Randova nadace ocenila dva studenty UK za přínos české právní vědě

pátek, 22. listopad 2013 10:25

Ceny Randovy nadace mají podpořit talentované studenty práv, kteří svou výzkumnou prací přispěli k rozvoji české právní vědy, a potažmo tak celé společnosti. Letos se z ocenění nadace mohou radovat i dva dnes již absolventi Právnické fakulty UK Mgr. Tomáš Ajgl a JUDr. Tomáš Pavelka.

Randova nadace, která působí při Spolku českých právníků Všehrd, se hlásí k odkazu profesora Antonína rytíře Randy, jednoho z nejvýznamnějších představitelů právní vědy naší historie. Nadace byla založena už na konci 19. století, její činnost však přerušila druhá světová válka, obnovena pak byla až po sametové revoluci. Jejím cílem je motivovat mladé právníky k originální vědecké práci světové úrovně. Z cen Randovy nadace se letos radovali čtyři studenti práv, dva z nich obhájili své oceněné práce na Právnické fakultě UK. Slavnostní vyhlášení vyznamenaných proběhlo v úterý 12. listopadu v Karolinu.

ajgl_1

Za diplomovou práci s názvem Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy získal cenu Randovy nadace absolvent Právnické fakulty UK Mgr. Tomáš Ajgl.

Můžete představit téma vaší práce, kterou ocenila Randova nadace?

Moje diplomová práce se ve stručnosti řečeno zabývá otázkami náhrady škody v oblasti letecké přepravy. Právnická veřejnost může ocenit určitou průřezovost tématu napříč právními obory a zejména zajímavou konkurenci pramenů práva na úrovních mezinárodních smluv, práva Evropské unie a právních řádů členských států.

Problematika může být podle mého názoru atraktivní i pro laickou veřejnost, která je s potřebou alespoň základní orientace v právní úpravě konfrontována nejčastěji na letišti ve chvílích marného vyhlížení zpožděného letadla či ztracených zavazadel. Okruh zdrojů možných újem utrpěných cestujícími je však daleko širší, od banálních konfliktů mezi pasažéry až po velká letecká neštěstí. V současnosti často vyvstává i zajímavá otázka odčiňování nemajetkové újmy.

Už víte, jak naložíte s finanční odměnou, která se k ceně pojí?

V diplomové práci v poznámkách pod čarou poměrně často odkazuji na velký anglický komentář k Montrealské úmluvě, která rámcově upravuje odpovědnost leteckého dopravce. Jedná se o černou, tlustou, těžkou, ne příliš dostupnou, nicméně svým obsahem – i z hlediska čtivosti – naprosto fantastickou knihu, nad níž jsem v knihovně strávil nemálo času. Uvažuji o její koupi, protože se chci dané problematice určitě věnovat i nadále.

pavleka_1

Za svou vědeckou práci s názvem Arbitralita protisoutěžních dohod v právu Evropské unie získal Cenu Randovy nadace i další absolvent Právnické fakulty UK JUDr. Tomáš Pavelka.

Můžete představit téma vaší práce, kterou ocenila Randova nadace?

Moje práce se snaží zaujmout dvěma aspekty. Za prvé jde o téma v české odborné obci neřešené, byť se v právní praxi vyskytuje s narůstající tendencí. Z povahy práva hospodářské soutěže a z rostoucího důrazu na jeho soukromoprávní uplatňování plyne, že nejen soudci, ale také rozhodci se budou muset s tímto fenoménem naučit efektivně pracovat a zapojit se tak do spektra orgánů, které jsou způsobilé a povinné uplatňovat tuto důležitou politiku ve veřejném zájmu.

Za druhé je to pokus o interdisciplinární zpracování diplomového tématu, které mě nutilo řešit řadu předběžných otázek z různých odvětví, zejména práva procesního, závazkového a deliktního tak, aby celková analýza dle evropského práva dávala smysl. Určitou nevýhodou tohoto přístupu byla zpočátku odmítavá reakce jednotlivých kateder, které měly pocit, že téma ne úplně zapadalo do škatulky jejich odbornosti. Arbitráž coby proces jaksi přirozeně patří na katedru občanského práva, zatímco hospodářská soutěž spíše na katedru obchodního či správního práva. Role vedoucího práce se nakonec ochotně ujal pan docent Pavel Svoboda z katedry evropského práva, čehož si nesmírně vážím. Výsledkem je proto text, jenž je poměrně komplexní a nabízí určitá řešení, která by se bez mezioborového přístupu zřejmě nepodařilo dobře vysvětlit.

Už víte, jak naložíte s finanční odměnou, která se k ceně pojí?

Diplomovou práci v současné době rozšiřuji do publikace Soutěžní právo a právo veřejné podpory v arbitráži, která se vynasnaží pojednat o souvisejících tématech zneužití dominantního postavení, dohod o spojování podniků a poskytování státní podpory v rozhodčím řízení. Protože současně pracuji v advokátní kanceláři, finanční podporu Randovy nadace využiji pro neplacené volno, které si vícepráce na publikaci vyžádají. Za tuto podporu Randově nadaci děkuji.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Spolek českých právníků Všehrd, red.

Sdílejte článek: