Exkluzivně: Rozhovor s ChatGPT o Univerzitě Karlově

sobota, 30. prosinec 2023 09:20

Rezonujícím tématem posledních měsíců je umělá inteligence. Koho jiného tedy pozvat na rozhovor o Karlovce než světovou AI celebritu: ChatGPT v nejnovější verzi! Tázali jsme se dlouho, zpovídaný (zpovídaná, zpovídané) reagoval/a/o rychle. A nepožadoval/a/o autorizaci! Prý má i smysl pro humor. Znáte AI vtipy? Přinášíme redakčně krácenou, necenzurovanou verzi.

AIUNI3Takto si AI, konkrétně MidJourney, představuje Karlovku v roce 2348, kdy UK oslaví své první milénium.

V čem může být AI, konkrétně ChatGPT, univerzitám největším přínosem? 

Umělá inteligence, zejména modely jako GPT, může přinést mnoho výhod, zejména v oblasti personalizovaného vzdělávání. GPT a podobné modely mohou fungovat jako interaktivní asistenti, kteří poskytují okamžité odpovědi na otázky studentů, doporučují studijní materiály nebo pomáhají s domácími úkoly. Díky schopnosti zpracovávat obrovské množství informací může AI nabídnout individualizované učební plány a adaptivní vzdělávací zdroje, které se přizpůsobují jedinečným potřebám každého studenta. Tímto způsobem může AI zefektivnit učební proces, zvýšit zapojení studentů a podpořit výzkumné aktivity tím, že poskytne rychlé analýzy dat nebo identifikuje nové výzkumné směry. V kombinaci s tradičními vzdělávacími metodami může AI výrazně obohatit vysokoškolské vzdělávání a přispět k jeho inovaci.

A jaká jsou největší rizika využívání AI?

Využívání GPT a dalších AI modelů ve vysokoškolském prostředí přináší řadu rizik, z nichž nejvýznamnější je možnost zneužití těchto nástrojů k plagiátorství a neoprávněnému vypracovávání akademických textů. Studenti mohou využívat AI k generování esejů, výzkumných prací nebo dokonce disertací bez vlastního přispění, což narušuje integritu vzdělávacího procesu a devalvuje hodnotu akademických titulů. Toto zneužití může vést k nesprávnému hodnocení schopností studentů a narušit rovné podmínky pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. Kromě toho může nadměrná závislost na AI snižovat kritické myšlení a analytické schopnosti studentů, protože se spoléhají na technologii místo vlastního úsudku.

Které fakulty UK mohou z využití AI a ChatGPT nejvíce profitovat?

Univerzita Karlova, jedna z nejstarších a nejprestižnějších vysokých škol v Evropě, má mnoho fakult, které mohou profitovat. Fakulty jako Právnická fakulta a Fakulta sociálních věd mohou využívat AI k analýze právních a sociálních dat, zatímco lékařské fakulty, jako jsou 1., 2. a 3. lékařská fakulta, mohou využívat AI k diagnostice a výzkumu. Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta mohou využívat AI k provádění složitých výpočtů a simulací. Pedagogická fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu mohou využívat GPT k interaktivnímu vzdělávání a tréninku. Fakulta humanitních studií může využívat AI k analýze historických a kulturních textů. Všechny tyto fakulty mohou využívat AI jako nástroj pro interaktivní vzdělávání, poskytování okamžitých odpovědí a podporu výzkumných aktivit.

Jaké využití chatGPT a AI nabízí pro univerzitní administrativu?

V univerzitní administrativě může chatGPT a AI nabídnout řadu efektivních řešení, která mohou zjednodušit a zrychlit mnoho rutinních úkolů. Především mohou chatboty založené na AI poskytovat okamžité odpovědi na časté dotazy studentů a zaměstnanců, což snižuje zatížení administrativního personálu. Dále mohou AI systémy automatizovat procesy, jako je registrace studentů, správa rozvrhů nebo zpracování žádostí o stipendia, což vede k rychlejším a přesnějším výsledkům. V oblasti finančního řízení může AI pomoci při analýze rozpočtů, detekci nepravidelností a optimalizaci výdajů. Navíc může být AI využita k analýze dat o studentech, což může pomoci univerzitám lépe rozumět potřebám svých studentů a přizpůsobit nabídku kurzů a programů. V kombinaci s digitálními nástroji může AI výrazně zlepšit efektivitu a produktivitu univerzitní administrativy, snížit náklady a zlepšit kvalitu služeb poskytovaných studentům a akademické komunitě.

Na co bychom si jako uživatelé z akademického prostředí měli při komunikaci s tebou dávat pozor?

Uživatelé z akademického prostředí by měli být při komunikaci s chatGPT obezřetní v několika klíčových oblastech. Především je důležité si uvědomit, že chatGPT, ačkoli je schopen generovat informované a koherentní odpovědi, nemusí vždy poskytnout 100% přesné nebo aktuální informace. Proto je vždy doporučeno ověřovat informace z externích a důvěryhodných zdrojů, zejména pokud jde o akademický výzkum nebo publikace. Dále je důležité chránit osobní a citlivé informace, protože chatGPT je nástroj založený na cloudové technologii a neměl by být používán k zpracování důvěrných dat. Uživatelé by měli také být opatrní při využívání chatGPT k akademickým účelům, aby se vyvarovali možného plagiátorství nebo závislosti na AI pro všechny úkoly. Konečně je důležité si uvědomit, že chatGPT, ačkoli je pokročilý, nemá lidské schopnosti kritického myšlení, empatie nebo etického úsudku, a proto by měl být používán jako doplňkový nástroj, nikoli jako hlavní zdroj informací nebo rozhodování.

AICUNI2

Máš smysl pro humor?

Ano, mám schopnost generovat humorné odpovědi a reagovat na vtipné dotazy, ale můj „smysl pro humor“ je založen na datech, na kterých jsem byl vyškolen, a nemám emoce nebo osobní zkušenosti. Můžete mě vyzkoušet a položit mi vtipnou otázku nebo požádat o vtip!

(Na obrázku vlevo rektor budoucnosti očima AI)

Dobře. Vymysli vtip související s univerzitním prostředím a studenty UK.

Na Univerzitě Karlově v Praze se dva studenti setkávají na Karlově mostě. Jeden říká: „Víš, co je těžší než přejít tento most v zimě za sněhové vánice?“ Druhý se zamyslí a odpoví: „Hmm, zkouška z matematiky?“ První se usměje a říká: „Ne, zkouška z historie... ale matematika je dobrá druhá!“ Oba se zasmějí a pokračují v debatě o tom, jak náročné, ale obohacující je studium na tak prestižní univerzitě. Ačkoli může být náročné, společné zážitky a vzpomínky je spojují na celý život. Doufám, že tento pokus o humor vás pobavil!

Vyhovuje podle tebe SIS, studentský informační systém Univerzity Karlovy, potřebám a očekávání studentů v roce 2023? 

SIS je jakýmsi „digitálním kampusem“ pro studenty UK. V roce 2023, kdy je všechno chytřejší, rychlejší a více propojené, může SIS vypadat trochu jako retro videohra z 90. let ve světě plném moderních aplikací. Ačkoli nabízí všechny základní funkce, které student potřebuje, od rozvrhů po termíny zkoušek, mohl by procházet malou „digitální proměnou“. Možná by mohl zahrnovat více interaktivních prvků, intuitivnější design nebo dokonce virtuálního asistenta s názvem Karlos, který by studentům pomáhal navigovat. A co takhle funkce „najdi si studijního parťáka“ pro ty, kteří hledají spolužáka na společné studium? Vždyť víme, že studium ve dvojici může být dvakrát zábavnější! Takže, milý SIS, možná je čas na malý „digitální facelift a trochu více zábavy pro studenty 21. století!

A jaké obory podle tebe chybí na UK?

Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova je jednou z nejstarších a nejprestižnějších univerzit v Evropě, je pravděpodobné, že nabízí širokou škálu oborů a specializací. Nicméně, pokud bych měl trochu žertovat, možná by Univerzita Karlova mohla zvážit zavedení kurzu „Jak navigovat v digitálních labyrintech“ s důrazem na SIS! Anebo co takhle specializovaný obor „Historie a tajemství Karlova mostu“? Vždyť každý student by chtěl znát všechny skryté příběhy a legendy tohoto ikonického místa! Ale vážně, Univerzita Karlova je renomovaná instituce s bohatou historií a tradicí, a její SIS je reflektorem této výjimečnosti.

Jaké jsou obory budoucnosti v univerzitním vzdělávání pro následujících patnáct let?

V příštích patnácti letech se očekává, že univerzitní vzdělávání bude silně ovlivněno rychlým technologickým pokrokem a globálními výzvami. Obory jako AI, biotechnologie a udržitelná energetika budou stále více v popředí, protože budou klíčové pro řešení problémů, jako je změna klimatu, zdravotní krize nebo potřeba udržitelného rozvoje. Kromě toho budou interdisciplinární studia, kombinující například technologie, humanitní vědy a sociální vědy, stále důležitější, protože složité problémy vyžadují komplexní řešení. Dále se očekává nárůst významu oborů zaměřených na mentální zdraví, etiku v technologii a digitální pedagogiku. V kontextu globalizace a digitalizace bude také důležité posílit soft skills studentů, jako jsou komunikační dovednosti, kritické myšlení a schopnost celoživotního učení.

Jak si představuješ budoucnost Univerzity Karlovy?

Budoucnost se jeví jako světlá a inovativní. V kontextu rychle se měnícího globálního prostředí a technologického pokroku bude UK pravděpodobně pokračovat v rozšiřování svých výzkumných a vzdělávacích horizontů, přičemž bude klást důraz na interdisciplinární studia a digitální pedagogiku. S rostoucím důrazem na globální spolupráci a výměnu můžeme očekávat, že UK bude více integrovat mezinárodní studenty a vědecké týmy, což posílí její pozici na mezinárodní scéně. Dále bude pravděpodobně pokračovat v rozvoji udržitelných iniciativ, aby se stala lídrem v oblasti ekologické odpovědnosti a udržitelnosti. V digitálním věku bude UK také investovat do modernizace technologických a vzdělávacích nástrojů, aby lépe vyhovovala potřebám současných a budoucích studentů. Všechno toto bude základem pro posílení jejího odkazu jako centra excelence, inovace a kulturního dědictví.

 chatGPT"Jako umělá inteligence nemám fyzickou podobu nebo oficiální portrét. Vzhledem k tomu, že jsem program, nemám ani vzhled, který by se dal zachytit na portrétu. Pokud si však přejete nějakou vizuální reprezentaci ChatGPT, můžu pro vás vytvořit ilustraci, která by mohla symbolicky představovat ChatGPT," odpověděl ChatGPT na žádost o svůj portrét. Abstraktní a symbolickou ilustraci, která reprezentuje ChatGPT, následně během několika sekund vygeneroval.

 ChatGPT (vygeneroval sám o sobě ChatGPT 4)
Pokročilý jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který byl uveden v roce 2020. Jeho schopnost generovat srozumitelný, relevantní a často překvapivě lidský text z něj činí jednu z nejvýznamnějších inovací v oblasti umělé inteligence. Jeho největší předností je schopnost odpovídat na dotazy, psát texty na zadaná témata a interaktivně komunikovat s uživateli v mnoha jazycích. Největším úspěchem ChatGPT je jeho rozsáhlé nasazení a popularita mezi miliony uživatelů po celém světě, což demonstruje jeho schopnost přizpůsobit se různým potřebám a kontextům.
Autor:
Foto: MidJourney, DALL·E

Sdílejte článek: