Nadační činností za lepší univerzitu. Můžete se připojit

pátek, 29 červenec 2022 10:03

karolinum2Po vzoru zahraničních partnerů založený Nadační fond UK (NF UK) je v Česku prozatím unikátním přístupem, který se ve své činnosti zaměřuje zejména na podporu individuálních aktivit členů univerzitního společenství v rámci takzvané třetí role univerzity – tedy na podporu společensky přínosných aktivit členů akademické komunity Univerzity Karlovy.

„Rozvoj třetí role v konečném důsledku příznivě ovlivňuje i akademickou komunitu, učí nás samotné lépe komunikovat spolu navzájem, uvědomovat si svoji společenskou roli a rozvíjet se po této stránce. To, že hledáme podporu pro tyto aktivity mimo univerzitu, se nakonec může ukázat i výhodou: zkvalitnění třetí role se nepochybně v dlouhodobém horizontu odrazí právě v míře této podpory a ocenění role veřejností,“ míní Jan Bičovský, člen správní rady.

Pomoc bližním i vakcinaci

Fond vznikl nedávno, ale lecčíms už se může pochlubit. První vypsané výzvy Studenti proti covidu měly za cíl podpořit zmírnění dopadů pandemie a zaměřily se na studentské projekty. Díky finanční podpoře ve výši milionu korun od dceřiné společnosti UK GeneSpector se podařilo uskutečnit dvě desítky projektů napříč univerzitou. Vzhledem k tomu, že pandemie představovala zejména krizi zdravotní, řada záměrů pocházela z lékařských fakult.

Například IMFSA ČR, organizace pro studenty medicíny, mohla díky podpoře Nadačního fondu UK rozvíjet svoji Standing Committee On Medical Education. To zahrnovalo jednak doučování studentů v českých i cizojazyčných programech, kteří byli ovlivněni omezením výuky, či tvorbu podcastů se zajímavými hosty. Díky podpoře se podařilo zorganizovat 35 workshopů, jichž se zúčastnilo na čtyři stovky studentů.

nemocnice
Medici z Karlovky neúnavně a po dlouhou dobu pomáhali během koronavirové pandemie v desítkách nemocnic.

Podpory se dočkala také iniciativa Medici PRO Očkování, jež spojuje studenty medicíny a společenskovědních oborů s cílem šířit informace o důležitosti proočkovanosti populace a zároveň vyvracet dezinformace týkající se vakcinace. Užitečnost aktivity potvrdila i udělená Cena Miloslava Petruska. Mezi podpořené projekty se rovněř zařadily Studentská Hybernská proti pandemii anebo kurz snižování stresu pro studenty oborů pomáhajících profesí. Záměry se zaměřily na duševní zdraví členů akademické obce i reflexi pandemické situace.

Podruhé s třinácti projekty

V rámci druhé výzvy z podzimu již bylo realizováno třináct projektů – díky podpoře mohly rozvíjet své aktivity IMFSA i Medici PRO Očkování. Studenti 3. lékařské fakulty UK rozjeli aktivitu Pro život, jež zahrnovala kurzy první pomoci na základních a středních školách, ale i pro širší veřejnost v obchodním centru Harfa během Světového dne zdraví.

ockovaniNadační fond UK nezapomněl ani na podporu obnovy společenského dění na fakultách: na Právnické fakultě UK se pořádala virtuální Noc fakulty, Návrat na fakultu se zase konal na Filozofické fakultě UK pro studenty historických oborů. Na téže fakultě umožnil nákup digitálního piana obnovení činnosti sboru FF UK a na mezifakultním principu fungovaly akce Centra pro studium politiky Československé křižovatky zahrnující přednášky, besedy anebo historické simulace. Duševnímu zdraví – včetně kurzů krizové intervence – se věnovaly akce spolku Nevypusť duši. Výše uvedené příklady nabízejí ilustrativní přehled, jakými cestami Nadační fond UK umožňuje univerzitě reagovat na aktuální problémy současnosti.

„Naše univerzita v posledních desetiletích vytvořila různé dlouhodobě financované podpory vědy, mobility studentů a akademických pracovníků k posílení systematického rozvoje. Přesto se objevují nové situace, jež nespadají do etablovaných zájmů a které je zapotřebí podpořit. Jedná se často o specifické potřeby vznikající velmi náhle a jejichž řešením se může zvýraznit i společenská role univerzity,“ říká předseda správní rady NF UK Jan Škrha. A jako příklady uvádí významné počiny během pandemie covid-19 anebo po ruské agresi na Ukrajině.

Pomoc ukrajinským kolegům

foto 122„Válečná situace na Ukrajině vedle toho přivedla do existenčních problémů nejen studenty již na univerzitě studující, ale i studenty nově přicházející z území konfliktu. To jsou příklady z poslední doby dokládající význam podpory v situacích, které nejsou v dlouhodobém zorném poli univerzity, které se dostavují náhle a u nichž může univerzita deklarovat svoji jasnou orientaci. Právě Nadační fond UK může významně prospět k zajištění finanční podpory těchto a dalších aktivit, jež jsou i společenskou hodnotou v životě univerzity,“ říká profesor Škrha.

Ihned po vypuknutí války na Ukrajině vypsal nadační fond výzvu na podporu individuálních studentů i dobrovolníků, kteří se okamžitě zapojili do pomoci. V době vydání fond podpořil zejména dobrovolnickou pomoc a podporu výuky češtiny v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP). Zmiňované aktivity jsou podporovány na základě prostředků, jež fondu poskytují individuální dárci: členové akademického společenství, alumni či přátelé Univerzity Karlovy.

Pokud vám dává činnost NF UK smysl, zvažte, prosím, podporu fondu na adrese nf.cuni.cz.

Autor: Michal Říha, PF UK
Foto: Vladimír Šigut, archiv UK

Sdílejte článek: