Studenti UK při udílení Cen E. Beneše zabodovali. Získali šest z osmi ocenění

středa, 30 říjen 2013 21:09

Cenu Edvarda Beneše již tradičně uděluje město Sezimovo Ústí nejlepším studentským pracím v oborech historie 20. století a sociologie. Ocenění jsou udělována vždy k 28. říjnu příslušného roku a jsou spojena s finanční odměnou. Letos se porota rozhodla rozdělit osm ocenění, z toho šest patřilo studentům Univerzity Karlovy.

cenabenese13_text

V oblasti historie 20. století cenu 1. stupně první cenu získala:

Anna Macourková z Filozofické fakulty UK za soutěžní práci Kolektivizace ve Středočeském kraji. Průběh socializace vesnice 1949–1960 z regionálního pohledu

Zdůvodnění:

Mezi klady předložené soutěžní práce nelze přehlédnout autorčinu snahu přistupovat k regionálním problémům v širším celospolečenském kontextu a při vědomí i mezinárodních souvislostí. V promyšleně strukturovaném výkladu se jí tak podařilo postihnout vývojový rytmus tohoto drastického převratného procesu se všemi jeho útočnými likvidačními nápory i dočasnými taktickými ústupy. Práce se opírá o rozsáhlou pramennou základnu, jež zahrnuje značný počet relevantních archivních fondů ústřední i regionální provenience stejně jako ročníky tehdejších okresních novin či různé dobové propagandistické publikace. Jde o zdařilou odborně přínosnou monografii, která zasluhuje ocenění.

Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena:

Pavlu Krejčímu z Právnické fakulty UK za soutěžní práci Československo za druhé světové války. Vliv válečných událostí na poválečný vývoj republiky

Zdůvodnění:

Tematický záběr této soutěžní práce je svým způsobem obdivuhodný, neboť se v celém časovém a také problémovém rozsahu pokouší postihnout ono dramatické, klíčovými politickými událostmi nabité období novodobých českých dějin.

Třebaže některé autorovy závěry mohou být předmětem odborné diskuse, jeho přemýšlivý přístup k této složité problematice nelze pominout.

V oblasti sociologie cenu 1. stupně získala:

Lucie Řezáčová z Fakulty sociálních věd UK za soutěžní práci Předluženost domácností v ČR: analýza problému a možná řešení

Zdůvodnění

Práce reaguje na vysoce aktuální společenský problém. Využívá různé zdroje dat a usiluje o systematické pokrytí tématu, z nějž odvozuje i úvahy o možných směrech řešení. Dává příklad sociologie angažované, reflektující současnou situaci české společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, prokazuje velmi dobré analytické schopnosti i metodologickou připravenost autorky. Celkově jde o studii podnětnou a přínosnou.

V oblasti sociologie cenu 2. stupně získala:

Michaela Šimečková z Filozofické fakulty UK za soutěžní práci Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti

Zdůvodnění:

Autorka rekapituluje a kriticky analyzuje názory u nás méně známých reprezentantů teorie veřejného mínění, které zkoumá v kontextu vývoje a se snahou zachytit přesah tradičních koncepcí do teorií novějších. To je s ohledem na stav disciplíny jistě záslužné, předností práce je tedy „návrat“ k teoriím, které v různých podobách rezonují i v současných přístupech: autorka je přibližuje se znalostí věci a objevuje řadu zajímavých detailů.

V oblasti sociologie cenu 3. stupně získala:

Lucie Kondrátová z Fakulty sociálních věd UK za soutěžní práci Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace

Zdůvodnění:

Jde o nesporně originální teoretickou studii, která kriticky zkoumá pojetí tradice a pokouší se o obhajobu tohoto konceptu v širokých souvislostech, což se jí celkem daří. Vzhledem k šíři definice a k tematickému propojení s konceptem socializace v závěrečné kapitole sice nejde o zcela překvapivý výsledek, přesto jde o vyzrálou a inspirativní úvahu. Hlavní předností textu zůstává rozsah zpracované literatury a zřetelná kreativita pohledu.

Cena Edvarda Beneše Čestné uznání byla udělena:

Kateřině Vondrášové z Fakulty sociálních věd UK za soutěžní práci Životní styl českých singles se zaměřením na stravování

Zdůvodnění:

Typická a solidně zpracovaná kvalitativní studie se orientuje na tak trochu módní téma, vzhledem k šíři záběru se sice nemůže dostat do patřičné hloubky či dokonce k zobecnění v hlavní otázce, na druhé straně plasticky doplňuje řadu poznatků o novém společenském fenoménu singles.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: město Sezimovo Ústí

Sdílejte článek: