Doktorandi trestněprávní sekce se utkali v soutěži Studentské vědecké a odborné činnosti

čtvrtek, 23 květen 2013 11:08

Již třetí ročník trestněprávní sekce doktorského studia soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se konal 13. května na Právnické fakultě UK. V rámci soutěžní konference předneslo své příspěvky osm přihlášených studentů doktorského studia katedry trestního práva, která jako jediná katedra fakulty mohla díky vysokému počtu zájemců o účast v soutěži uspořádat samostatnou doktorandskou sekci.

prava693

Podmínkou účasti v soutěži bylo odevzdání písemného příspěvku na zvolené téma v rozsahu 15 až 25 normostran a jeho následná obhajoba během studentské konference.

Ta se konala 13. května a jejího slavnostního zahájení se ujal vedoucí katedry trestního práva, prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Každý soutěžící měl pak vyhrazeno zhruba patnáct minut pro své ústní vystoupení. Po každém z příspěvků následovala diskuse, do níž se zapojovali nejen členové poroty, ale i ostatní účastníci konference.

Pro letošní ročník Studentské vědecké odborné činnosti v doktorandské trestněprávní sekci byla příznačná vysoká vědecká úroveň všech účastnických příspěvků, což odpovídá jak za poslední tři roky vybudovanému renomé, tak i stoupající tendenci kvality a prestiže soutěže mezi doktorandy katedry trestního práva PF UK.

Mezi zvolenými tématy příspěvků bylo možné najít jak témata klasická (např. účastenství na trestném činu či zajištění důkazů v trestním řízení), tak i nová, která zrcadlí problémy 21. století nejen v právu, ale i v celé společnosti (za všechny např. dětská pornografie nebo dohoda o vině a trestu). Pro všechny příspěvky pak byla společná vysoká aktuálnost, tvůrčí myšlenky a využití velkého množství zahraničních pramenů. Vrcholem konference byla diskuse všech účastníků a poroty nad současným stavem a prognózou kriminality imigrantů a jejich potomků ve vztahu k jejich integračnímu procesu a postoje majoritní společnosti jakožto kriminogenních faktorů.

Ze všech prací byly na základě stanovených pravidel vybrány k ocenění pouze tři příspěvky, ačkoliv uznání si zasloužily všechny. První dva byly oceněny finanční odměnou, třetí pak věcnou cenou. První místo obsadil Mgr. Robert Kabát se svým příspěvkem nazvaným Nutná obrana a doktrína „Můj dům můj hrad“ mimo jiné srovnávajícím pojímání možnosti obrany domovní svobody před jejími narušiteli v zemích angloamerického systému práva a v kontinentálním typu právní kultury, konkrétně v Itálii, ve Francii, Rumunsku a u nás. Práce vynikala zejména autorovou teoretickou znalostí a také v poznatcích z praxe v jednotlivých zemích.

Druhé místo v soutěži obsadil JUDr. Lukáš Bohuslav s prací nazvanou Úvahy nad základními stavebními kameny (a jejich nedostatky) českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Ve svém vystoupení upozornil na „kameny úrazu“ nové úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v jejích nejzákladnějších institutech, jako jsou možné subjekty trestní odpovědnosti, rozsah kriminalizace daný nesystematickým výčtem trestných činů, za které právnická osoba odpovídá, zavinění právnické osoby nebo její sankcionování.

Zvláštní uznání pak porota udělila příspěvku Mgr. et Mgr. Kateřiny Lukášové na téma vybraných navrhovaných změn trestního zákoníku konkrétně týkajících se postihu dětské pornografie. Příspěvek názorně ukázal nesystematičnost a nízkou legislativní úroveň skutkových podstat postihujících nové jevy zejména v kyberprostoru jako je „cyber grooming“ (získání důvěry dítěte v kyberprostoru vedoucí k jeho vylákání ke schůzce, na které je potom pohlavně zneužito) nebo získávání přístupu k dětské pornografii pomocí internetu.

Třetí ročník doktorandské trestněprávní sekce Studentské vědecké odborné činnosti lze hodnotit vysoce pozitivně. Zejména v případě doktorandů, pro které se jinak podobné soutěže prakticky neorganizují, se ukazuje potřeba jejího konání. Je na škodu, že ostatní katedry nedokáží své studenty doktorského studia dostatečně motivovat k účasti na soutěži, která nejenže slouží k prohlubování vlastní odbornosti, ale i navazování cenných vědeckých kontaktů. Doufáme, že v příštím ročníku budou ostatní katedry Právnické fakulty UK následovat příkladu katedry trestního práva, což by pomohlo zajistit soutěži postavení, které by si svým významem zasloužila.

Autor: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Foto: red.

Sdílejte článek: