Nadační fond UK rozdělil granty mezi pět středoškoláků

úterý, 19. prosinec 2023 07:39

Nadační fond Univerzity Karlovy se věnuje podpoře projektů, které reagují na aktuální společenské problémy a priority Univerzity Karlovy. Na svém počátku v covidovém období se věnoval podpoře studentských iniciativ s cílem zmírnění dopadů pandemie na studujících. Po bezprecedentní agresi Ruska vůči Ukrajině Nadační fond podpořil ukrajinské studenty v období, dokud nevznikly celouniverzitní mechanismy systematické podpory postižených studentů. Aktuálně podporuje talentované středoškoláky s cílem rozvíjet jejich nadání v propojení s výzkumem a fakultami na UK, kde budou moci najít své uplatnění v budoucnosti.

Stretnutie  s rektorkou 12
Úspěšní středoškoláci při setkání s rektorkou UK Milenou Králíčkovou, Karolína Faitová se bohužel nemohla zúčastnit. Zcela vlevo tajemník Nadačního fondu UK Andrej Farkaš.

V následujícím výčtu představujeme středoškoláky, kteří uspěli za rok 2023, a jejich projekty: 

Karolína Faitová – Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4
Archeologický výzkum tzv. spečených valů nad Dolánkami a Lyscem

Náplní projektu je výzkum archeologického objektu tzv. spečených valů nad Dolánkami a Lyscem, na kterém v letech 2019 a 2020 archeologové teplického muzea provedli mikrosondy plochy obklopené vnitřními valy na návrší nad řekou Bílinou u obcí Dolánky a Lysec, které byly badateli v 19. století označeny jako "spečené valy". Vzorky z těchto sond má k dispozici garant tohoto projektu (Dr. Jakub Trubač) a cílem práce bude mineralogicko-petrografická charakterizace materiálu včetně jeho datace radiokarbonovou metodou. Na základě nově získaných dat by se mělo potvrdit, zda se jedná o hradiště, za něž bylo toto místo o dochované rozloze zhruba půl hektaru podle starších zmínek považováno, nebo o prostý pozemek ohraničený na okrajích kameny.

Dosavadní výsledky ve zkoumané oblasti:
Na střední škole vynikající prospěch, v loňském roce se účastnila krajského kola geologické olympiády. 

Filip Kruglov – Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Diagnostika nadání u dítěte ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v poradenství

Filip Kruglov

Máme mnoho diagnostických nástrojů pro určení nadání, které se základají ať už na testování intelektuálního výkonu nadaného dítěte, či na určení jeho osobnostních rysů a diagnostiky na jejich základě. Mým cílem je vytvořit soubor diagnostických nástrojů k určení nadání, z nichž jeden bude kratší pro použití pedagogem ve škole, či pro diagnostiku v terénu (výuka, volnočasové aktivity), jeden bude rozšířenější pro delší rozhovor pedagoga či lékaře a žáka v dané věkové kategorii a jeden bude nejkomplexnější pro použití psychologem v ordinaci nebo v poradně. Všechny nástroje se budou opírat o osobnostní rysy žáka, nikoli o jeho výkon. Tyto nástroje by měly být specifické, senzitivní, test retest reliabilní, relativně stručné a srovnatelné s ostatními testy. 

Dosavadní výsledky ve zkoumané oblasti:
Absolvoval několika vzdělávacích akci v rámci NAKAP LK II., konferenci Vzdělání pro budoucnost, kurzů v rámci IPVZ a DVPP, během prázdnin výcvikový program pro Mentory škol - konzultanty vyvážené inkluze, pedagogická práce s nadanými dětmi prostředcnitvím vedení lekcí v projektu ScioDoučování, aj.

Mikuláš Ladin – Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Analýza exprese genu PHO15 v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis

Mikulas Ladin

Cílem a náplní mého projektu je analýza genu PHO15 v patogenních kvasinkách C. albicans a parapsilosis. Cílem je zjistit jak je tento gen regulován, na základě různých podmínek, kterým jsou kvasinky vystaveny. Tyto podmínky jsou navrženy na základě metaanalýzy dat, kterou jsem utvořil. Také součástí projektu je PGP, lidský ortolog PHO15, které budu izolovat z vlastní krve. Dále se budu v projektu zkusit tyto proteiny (fosfatázy = hydrolyzují fosfátovou skupinu) inhibovat (pokusím se je také inhibovat pomocí inhibitorů kináz, tedy enzymů s opačnou funkcí jako fosfatázy). Teorií je, že PHO15 kóduje enzym metabolických oprav a také cílem projektu je případně potvrdit toto tvrzení. Také je cíl porovnat gen PHO15 u C. albicans s tím u C. parapsilosis a také s PGP. O C. parapsilosis se toho ve vědě ví málo a tedy porovnání dvou genů kvasinek může vést k dalšímu porovnání rozdílům/shodám mezi dvěma kvasinkami (C. albicans je nejvíce studovaný houbový patogen). Obecným a zjednodušeným postupem je, že vystavím kvasinky podmínkám, izoluji RNA, přepíšu zpět do DNA reverzní transkriptázou a provedu real-time PCR, kterým vyhodnotím zvýšení/snížení exprese genu.

Dosavadní výsledky ve zkoumané oblasti:
Účast v soutěže SOČ, kde se dostal do krajského kola a skončil na 3. místě v oboru molekulární biologie. Každoročně se účastní biologické i chemické olympiády. Ve škole napsal ročníkovou práci na základě práce SOČ, která byla ohodnocena výborně.

Lukáš Majer – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
Využívání strojového učení pro přesnější predikci farmakokinetických parametrů metabolismu léčiv

Lukas Majer

Náplní mého projektu je vývoj a zdokonalování strojového učení pro aplikaci ve farmacii. Projekt je vypracováván jako Středoškolská odborná činnost, pod vedením pana Eugena Hrušky, Ph. D. z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Data použitá pro trénink strojového učení jsou z volně dostupných internetových zdrojů – databáze z ChEMBL a PubChem. Vytvořený program bude schopen pro novou vstupní molekulu předpovědět její chování během metabolismu (například eliminační poločas). Dosáhne toho za pomoci moderních metod, jako je křížová validace a optimalizace hyperparametrů.

Dosavadní výsledky ve zkoumané oblasti:
Účast na Chemické olympiádě. Výborný prospěch z informatiky, chemie, angličtiny a matematiky.

Daniel Sháněl – Gymnázium Dobruška
Entomologický průzkum lomu Špičák

Daniel Shanel

Chtěl bych provést průzkum zaniklého lomu Špičák. Zaměřil bych se na entomologii, botaniku a ekologické vazby. V práci se budu snažit zaměřit na popis osidlování druhů do dříve sterilního prostředí a objasnit výskyt druhů v tomto prostředí. Lom Špičák leží v katastru obce Deštné v Orlických horách. Byl uveden do provozu v roce 1938 pro těžbu gabrodioritu a fungoval až do konce 20 století. Nejnižší část lomu leží v 800 m n.m. Většina plochy je suchá až na malé mělké jezírko, které se zde tvoří při delších deštích. Vrchol se tyčí ve výšce 841 m.n.m. a patří mezi největrnější v okolí. Lomovou stěnu situovanou na jih tvoří skála, štěrk nebo kamení.

Dosavadní výsledky ve zkoumané oblasti:
Odmala se zajímá o entomologii, převážně o brouky a nejvíce čeledi Cerambycidae. Tvoří si entomologickou sbírku, dokáže určovat podle lehčích určovacích klíčů, umí pracovat se stereolupou a mikroskopem. Dále se zabývá botanikou, částečně i ornitologií a hydrobiologií. Spolupracuje s muzeem v Novém Městě nad Metují, kde má na starost sbírky Silphidae a vodních brouků, zapojen do inventarizačního průzkumu PP Halín, kde sbírá hmyz, následně zpracovává, částečně určuje a většinu ukládá do své sbírky. Účastní se biologické olympiády, kde se letos umístil na 1. místě a minulý rok na 2. místě, a soutěže v poznávání rostlin a živočichů, kterou minulý rok vyhrál 

Nadační fond UK byl založen na konci roku 2020 a za svou krátkou existenci podpořil 36 projektů v celkové výši téměř 1,3 mil. korun. To by nebylo možné realizovat bez podpory našich štědrých dárců. Děkujeme Vám za vaši podporu! Pokud Vás naše aktivity zaujaly a chtěli byste nás podpořit, navštivte naše stránky www.nf.cuni.cz 

Autor: Andrej Farkaš, tajemník Nadačního fondu UK
Foto: Andrej Farkaš

Sdílejte článek: