Cenu ministra školství dostalo osm studentů, dva z nich jsou z UK

úterý, 18 listopad 2014 17:26

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy, jak zní oficiální název, se uděluje již od roku 1999. Nejlepší studenty nominují samy vysoké školy, z nich pak oceněné vybírá odborná komise. Letos se sešlo celkem 37 nominací. Na základě nich se komise rozhodla udělit osm cen. Toto významné ocenění převzala 18. listopadu i Bc. Barbora Kukrechtová z FF UK a RNDr. Lukáš Grajciar, Ph. D., absolvent PřF UK.

„Udílení ocenění vysokoškolským studentům je jedna z cest, jak z úrovně ministerstva podpořit úspěšné a jak prezentovat, že účinné úsilí věnované vysokoškolským studiím se vyplácí, a to nejenom z pohledu uplatnění v praxi, ale i během studia,“ řekl během slavnostního setkání v prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. „Jen houšť a větší kapky,“ vzkázal oceněným absolventům.

V bakalářském studijním programu ocenění získala:

Bc. Barbora Kukrechtová

Barbora Kukrechtová byla na cenu navržena za svou bakalářskou práci Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech. Výzkum obsažený v práci se úzce vztahuje ke grantovému projektu GA ČR Korespondence Karla Havlíčka (GA ČR 406/12/0691), který na FF UK od roku 2010 řeší výzkumný tým pod vedením doc. Roberta Adama, Ph. D., pracovníka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Cílem pětiletého projektu je kritické vydání úplného souboru české i německé korespondence Karla Havlíčka Borovského.

Vzhledem k tomu, že B. Kukrechtová se ve své práci věnovala dosavadním českým překladům Havlíčkovy korespondence, upozornila badatelský kolektiv na problémy, s nimiž se předchozí překlady Havlíčkových dopisů musely vyrovnávat, a také na úskalí, jichž se nevyvarovaly.

Z tohoto důvodu je práce cenným příspěvkem ke kvalitě budoucí edice, jež se nepochybně po dobu mnoha budoucích desítek let stane základním referenčním dílem pro studium Havlíčkova životního i myšlenkového světa a jeho doby. Barbora Kukrechtová svou bakalářskou prací prokázala výjimečný osobnostní potenciál, jež je pro humanitní vědy příslibem do budoucna.

Nyní je studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy, oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka a navazujícího magisterského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, oborů překladatelství: čeština–němčina / tlumočnictví: čeština–němčina.

V doktorském studijním programu ocenění získal:

RNDr. Lukáš Grajciar, Ph. D.

Disertační práci Understanding adsorption in microporous materials obhájil na konci čtvrtého ročníku svého studia. Během studia se L. Grajciar podílel na vývoji metod vhodných k přesnému popisu interakcí molekul s mikroporézními materiály a tyto metody aplikoval při studiu konkrétních systémů. Mezi systémy, kterými se v rámci studia zabýval, patří grafitické materiály, zeolity a organokovové polymery. Významným způsobem přispěl k nalezení spolehlivé metodiky k popisu těchto systémů. Jeho práce je možno považovat bez nadsázky za průlomové, o čemž svědčí i fakt, že některé z nich jsou již dnes až 60krát citovány.

Lukáše Grajciara je již dnes možno považovat za vyzrálého vědeckého pracovníka. Doposud je autorem 13 publikací v prestižních zahraničních časopisech s vysokým impakt faktorem (např. Nature Chemistry, ChemSusChem nebo Chemical Physics Letters) a další publikace shrnující jeho práci byly zaslány k uveřejnění nebo se dokončují. L. Grajciar měl již půl roku po obhajobě své disertační práce H-index podle WOS 8 a podle Google Scholar 10. Navíc je prvním autorem kapitoly v knize, ve které popisuje metodické přístupy vhodné k teoretickému popisu materiálů typu MOF.

V současné době pracuje jako postdoktorand na univerzitě v Jeně.

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Návrhy na udělení Ceny podávají rektoři vysokých škol.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: MŠMT

Sdílejte článek: