Paedagogium: Akademik by měl být skvělý učitel

pondělí, 23. říjen 2023 08:01

„Cílem Univerzity Karlovy je neustále zvyšovat kvalitu výuky, aby například rostly počty úspěšných absolventů, ale požadavky na studenty zůstávaly stabilně vysoké. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je rozvíjet pedagogické kompetence akademiků,“ říká člen kolegia rektorky David Hurný, který má na univerzitě na starosti rozvoj platformy Paedagogium sdružující programy, jež mají vysokoškolským pedagogům pomoci efektivně učit. 

David Hurný

13. listopadu proběhne v Karolinu mezinárodní konference platformy Paedagogium, která bude zaměřena na rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Účastníkům z řad českých i zahraničních akademiků umožní sdílet zkušenosti, diskutovat a navázat kontakty mezi sebou i s odborníky, kteří působí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Akci pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími odbory rektorátu. Na konferenci vystoupí mimo jiné lektoři, aktivní členové platformy Paedagogium. Jejich činnost vám budeme postupně na představovat sérií článků.

Od začátku roku 2026 bude pro všechny nově nastupující akademické pracovníky platit povinnost absolvovat během prvních tří až pěti let základní kurz pedagogických dovedností. „Provedli jsme dotazníkové šetření, analýzu potřeb, kterého se zúčastnilo zhruba 1600 akademiků. Ptali jsme se, jak probíhá jejich výuka, s čím mají největší problémy, zda se v této oblasti sami vzdělávají a jaká forma by jim nejvíce vyhovovala,“ popisuje David Hurný, který v kolegiu rektorky zodpovídá právě za pedagogické kompetence akademických pracovníků.

Na základě jejich odpovědí vydefinovalo vedení univerzity kritéria, jež má kurz splňovat. Bude hodně praktický, počítá s aktivním zapojením účastníků, kterým chce poskytnout takové informace, jež mohou přenést do své výuky. A co je zásadní, kurz bude v režii každé fakulty, aby jeho obsah byl co nejvíce šitý na míru jednotlivým oborům. „Není nezbytně nutné, aby každá fakulta měla svůj vlastní kurz – mohou se spojit třeba teologické fakulty nebo lékařské… Teď mají více než dva roky na to, aby si vše promyslely a rozjely ho v pilotní verzi. Samozřejmě počítáme s tím, že jim pro začátek dodáme lektory i know-how, které jsme nabyli během organizování celouniverzitního kurzu od roku 2018,“ upozorňuje David Hurný. V létě tak už například proběhla ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni třídenní Letní škola vysokoškolské pedagogiky. Jedním z jejích cílů bylo právě vytipovat a začít připravovat lektory budoucích fakultních kurzů.

konference ilustr 1Již od roku 2018 organizuje Paedagogium kurzy pro akademiky, kteří se chtějí zdokonalovat v pedagogických dovednostech (ilustrační foto).

Z vlastního popudu a systematicky

„Národní akreditační úřad pro vysoké školství dává jasně najevo, že s novými akreditacemi se zaměří na kvalitu výuky, a nikoli pouze počty grantů, odborných publikací nebo profesorských titulů. Může se tak zdát, že jsme do toho tlačeni, ale ve skutečnosti víme, že Univerzita Karlova vzdělávat své pedagogy opravdu potřebuje. Děláme to z našeho vlastního popudu a změny chceme zavádět opravdu systematicky,“ vysvětluje David Hurný, který vedle práce v kolegiu působí také na katedře učitelství a didaktiky chemie PřF UK a až do loňska ještě učil na gymnáziu. Vedení univerzity si podle něj velice dobře uvědomuje, jak je důležité akademiky pro tyto nové cesty získat a motivovat. V jednotlivých habilitačních řízeních se tak začne mnohem více akcentovat pedagogická činnost, a nejen co se týká počtu odučených hodin, ale především jejich kvality.

„Potřebujeme u jednotlivých předmětů definovat a sledovat výsledky učení. Je to nezbytně nutné i pro naši mezinárodní spolupráci v rámci Alliance 4EU+, v níž je chceme sdílet,“ dodává David Hurný. Věří, že změny se dotknou nejen samotných studujících, kteří získají jasnější představu o tom, co se od nich v konkrétním předmětu očekává, ale povede i k prohloubení spolupráce mezi vyučujícími. „Je to další z nástrojů ke zvyšování úspěšnosti studia. Univerzita Karlova má povinnost vzdělávat co nejefektivněji, to znamená s využitím metod a postupů, jejichž pozitivní dopad na učení je vědecky prokázán. Chceme na univerzitě rozvíjet kulturu evidence based teaching. Jedině tak dokážeme zprostředkovat zásadní penzum znalostí co největšímu množství lidí, kteří vysokoškolské studium zdárně dokončí,“ shrnuje David Hurný.

konference ilustr. 2

paedagogiumPaedagogium – Centrum pedagogických kompetencí vzniklo jako koordinační platforma pro rozvoj pedagogických dovedností na Univerzitě Karlově a je institucionalizováno pod Centrem celoživotního vzdělávání.

Cílem je spoluvytvářet platformu pro předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky. 

Od roku 2023 se Paedagogium dle Opatření rektora stalo poradním orgánem vedení Univerzity Karlovy. Na jeho webových stránkách naleznete informace o možnostech vzdělávání se v oblasti vysokoškolské pedagogiky a didaktiky, náměty, inspirace a příklady dobré praxe, jakožto i nabídku vzdělávacích programů, seminářů, workshopů či konferencí. 

Autor:
Foto: Vladimír Šigut, Hynek Glos

Sdílejte článek: