Vědecká a odborná činnost doktorandů katedry trestního práva

úterý, 30 červen 2015 12:57

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se dne 11. května 2015 uskutečnila konference studentů doktorského studijního programu katedry trestního práva v rámci soutěže Studentské vědecké odborné činnosti. Již pátý rok v řadě díky velkému počtu přihlášených zájemců pořádala katedra trestního práva jako jediná z kateder Právnické fakulty UK samostatnou doktorskou sekci soutěže. Letošní ročník byl výjimečný vysokým počtem přihlášených studentů, konkrétně bylo na konferenci předneseno celkem jedenáct soutěžních příspěvků.

aab

Zahájení konference se ujal pan prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva. Úroveň jednotlivých příspěvků hodnotila pětičlenná komise, ve které vedle vedoucího katedry usedl doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph. D., doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph. D., JUDr. Jaromír Hořák, Ph. D., a JUDr. Marie Vanduchová, CSc.

Jako ústřední téma doktorské sekce bylo vybráno dokazování v trestním řízení. Na tuto oblast se zaměřily všechny soutěžní práce, i přesto byla témata příspěvků poměrně různorodá – od problematiky důkazního břemene státního zástupce v trestním řízení přes specifika dokazování v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob či trestní odpovědnosti mládeže až po jednotlivé důkazní prostředky, jako jsou ohledání místa činu a domovní prohlídka. 

Porota se shodla, že všechny soutěžní příspěvky měly vysokou odbornou úroveň, reagovaly na aktuální problémy trestněprávní teorie a praxe a přinesly i návrhy de lege ferenda. S ohledem na vysoký počet účastníků soutěže a kvalitu jednotlivých příspěvků se porota rozhodla na každém z hodnocených míst ocenit vždy dvě práce.

První místo odborná porota udělila práci JUDr. Bc. Vladimíra Pelce a práci JUDr. Kataríny Dankové, obě z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. JUDr. Bc. Vladimír Pelc ve své práci s názvem Co lze po právnické osobě spravedlivě požadovat? Zamyšlení nad trestní odpovědností právnických osob upozornil na zásadní koncepční nedostatky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, dále na nesprávné použití pojmu „spravedlivě požadovat“ ve spojení s opatřeními, které jsou právnické osoby povinny provést, a především pak na rozpor této podmínky trestní odpovědnosti s čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

JUDr. Katarína Danková ve svém příspěvku poukázala na problémy spojené s dokazováním v trestním řízení proti právnickým osobám, především pokud jde o předmět dokazování, odpovědnost za zjištění skutkového stavu a aplikaci zásady nemo tenetur se ipsum accusare v souvislosti s právem právnické osoby na odepření výpovědi.

Pohled na dokazování v oblasti kyberkriminality přinesla práce Mgr. Kateřiny Kudrlové, jež byla oceněna druhým místem. Autorka se pokusila o osvětlení těžko pochopitelné technické stránky fungování internetu, zejména pokud se jedná o technologii propojení zařízení do sítí, technologii jejich komunikace a princip fungování bitcoinů.

Druhé místo bylo uděleno i Mgr. Michalu Sýkorovi, který se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku postihu dvou verbálních trestných činů: pomluvy a křivého obvinění. Autor nejprve nabídl stručný teoretický výklad k jednotlivým znakům skutkových podstat obou trestných činů, aby jej následně demonstroval na konkrétních příkladech ze své advokátní praxe. V této souvislosti poukázal především na nesprávnou interpretaci znaků skutkových podstat těchto trestných činů ze strany orgánů činných v trestním řízení. Autor se dále zamýšlel i nad okolnostmi, za nichž by mohly být oba trestné činy spáchány v jednočinném souběhu, a rovněž nabídl návrhy de lege ferenda, zejména ve vztahu k tzv. soukromé či subsidiární žalobě.

K některým problémům provádění prohlídek v prostorech, v nichž advokát vykonává advokacii – tak nazval svou soutěžní práci Mgr. Vladislav Hřebíček, v níž se věnoval velmi aktuální otázce oprávnění policejního orgánu zkoumat data advokátů uložená na vzdálených datových úložištích, tzv. cloudech. Jeho příspěvek byl oceněn třetím místem v soutěži, podobně jako i práce JUDr. Ingrid Galovcové Kontradiktórnosť v trestnom konaní a jej vplyv na proces dokazovania.

Přestože každý soutěžící musel být schopen obhájit závěry své práce a reagovat na mnohdy nesnadné otázky kladené nejen ze strany odborné komise, ale i ostatních soutěžících, nelze než konstatovat, že studentská konference proběhla v poměrně příjemné a kolegiální atmosféře. Je třeba též připomenout, že pro studenty doktorského programu je konference nejenom možností, jak prezentovat dílčí výsledky své odborné práce, ale zároveň i zdrojem získávání zkušeností, pokud jde o schopnost prezentace a vystupování před odborným publikem, schopnost kritického uvažování a schopnost konfrontovat své názory s míněním ostatních. Každoročně se zvyšující počet soutěžících je dokladem toho, že doktorská sekce katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pravidelným konáním doktorandské sekce soutěže SVOČ podněcuje doktorandy k další vědecké činnosti a k prohlubování jejich odborných znalostí. Věříme, že i v následujících letech si studentská konference trestněprávní sekce udrží nejen svou prestiž, ale i hojný počet zájemců o účast v soutěži.

Autor: Mgr. Lenka Pošíková, interní doktorandka katedry trestního práva, Právnické fakulty UK, Praha

Sdílejte článek: