Farmaceuti UK: Varujeme před neschválenými vakcínami

středa, 17 březen 2021 08:20

„Vědecká rada Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy varuje před neuváženou mediální a politickou propagací používání vakcín proti onemocnění covid-19, které nebyly registrovány a schváleny Evropskou lékovou agenturou dle standardních a platných právních předpisů,“ zní mimo jiné ve stanovisku k farmakoterapii onemocnění covid-19 a problematice vakcinace proti tomuto onemocnění.

vakcina2

1. Vědecká rada Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (dále jen VR FaF UK) cítí společenskou a profesionální odpovědnost za hájení principů, na nichž stojí systém, který garantuje bezpečnost, účinnost a kvalitu léčiv uváděných do tuzemského oběhu, včetně jejich výroby, distribuce a používání.

2. VR FaF UK se znepokojením sleduje situace spojené s farmakoterapií infekčního onemocnění covid-19. Léčiva, bez ohledu na jejich indikační skupinu, musí být používána pouze na základě objektivních dat založených na důkazech, která jsou výsledkem preklinických experimentů a následně klinických studií, probíhajících dle mezinárodně uznávaných standardů. Použití léčiv v terapii způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, se schvalováním a prováděním výzkumných studií a s registrací (či jiným povolovacím řízením farmakoterapeutické aplikace) léčivých přípravků, nesmí podléhat vnějším mediálním či politickým tlakům. VR FaF UK považuje používání vědecky neověřených léčivých přípravků a jejich kombinací v terapii covid-19 za neetické a potenciálně nebezpečné. Riziko negativních dopadů takové terapie může ohrozit nejen zdraví pacientů, ale i důvěru společnosti v racionální farmakoterapii a ve svém důsledku v principy celé moderní medicíny založené na důkazech.

3. VR FaF UK varuje před neuváženou mediální a politickou propagací používání vakcín proti onemocnění covid-19, které nebyly registrovány a schváleny Evropskou lékovou agenturou dle standardních a platných právních předpisů. K očkování proti covid-19 mohou být schváleny a použity pouze vakcíny, které úspěšně prošly náročnými a přísně kontrolovanými klinickými studiemi, jejichž výsledky byly řádně a úplně zdokumentovány a doloženy. S odpovídajícími posouzeními dat o jejich bezpečnosti a účinnosti souvisí rovněž nezbytné doložení připravenosti zajistit výrobu všech šarží a kontrolu jejich jakosti podle mezinárodních standardů.

4. VR FaF UK dále upozorňuje, že distribuce léčiv (a tedy i vakcín) do zdravotnických zařízení podléhá jasně stanoveným a mezinárodně schváleným pravidlům, která zajistí, že v časovém intervalu mezi výrobou vakcíny a její aplikací nedojde k takovým vnějším zásahům, které by mohly kvalitu, bezpečnost a účinnost vakcíny snížit, či ji jinak ovlivnit. Není proto možné skladovat ani distribuovat vakcíny prostřednictvím neautorizovaných osob či společností.

simunekFaFV Hradci Králové, 16. března 2021

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph. D.
děkan fakulty, předseda vědecké rady

Autor: Vědecká rada FaF UK
Foto: Vladimír Šigut, Martin Pinkas

Sdílejte článek: