• Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 • Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 •  

Výzva členům vlády ČR ve věci studijních programů

úterý, 20 říjen 2020 07:00

Vážení členové vlády ČR,

obracíme se na Vás formou této výzvy v reakci na uzavření vysokých škol v České republice. Jakkoliv chápeme složitou epidemickou situaci a respektujeme nařízená opatření, rádi bychom upozornili na dopady těchto omezení.

Vysoké školy vnímají vážnost situace, ve které se naše společnost ocitla, a výuku v zimním semestru akademického roku 2020/2021 operativně zahájily bezkontaktně (distanční, hybridní, on-line výuka a podobně). ​Zákaz praktické výuky na vysokých školách však v mnoha nezdravotnických oborech (zejména přírodovědných, technických, pedagogických, profese s praxí...) znamená citelný zásah nejen do vlastního průběhu akademického roku, ale zejména do možnosti studiem zdárně naplnit profil absolventa studijního programu tak, jak byl schválen v akreditačním řízení. V mnohých studijních programech, respektive vysokoškolských oborech je přímá/prezenční praktická výuka nepostradatelná a nelze ji nahradit výukou distanční. A to bez ohledu, zda jde o bakalářské, navazující magisterské či doktorské studijní programy. Pokud budou přijatá opatření trvat delší dobu, nebude z časových a logistických důvodů možné řadu praktických kurzů do konce akademického roku realizovat.

V důsledku zmíněných opatření je studentům zároveň znemožněno pracovat na experimentální části jejich závěrečných kvalifikačních prací, které jsou zpravidla součástí rozsáhlejších výzkumných projektů příslušných vědeckých pracovišť. Přitom právě akademická pracoviště, vysoké školy a studenti hrají v těchto těžkých dobách významnou roli v boji proti šíření koronaviru.

Samotné studium je dnes pro studenty finančně náročné. Narušení prezenční výuky a experimentální činnosti povede k prodlužování studia. U řady studentů to bude znamenat vyměření poplatků za delší studium, což může mít závažné sociální důsledky. Vyzýváme vás proto k přijetí zákonné úpravy, která u dotčených studijních programů zajistí:

● posunutí maximální doby studia minimálně o období uzavření vysokých škol,
● právo vysoké školy nevyměřovat poplatek za delší studium minimálně o
období uzavření vysokých škol,
● prodloužení podpory doktorandských stipendií minimálně o období uzavření
vysokých škol,

(je téměř jisté, že u řady oborů bude mít přerušení experimentální činnosti dopady sahající daleko za období uzavření vysokých škol).

Definování těchto dotčených studijních programů by mělo být jednotně stanoveno na celonárodní úrovni, s tím že k jejich určení by měli být přizváni zástupci reprezentací vysokých škol i jednotlivých dotčených vysokých škol.

Prominutí poplatků za delší studium má výrazné finanční dopady na stipendijní fondy jednotlivých fakult. Již prominutí poplatků v letním semestru 2020 znamenalo citelný výpadek. Tyto stipendijní fondy slouží k podpoře výborných studentů, jejich vědecké činnosti, mobility a dalších aktivit souvisejících se studiem. ​Žádáme Vás proto tímto o vytvoření kompenzačního balíčku finanční podpory pro dotčené fakulty.

Věříme, že společnými silami se podaří tuto komplikovanou situaci zvládnout. Mají-li mít v České republice vzdělanost a věda prioritu, je nutné pamatovat na dopady vládních protiepidemických opatření v této oblasti a předcházet budoucím škodám na tuto oblast. Spoléháme proto na Vaši podporu.

Mgr. et Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK (kontaktní osoba, mobil: 724 598 712)
Ing. Michal Farník, předseda SKAS ČVUT
Ing. Anna Kruljacová, M. Sc., předsedkyně SKAS VUT
Bc. Dominik Šípoš, předseda SKAS UHK
Mgr. Stanislav Ožana, místopředseda AS UO
Bc. Jiří Němec, předseda SKAS MUNI
Ing. Tomáš Krajíček, místopředseda AS MENDELU
Lukáš Hulínský za SKAS VŠE
Lucie Částková, předsedkyně Studentské rady UPCE
Jiří Velechovský, člen předsednictva AS ČZU
Giancarlo Lamberti, předseda SK RVŠ

Autor: kolektiv autorů

Sdílejte článek: