UK připravila novelu pravidel pro podporu zájmové činnosti studentů

pondělí, 26 leden 2015 14:12

Cílem této novely je rozšířit paletu studentských spolků, které mohou univerzitu žádat o finanční podporu. Nově se zavádí možnost žádat o podporu pro fakultní spolky (s předpokladem, že podpořená činnost bude mít nadfakultní přesah). V současné době byly fakultní spolky odkázány výlučně na podporu své fakulty. Nový systém tuto možnost zachovává, ale navíc nabízí možnost podpořit dobré projekty i ze strany univerzity.

Odstraňuje se tak nutnost fakultních spolků uměle vstupovat do nadfakultních organizací, které musely často jen formálně daný projekt zaštítit. Pro lepší komunikaci směrem ke studentům (informování o možnostech podpory) se také zavádí povinnost spolků žádajících o podporu registrovat se v seznamu spolků, který bude spravovat univerzita.

_volny_cas_575_isifa_300_186Druhou novinkou je zavedení hodnotící komise, která bude posuzovat žádosti fakultních spolků. Předpokládá se totiž výrazné navýšení počtu žádostí, takže není v silách sociální komise AS UK žádosti efektivně a pružně vyhodnocovat. Navíc je cílem zprůhlednění celého systému hodnocení (kritéria, která se budou hodnotit, mají být součástí opatření rektora). Většinu (čtyři ze sedmi) členů této komise jmenuje rektor na základě návrhu AS UK.

Poslední změnou je ustanovení komise, která bude jednou ročně posuzovat podpořené projekty. Úkolem této komise bude sledovat, zda byly naplněny cíle projektů uvedených v žádostech.

Celkově tedy dochází k rozšíření možností podpory ze strany univerzity (finančně i propagačně), zjednodušení systému podpory a zprůhlednění systému pro posuzování žádostí. Akademická obec ani akademický senát není nikterak vyloučen z rozhodovacího procesu – v rámci sedmičlenné hodnotící komise pro fakultní spolky mají být čtyři zástupci jmenováni na návrh Akademického senátu UK. Rozhodování o podpoře zájmové činnosti na univerzitě zůstane v gesci sociální komise.

Současná pravidla pro poskytování podpory jsou k nalezení na stránkách.

Autor: David Hurný, předseda sociální komise AS UK
Foto: isifa.com