Učená společnost vyznamenala tři vědce Univerzity Karlovy

pondělí, 22. červen 2020 21:35

Každý rok Učená společnost během své valné hromady ocení vybrané badatele za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy. Letos vyznamenala medailí NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE také dva vědce Univerzity Karlovy, profesorku Zdeňku Hledíkovou a profesora Bedřicha Moldana. Vedle toho se v pondělí 15. května ve Velké aule Karolina rozdělovaly Ceny Učené společnosti, pro jednu z nich v kategorii „vědecký pracovník“ si přišla i PhDr. Kateřina Králová, Ph. D., z Fakulty sociálních věd UK.

Učená společnost sdružuje od května 1994, kdy na popud profesora Otto Wichterleho a profesora Rudolfa Zahradníka vznikla, významné vědecké osobnosti z oblasti přírodních i humanitních věd. Jejím cílem je podněcovat rozvoj vědy i vzdělanosti a veřejně šířit vědecké poznání.

Výročí svého vzniku si Učená společnost každoročně připomíná v místě, kde se v květnu roku 1994 zrodila, tedy ve Velké aule Karolina. I letos ji proto na univerzitní půdě přivítal rektor UK. „Osobně pokládám Učenou společnost za jednu z nejvýznamnějších vědeckých institucí v naší zemi. Právě v jejím rámci se čeští vědci už od jejího založení snaží navázat na nejlepší tradice české vědy a právě ona sdružuje nejlepší české vědce, jejichž hlavním posláním je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků, což je v současné době, která místo pravdy, zkušeností a znalostí často vyzdvihuje povrchnost, nepravdivost a klamy, nesmírně důležité,“ zdůraznil rektor UK profesor Tomáš Zima.

Každý rok v květnu se členové Učené společnosti scházejí v Karolinu nejen proto, aby si připomněli výročí svého vzniku, ale také aby ocenili ty, kteří konají v duchu jejích cílů.

Nejvyšší ocenění, jež Učená společnost uděluje, je medaile Za zásluhy o rozvoj vědy. Letos se rozhodla vyznamenat také dva vědce spjaté s Univerzitou Karlovou – profesorku Zdeňku Hledíkovou a profesora Bedřicha Moldana. Medaile převzali z rukou předsedy Učené společnosti RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.

Zdeňka Hledíková je emeritní profesorkou katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK, kde s krátkou přestávkou působí již od šedesátých let minulého století. V polovině devadesátých let se dokonce stala ředitelkou Českého historického ústavu v Římě. Učená společnost ji vyzdvihla jako „nejvýznamnější historičku českých církevních dějin v širokém kontextu obecné české historie druhé poloviny dvacátého století a počátků století jedenadvacátého“.

Medaili Za zásluhy o rozvoj vědy si osobně převzal také profesor Bedřich Moldan, který se věnuje problematice ochrany životního prostředí v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Profesor Moldan v současné době působí jako zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Ve své práci se věnuje analytické chemii, atmosférické chemii, biogeochemii, environmentálním vědám, ekonomii, výchově a obecně politice a životnímu prostředí.

Učená společnost pravidelně oceňuje také badatele, kteří nejsou jejími členy a dosahují mimořádných vědeckých a výzkumných úspěchů – letos i PhDr. Kateřinu Královou, Ph. D., z Fakulty sociálních věd UK. Doktorka Králová se jako historička zaměřuje na soudobé dějiny Řecka a Balkánu, a to zejména ve vztahu k nacistické okupaci, holocaustu a poválečné Spolkové republice Německo, resp. Československu. Práci jejího týmu ohodnotila i UK, když její skupině udělila víceletý grant UK pro mezinárodní postgraduální výzkumy.