Vynikající studenti UK obdrželi Cenu rektora

čtvrtek, 09 březen 2017 20:48

Rektor UK profesor Tomáš Zima ve středu 8. března ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Převzalo ji deset absolventů. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu.

ceny_rektora693

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Oceněný dostává diplom a finanční odměnu.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Jakub Štefela a Bc. Viera Margeťáková z 3. lékařské fakulty UK. Jakub Štefela absolvoval magisterský program všeobecné lékařství a během studia se podílel na organizaci výuky jako asistent na Ústavu anatomie, v letech 2010 až 2012 působil jako administrátor internetového portálu pro medicínské studijní materiály WikiSkripta. Je hlavním autorem studijních materiálů pro studenty medicíny Úvod do centrální nervové soustavy.

Viera Margeťáková pracuje v Charitativním domově ve Staré Boleslavi. Jako téma své bakalářské práce si zvolila téma péče o pacienta s demencí. V charitativním domově se následně podílela na zpracování metodiky poskytování ošetřovatelské péče o obyvatele domova s Alzheimerovou chorobou.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Evelyne Koubková z FF UK a Bc. Joosep Grents z FHS UK. Evelyne Koubková cenu získala za velmi dobré studijní výsledky a mimořádně zdařilou magisterskou práci, v níž interpretuje asyriologický materiál v podobě série tabulek z 1. tis. př. Kristem zachycujících instrukce pro výrobu liturgicky užívaného tympánu.

Joosep Grents cenu obdržel za své mimořádné studijní výsledky a vynikající bakalářskou práci The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Miroslav Soroka a Bc. Michal Jakl z Přírodovědecké fakulty UK. Miroslavu Sorokovi byla cena udělena za diplomovou práci, která je zajímavá svým přesahem do různých oblastí chemie. Výsledky práce se staly podkladem pro další publikace v odborných impaktovaných časopisech.

Michal Jakl cenu získal za bakalářskou práci, ve které se mu podařilo propojit oblasti svého zájmu – geoinfografiku, geografii, kartografii a matematiku. Vytvořil aplikaci pro mobilní telefony, která podle polohy uživatele vyhledává nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně vytvořil geoinformační systém s aplikacemi – např. on-line geolokaci pro orientační běh, geolokační hru pro mobilní telefony či aplikaci pro správu turistických pamětních mincí.

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lence Havelkové a Bc. Janu Baťkovi z Přírodovědecké fakulty UK. Lenka Havelková cenu obdržela za mimořádně dobrou diplomovou práci, která kromě výzkumného rozměru měla také značný aspekt aplikační směřující k autorům map a atlasů určených pro vzdělávání.

Jan Baťka cenu získal rovněž za výborně zpracovanou závěrečnou práci. Při jejím sepsání musel prostudovat velké množství zahraniční literatury. Jeho snaha vyústila v publikaci v odborném časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Helena Exnerová z Husitské teologické fakulty UK a Bc. Eduard Fiedler z Katolické teologické fakulty UK. Oba byli ohodnoceni za jejich velmi dobře zpracované závěrečné práce.

Mimořádná cena rektora byla udělena Florianu Merklemu z 2. lékařské fakulty UK za mimořádnou občanskou odpovědnost a lidskou obětavost, když z vlastních zdrojů iniciativně zorganizoval finanční sbírku k úhradě školného pro jeho anglického kolegu, který nebyl schopen školné uhradit, dále MUDr. Lukáši Malému z 3. lékařské fakulty UK za mimořádnou dobrovolnickou činnost, když se podílel na zavádění projektu paliativní péče v regionu Ntungamo v Ugandě, Davidu Adamovi z 3. lékařské fakulty UK za mimořádnou činnost v neziskové organizaci Andromeda, již založil a která se zaměřuje na sociálně znevýhodněné děti mezi čtvrtým až dvanáctým rokem, Barboře Procházkové z Lékařské fakulty UK v Plzni a Mgr. Simoně Baumrtové z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK za mimořádné sportovní výsledky.

Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonané během studia a prokazující občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení výjimečných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.

Autor: Václav Hájek, OVV UK
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: