR. V roce 1998 založil Centrum medievistických studií při Akademii věd ČR.

VS1 2898

 

Zvirata  a jejich lideMilena Lenderová (ed.)
Zvířata a jejich lidé
brožovaná, 536 str., 1. vydání
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-5157-6

Historie, která v posledním více než půlstoletí zažila několik paradigmatických obratů, přidala nedávno další – obrat, kterému se říká animal turn: zvířata, která až dosud hrála v zorném úhlu historiků spíše okrajovou úlohu, se začala drát do jeho centra. Oprávněně, vždyť se na vývoji lidské civilizace aktivně podílela – poskytovala lidem potravu, materiál na oděv i obydlí, stála u zrodu jejich primární logistiky, budila kladné i záporné emoce. Inspirovala k uměleckým dílům, poskytovala podívanou a zábavu. Brát v potaz kategorii „zvíře“ znamená uvažovat v kontextu politiky, ekonomiky, náboženství, společnosti i kultury.

V západní Evropě zaznamenala v posledních letech animal history, „historická zvířecí studia“, velký rozvoj. Vznikla řada prací chápající zvířata jako opravdové kulturní subjekty, jejichž chování je legitimním tématem historické analýzy. Kniha Zvířata a jejich lidé, jeden z prvních pokusů integrovat animal turn do české historiografie, nabízí řadu pohledů na vztah lidí a zvířat. Předkládá způsoby, jimiž lidé své zvířecí souputníky zobrazovali, všímá si jejich chovu a zužitkování, jejich „léčivé síly“, zvířat v roli darů, společníků a přátel.

Milena Lenderová (* 1947)
Česká historička, která se zabývá dějinami 19. století, především gender history, dějinami každodennosti a česko-francouzskými kulturními vztahy. Za své publikace získala několik knižních cen, obdržela Řád akademických palem a v roce 2014 převzala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

RECENZE
Tematicky je kniha velmi rozrůzněná, což ale můžeme vnímat i jako důkaz toho, kolika odlišných kontextů se zvířata stala součástí. Navzdory některým výhradám je zřejmé, že ve zdejším prostředí jde o průkopnickou knihu naznačující řadu významných rolí, které vybraná konkrétní reálná zvířata zastávala v běhu našich dějin a ta fiktivní v lidské imaginaci. Snad se dílo v tomto smyslu stane inspirací i pro další badatele, kteří už se nebudou bát vpustit do svých textů více oněch zvířat nebezpečně živých a nepředvídatelně agilních. (Jan Lukavec, Reflex, 31. 8. 2023)

VS1 2952

 

Zaklady anesteziologie  a intenzivni medicinyPavel Michálek, Jan Kunstýř, Jan Bláha, Michal Pořízka
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
brožovaná, 424 str., 1. vydání
vydáno: duben 2023
ISBN: 978-80-246-5169-9

Anesteziologie i perioperační a intenzivní medicína jsou dynamicky se rozvíjející obory, které mají přesah do většiny ostatních odvětví medicíny. Učební text obsahuje souhrn látky prezentované studentům všeobecného lékařství během předmětu „Anesteziologie a neodkladná péče“. Zahrnuje přehled kardiopulmonální resuscitace podle platných doporučení, anesteziologickou anatomii, fyziologii, patofyziologii i farmakologii a také stručné postupy perioperační a pooperační anesteziologické péče u jednotlivých operačních oborů. Velká část textu je věnována postupům urgentní a intenzivní medicíny, včetně diferenciální diagnostiky a komplexní terapie.

Kniha významným způsobem rozšiřuje možnosti pregraduálního vzdělávání pro studenty lékařských fakult, ale bude jistě výrazným obohacením i pro již erudované a zkušené lékaře mnoha oborů.

Doktor Pavel Michálek při uvedení knihy vtipně glosoval řečnickou otázku ředitele Nakladatelství Karolinum, zda si i anesteziologové najdou čas pro humor: „Když se mě můj syn zeptal, co vlastně dělám, odpověděl jsem: Když lékaři operují, tak já musím být na pozoru, aby nepitvali,“ odpověděl a poděkoval za práci na knize kolektivu z 1. lékařské fakulty UK.

 

Nasili tvari  v tvarJiří Buriánek – Zuzana Podaná
Násilí tváří v tvář
brožovaná, 216 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2023
ISBN: 978-80-246-5260-3

Tato kniha čtenáři nenabízí dramatické příběhy, nýbrž čísla, k nimž se ovšem přívlastek suchá zásadně nehodí. Zkoumá často nenápadné a skryté formy násilí, jež dokázalo proniknout do intimních sfér partnerského soužití a následně ho zdevastovat. Činí tak prostřednictvím analýzy reprezentativního datového souboru (shromážděného v době ještě předcovidové) a hledá odpovědi na nelehké otázky, v jaké míře, proč a jak se vlastně stává partnerský vztah obtížným břemenem, nakolik dokáže lásku přetavit v bolest a utrpení. Na problematiku nahlíží sociologicky, tedy jako na celospolečenský, v tom i kulturní a sociální fenomén.

V tomto ohledu není namístě se utěšovat poznáním, že domácí násilí ve svých nejzávažnějších formách nezasahuje většinu populace. V partnerském vztahu si totiž vždy najde své zcela konkrétní aktéry, pachatele i oběti, kteří si často prohazují jednotlivé role. Přitom platí, že ani v moderní společnosti si nemůžeme být svojí imunitou vůči čemukoli příliš jisti.

Jsou oběťmi domácího násilí pouze nebo převážně jen ženy? Jak často dochází v partnerských vztazích ke střídání role pachatele a oběti domácího násilí? Mají na to vliv špatná komunikace, nerovné rozdělení rolí nebo špatné zkušenosti z dětství?

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Přednáší na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kurzy ze sociologické metodologie. V posledních třiceti letech se věnuje výzkumu v oblasti kriminologie, od roku 2019 je předsedou České kriminologické společnosti. Podílel se na významných mezinárodních projektech, například výzkumu násilí na ženách nebo delikvence mládeže, dlouhodobě se věnuje také výzkumu pocitu bezpečí a obav ze zločinu nebo zkoumání korupčního klimatu ve společnosti. K těmto tématům se váže i jeho publikační činnost, naposledy například monografie s Evou Krulichovou a kol. Obavy ze zločinu: mýty a realita (Praha, Karolinum 2020).

Mgr. Zuzana Podaná, Ph. D.
Pracuje na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu orientovanému na oblast sociálních deviací a kriminologie. Zabývá se především problematikou domácího násilí, delikvence a viktimizace mládeže, obav z kriminality a vězeňstvím. Vedle podílu na kolektivních monografiích pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech zaměřených na kriminologii, například European Journal of Criminology, Journal of Interpersonal Violence nebo Česká kriminologie.

VS1 3010

 

Vzlety  a padyLenka Krátká
Vzlety a pády
brožovaná, 510 str., 1. vydání
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-4143-0

Monografie Lenky Krátké představuje fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993). Historie národního leteckého dopravce je zachycena primárně perspektivou hospodářských dějin, ale zároveň je zasazena do širších rámců dějin sociálních, politických a částečně také dějin každodennosti. Faktograficky bohatá práce se opírá především o první ucelené zpracování rozsáhlého fondu podnikových archiválií a umožňuje sledovat kontinuity i diskontinuity vývoje podniku v dlouhé časové řadě.

„Snažila jsem se zachytit skutečné i metaforické vzestupy a pády Československých aerolinií a snad se to podařilo. Mou ambicí bylo napsat něco, na čem budou moci další autoři stavět i v budoucnu,“ řekla při prezentaci knihy v Karolinu autorka Lenka Krátká.

Lenka Krátká (* 1969)
Působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a na pracovišti Orální historie a soudobých dějin FHS UK, zaměřuje se na hospodářské a sociální dějiny Československa po druhé světové válce, historii podniku Československá námořní plavba (1948–1989), problematiku služebních cest a práce v zahraničí v období centrálně plánované ekonomiky, vývoj firemní kultury po roce 1989 a metodologii orální historie.

VS1 3020 

kapitoly  z filosofie nove hudbyJosef Fulka
Kapitoly z filosofie nové hudby
brožovaná, 164 str., 1. vydání
vydáno: květen 2023
ISBN: 978-80-246-4216-1

Monografie Kapitoly z filosofie nové hudby se věnuje některým podobám interakce mezi hudbou, filosofií, literaturou a filmem v průběhu 20. století. Zaměřuje se především na způsob, jakým byla v literatuře a filosofii reflektována tzv. schönbergovská reforma vedoucí ke zrušení tonálního systému. Druhou podstatnou proměnou, jíž hudební jazyk v průběhu minulého století prošel a jež se stala předmětem pozoruhodných teoretických reflexí, je rovněž rušení rozdílu mezi (hudebním) zvukem a (přírodním) hlukem, jak k němu docházelo např. v konkrétní hudbě.

Mezi autory, kteří se stávají předmětem zájmu Fulkovy knihy, patří Claude Lévi-Strauss, Theodor W. Adorno, Michel Foucault, Marcel Proust, Thomas Mann či Alain Robbe-Grillet. Přestože neusiluje o vyčerpávající přehled různých podob, jakých zmiňovaná interakce nabývá, v reprezentativní podobě ukazuje rozmanitost a bohatost různých způsobů teoretického uvažování o problematice „nové hudby“.

VS1 2867
Ředitel Nakladatelství Karolinum Mgr. Petr Valo.

Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: