Udržitelněji s využitím dešťovky, nově i v Botanické zahradě

úterý, 23 srpen 2022 07:23

Od letošního června začala Botanická zahrada UK v Praze Na Slupi efektivněji hospodařit s vodou. K závlaze venkovních expozic je využíván nový systém zachytávání dešťové vody. S realizaci dva roky trvajícího projektu UK finančně výrazně pomohl Operační program Životní prostředí.

zahrada panorama up1200

Jen těžko hledat v současnosti témata znějící společností naléhavěji, nežli jsou: udržitelnost, společenská odpovědnost a úsporná opatření. Všechna zcela samozřejmě rezonují i napříč fakultami Univerzity Karlovy – více o přístupech k udržitelnému rozvoji na UK naleznete zde.UK 10988 version1 ur uk1 linka rgb 312 133

Dešťovka pod poklopem

Vědoma si toho, že když je řeč o vodě, stává se téma udržitelnosti ještě palčivější, rozhodla se Přírodovědecká fakulta UK sáhnout k úsporným opatřením při hospodaření s vodou v Botanické zahradě Na Slupi. A tak pozornosti návštěvníků univerzitní zahrady – ročně jich bývá zhruba sto tisíc – neuniklo „pár ocelových poklopů“, jež se v areálu „zelené oázy“ v samém centru Prahy od letošního června vyskytují. Jde o přístupové šachty k závlaze, novému systému využívajícímu dešťovou vodu.

009 002 005

„Odtud je cirkulující voda přiváděna hadicí ke kytkám v letništi,“ ukazuje Ladislav Pavlata, ředitel botanické zahrady. 

Ideový záměr s dešťovkou začal v hlavách zainteresovaných lidí nabírat podobu už zhruba před sedmi lety. Šlo „jen“ o to najít zdroj peněz, z rozpočtu samotné fakulty by financování bylo nereálné. Naštěstí se na Státním fondu životního prostředí vyskytl grant – takzvaná Dešťovka (mimochodem u jeho vzniku stál i Richard Brabec, absolvent PřF UK, v letech 2014 až 2021 ministr životního prostředí – pozn. red.) podpořený Evropskou unií.

BOTANKA PROJEKT II BOTANKA PROJEKT up

Plán z roku 2015

„Uskutečnění projektu vycházelo z dlouhodobých záměrů fakulty. Návrh na systém pro zachycení dešťové vody a její využití v naší botanické zahradě vznikl již v roce 2015 jako součást plánu na obnovu stavebních prvků a infrastruktury,“ říká Aleš Soukup, proděkan pro rozvoj na Přírodovědecké fakultě UK. Když se objevila možnost žádat o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, byl návrh dopracován do realizačního projektu. „Samotná realizace představovala poměrně rozsáhlý zásah do provozu Botanické zahrady, přilehlých budov biologické sekce a studijního oddělení. Jsem rád, že díky zaměstnancům oddělení projektového řízení, botanické zahrady i oddělení správy budov a investic byl projekt úspěšně dokončen,“ komentuje Soukup. A jeho slova doplňuje Ladislav Pavlata, ředitel botanické zahrady: „Šlo o jeden z nejrozsáhlejších stavebních projektů, který se nám podařilo v zahradě zvládnout.“

001 014

S využitím pandemie

„Vypadalo to, jako by si zahrada covid objednala,“ říká Pavlata s notnou nadsázkou. Realizace totiž probíhala právě uplynulé dva roky ovlivněné pandemií. „Všechny zahrady byly pro veřejnost zavřeny. U nás navíc z důvodu rozsáhlých, dokonce i čtyřmetrových výkopů,“ vzpomíná Pavlata. A s úsměvem dodává: „Všude řádil covid, Na Slupi bagry!“  

Předmětem projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v Botanické zahradě PřF UK“ spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem udržitelnosti v rámci OP ŽP – vedle výstavby akumulačních nádrží a svodového systému proběhlo též oddělení dešťové kanalizace od splaškové. Rozsáhlé terénní práce a stavební úpravy si vyžádaly jednotlivé rozvody a jejich propojení se svody z okapů fakultních budov v přilehlých ulicích – konkrétně Benátská 2, Viničná 5 a Viničná 7 – a z živičných povrchů v areálu zahrady.

Zálivka venkovních expozic

Vzájemně propojené akumulační nádrže na dešťovku má „botanka“ dvě. První je před vstupem do skleníku a tvoří ji pět menších nádob. Druhá, kruhová, se nachází v blízkosti budovy ve Viničné 7. Jejich celkový objem čítá 143 kubických metrů. Získaná voda slouží k zálivce rostlin na venkovních expozicích a k doplňování vody ve vodních prvcích, například potůčcích – právě v nich voda cirkuluje uzavřeným okruhem, který je dopouštěn dešťovou vodou. Na zálivku rostlin ve skleníku se z důvodu specifických požadavků dešťová voda nepoužívá.

a c

Zachytávaná voda má specifické vlastnosti. I proto není na zálivku tropických rostlin ve skleníku dešťová voda vhodná, „venkovkám“ ale rozhodně nevadí.  

Rostliny venkovních expozic zahrady Na Slupi ročně „vypijí“ 3050 metrů kubických vody (dle údajů z roku 2021). Bohužel, když je potřeba zálivky nejvyšší, množství srážek bývá nedostatečné. Kolik se nakonec podaří s dešťovkou ročně ušetřit, budou zdejší odborníci vědět na konci roku.

Náklady a úspory

ceduleCelkové náklady na realizaci činily 18,95 milionů korun. Univerzita Karlova se podílela částkou 2,84 milionů korun, více než 16 milionů pokryla dotace EU.   

  • Ročně spotřebuje zahrada cca 3050m3 vody, za kterou fakulta zaplatí cca 167 tisíc Kč (údaj z roku 2021).
  • Nádrže pojmou najednou 146 m3.
  • Plocha, která je do nádrží odvodňována (voda nepůjde do jednotné kanalizace) je cca 5780 m2.
  • Objem očekávaných srážkových vod odváděných do kanalizace (pouze část týkající se projektu, dle výpočtu Pražských vodovodů a kanalizací) je cca 2747 m3 srážkové vody/rok.

„Bohužel, s ohledem na roční distribuci srážek bude skutečný objem využité srážkové vody v botanické zahradě výrazně nižší. Reálnou úsporu vody ale budeme umět vyhodnotit až po několika letech provozu,“ komentuje proděkan Soukup. A dodává: „Realizace umožnila také opravu infrastruktury komunikací v zahradě a jejich odvodnění, které bylo v havarijním stavu. Zachycení ,dešťovky´ trvale snižuje platbu za stočné za srážkovou vodu budov, z jejichž střech se voda sbírá.“

Zkušenosti, udržitelnost

Co se zkušeností s čerpáním prostředků z operačních programů na PřF UK týče, je nutno poznamenat, že zhruba od roku 2016 je na fakultě budováno oddělení projektového řízení. Stalo se významným prvkem podpory při čerpání zdrojů nejen operačních programů.

V rámci programu udržitelného rozvoje na UK právě pražská Přírodověda aktuálně vyhodnocuje možnosti úspor energií a tepelného režimu budov v běžném provozu. „Tento krok je vcelku logický s ohledem na vývoj cen vstupů,“ uzavírá pro magazín Forum proděkan Aleš Soukup.

301

120letá zahrada zve i na nové expozice

Nyní tedy nastal čas na zklidnění a návrat návštěvníků do zahrady. I s ohledem na pandemii je zdejší statistika návštěvnosti aktuálně odrazem zájmu především tuzemských návštěvníků, v minulosti ovšem podstatnější část stabilně tvořili cizinci. Přesto zahrada věří, že třeba i díky novým expozicím – Slatiny a rašeliny, Dračí hory Jižní Afriky – si zase lidé do zelené oázy klidu uprostřed Prahy cestu najdou. Navíc je letošní rok pro Botanickou zahradu Na Slupi rokem oslav stodvacátých narozenin. Kdyby to uměla, jistě by nad dárkem – novou závlahou a opravenou infrastrukturou – vyjádřila potěšení!

200 203 204

Příležitost vidět na vlastní oči projekt zrealizovaný za finanční účasti EU si už v červnu 2022 přijela prohlédnout i delegace Evropské komise v čele s Florikou Fink-Hooijer, generální ředitelkou DG Environment. V rámci dvoudenní návštěvy Prahy, během níž debatovala s ministry české vlády o tehdy blížícím se českém předsednictví, pro ni byla návštěva Botanické zahrady PřF UK Na Slupi údajně tou nejpříjemnější částí dne…
Autor:
Foto: Petr Jan Juračka, Marcela Uhlíková, BZ UK

Sdílejte článek: