Vzpomínka na Čtvrtou dimensi, intelektuální skupinu UK

úterý, 7. červen 2022 15:44

Čtvrté dimensi jsem se dozvěděla v roce 1959, tehdy jsem se seznámila s jejím zakladatelem, mým budoucím manželem Jiřím Gaislerem. Tato pozoruhodná intelektuální skupinu vznikla na Univerzitě Karlově v šedesátých letech 20. století a svůj název si vypůjčila z jedné básně Jindřicha PermanaChceme čtvrtou dimensi pro všechny. Potom by zahodila své otazníky / a mlhavý závoj neurčita / by nahradila svatozáří.

004Monotyp Jaroslava Kuldy z roku 1964

Uměním i humorem stmelená přátelství

Miloslava Nevrlého, Jaroslava Kuldu, Jiřího Velemínského, Pavla Štyse, Milana Tomáška, Jiřího Kozu, Jaroslava Kuldu, Jindřicha PermanaJiřího Gaislera, stejně jako další studentky tehdejší Biologické fakulty Karlovy university v Praze – Věru ProkešovouJohanu Morávkovou – spojovalo hlavně kamarádství, láska k přírodě, k hudbě, k literatuře, malířství a kultuře obecně. A také smysl pro humor.  

003Všichni členové skupiny byli obdařeni uměleckým, povětšinou literárním nadáním. Proto od svého vzniku Čtvrtá dimense* vydávala tak zvané Sborníky, v nich shromažďovala nejlepší literární nebo výtvarná díla svých členů – našly se v nich básně, kratší povídky i úvahy a povětšinou obrázky od Jaroslava Kuldy.  Co si vybavuji, v době vysokoškolských studií vyšly Sborníky celkem tři; byly vydávány vždy v jednom exempláři, který koloval mezi čtenáři. Psány byly na psacím stroji a obálku nakreslil Milan Tomášek. Jelikož tehdy vznikaly Sborníky v čase nesvobody (šlo o léta 1953 až 1957), jména autorů příspěvků byla skryta za pseudonymy či šiframi: Studenti se báli postihu, kdyby výtisky přišly do nepovolaných rukou. Ve Sbornících byly básně, kratší povídky a úvahy, rovněž obrázky, z nichž většinu vytvořil Jaroslav Kulda. (vpravo: titulní strana sborníku Čtvrtá dimense č. 1)

Ambice a touhy dvanáctky

Ani v roce 1957 – poté, co členové ukončili studia – se Čtvrtá dimense nerozpadla. Pokračovala ve svých aktivitách a pořádala setkání, na která si zvala zajímavé hosty. První z nich byl parazitolog Josef Chalupský, kterého se skupinou pojilo velké přátelství. Právě díky němu se dochovaly mnohé důležité snímky z dávných setkání, byl totiž skvělý fotograf.  V roce 1959 se ke skupině připojili Bohumil NuskaČestmír Krátký, absolventi tehdejší Filosofické fakulty Karlovy university v Praze. Mezi biology vnesli filosofické a kunsthistorické názory, počet členů Čtvrté dimense se uzavřel na čísle dvanáct.

 002
Miloslav Nevrlý na pozvánce na setkání Čtvrté dimense v roce 1959.

Po celou dobu trvání Dimense hrály zásadní roli dopisy, v nich si členové skupiny tříbili názory a svobodně se vyjadřovali k aktuálnímu společenskému dění, včetně tehdejšího režimu. Vždy toužili po tom, aby se jejich tvorba dostala i na stránky literárních časopisů. Povedlo se v letech 1965 až 1968, v době politického uvolnění: práce Bohumila Nusky, Jaroslava Kuldy, Jiřího GaisleraMiroslava Nevrlého vyšla v časopisech Tvář, Dialog a v Sešitech pro mladou literaturu.

Zasáhla politická situace

V roce 1966 přichází na svět čtvrtý Sborník, jeho mottem je báseň Bohumila Nusky psaná ve formě typogramu, do tvaru trojúhelníku. Stojí v ní: Pracuj tiše a bez naděje na zvláštní odměnu. Sborník vyšel v době politického uvolňování a nikdo se neobával případných restrikcí a zákazů. Leč vše skončilo s příchodem spojeneckých armád v roce 1968, se zásadní změnou politické situace… Edici Sborníků uzavřelo páté vydání v roce 1971. V témže roce byla uspořádána výstava obrazů, grafik a koláží výtvarníka Oldřicha HameryJaroslava Kuldy. Politická situace stále neumožňovala oběma umělcům vystavovat v „regulérní“ výstavní síni, proto byla výstava uspořádána v zahradě barokního domu ve Vodičkově ulici č. 35 a proběhla v jednom dni a trvala pouze dvě hodiny.

 006     005

Zleva: Jaroslav Kulda a Jiří Gaisler na setkání Čtvrté dimense v roce 1959. Čtvrtá dimense v roce 1958 / Foto: Josef Chalupský

Síče původně bez žen

Pro Čtvrtou dimensi, jak již bylo napsáno, byla důležitá i setkávání. V roce 1964 vymyslel Miloslav Nevrlý pro taková setkání označení síč (název pocházel od záporožských kozáků). Na ně byly – dle vzoru kozáků – zváni zpočátku pouze muži, ženám se vstup na síče nepovoloval. Nakonec i toto „pravidlo“ padlo a na síče přijížděli vedle žen i hosté, kteří nebyli členy Dimense. Na síčích – do roku 1986 jich proběhlo celkem šestnáct – se vedle debat věnovali účastníci produkci jazzové či lidové hudby. Hlavními hudebníky byli Jaroslav KuldaJiří Gaisler, zapojoval se i Miloslav Nevrlý s kytarou a Bohumil Nuska jako bubeník a zpěvák. Nahrávky ze síčí se dokonce uchovaly na magnetofonových páscích a na CD, a to díky Jindřichu Michalíkovi.

Konec po padesáti letech

V roce 2003 jsme si připomenuli padesát let od založení Čtvrté dimense, přičemž z původních tří zakladatelů žili už jen dva: Jaroslav KuldaJiří Gaisler. Svoláním Čtvrté dimense v červnu 2004 na Šerlich v Orlických horách se nepřetržitá řada setkávání od roku 1958 navždy uzavřela...

Dovolte mi závěrem této mé osobní vzpomínky představit jednotlivé členy Čtvrté dimense, s jejich profesním zaměřením a aktivitami:
 • prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. vystudoval obor systematická zoologie obratlovců. Byl zaměstnán v Laboratoři (později Ústavu) pro výzkum obratlovců a pak na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Ústavu botaniky a zoologie v Brně. Je autorem mnoha odborných publikací o netopýrech, zoologických skript a odborných zoologických knih.
 • RNDr. Jiří Koza, DrSc. vystudoval obor mikrobiologie, byl vedoucím Národní referenční laboratoře pro enteroviry ve Státním zdravotním ústavu v Praze.
 • Čestmír Krátký, PhDr.  vystudoval etnografii a dějiny umění. Pracoval jako kurátor v Oblastní galerii v Liberci. Věnoval se výtvarné fotografii, byl fotografem českého informelu.
 • prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc. vystudoval obor protozoologie, působil jako vedoucí katedry parazitologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zkoumal buněčnou biologii parazitických prvoků. Věnoval se anaerobním bičíkovcům (trichomonády, giardie).
 • RNDr. et PhDr. Johana Hůrková, rozená Morávková, vystudovala obor parazitologie. Pracovala jako vědecká pracovnice v bývalé ČSAV v Praze. Po odmítnutí nominace na Státní cenu Klementa Gottwalda v roce 1983 se živila jako domácí dělnice Jablonexu a družstevní rolnice JZD v jižních Čechách. Je autorkou patnácti knih, které zahrnují překlady starověkých orientálních textů, vlastní tvorbu, parafráze a sborník. Od roku 2009 je čestnou občankou města Abertam. Je vydavatelkou edice POKR.
 • RNDr. Miloslav Nevrlý vystudoval systematickou zoologii obratlovců. Pracoval jako vedoucí přírodovědeckého oddělení v Severočeském muzeu v Liberci. Kromě odborných zoologických prací se proslavil knihami věnovanými Jizerským horám, skautům i dalším tématům. Je autorem kultovní knihy Karpatské hry a známého díla Kniha o Jizerských horách. Je autorem asi 20 knih, které vyšly ve více vydáních.
 • prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. absolvoval filosoficko-historickou fakultu UK v Praze, obor dějiny umění a historie. Pracoval jako vedoucí oddělení v Severočeském muzeu v Liberci. Autor řady vědeckých prací a více než 10 beletristických knih. V roce 1968 získal doktorát z filosofie. Je zakladatelem katedry filosofie na Technické universitě v Liberci.
 • RNDr. Jindřich Perman vystudoval algologii, pracoval na Krajské hygienické stanici v Liberci.
 • RNDr. Věra Straškrabová, DrSc., rozená Prokešová vystudovala obor hydrobiologie. Je zakladatelkou ve světě vysoce uznávané české školy mikrobiální ekologie vody, napsala řadu odborných článků a publikací, podílela se např. na založení Biologické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích a byla ředitelkou Hydrobiologického ústavu v Českých Budějovicích.
 • prof. RNDr. Pavel Štys, CSc. vystudoval obor entomologie. Po roce 1989 byl vedoucím entomologického oddělení na katedře zoologie a později vedoucím celé katedry na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Byl světovým odborníkem na ploštice, napsal asi 400 odborných článků a byl spoluautorem řady významných učebnic.
 • RNDr. Milan Tomášek, CSc. vystudoval obor biologie a absolvoval kurz subtropického a tropického zemědělství. Jeho pracovní náplň byla směrována na pedologii a příbuzné obory: geologii, geomorfologii, geobotaniku, kartografii aj. Byl autorem řady publikací. Jeho publikace Půdy České republiky z roku 1995 se dočkala již 5.vydání a slouží dodnes jako výborná pomůcka nejen pro studenty.
 • RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. vystudoval Biologickou fakultu UK v Praze. Věnoval se mechanismům indukované mutageneze a reparace DNA u rostlin. Pracoval na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČSSR, resp. ČR, v 90. létech byl ředitelem tohoto ústavu. Byl místopředsedou Akademie věd zodpovědným za chemické a biologické vědy a místopředsedou Grantové agentury ČR. Za vědeckou a organizační činnost v experimentální botanice byl vyznamenán nejvyšším oceněním Akademie věd ČR, medailí De Scientia et Humanitate Optime Meritis.

Sepsala RNDr. Věra Gaislerová, květen 2022.

*Čtvrtá dimenze, čtvrtý rozměr či čtyřrozměrný prostor (4D) je abstraktní pojem, matematici i filosofové jej studují už skoro dvě stě let, nabízí totiž zajímavé náhledy na matematiku a příbuzné obory (Zdroj: Wikipedia).

Autor: Věra Gaislerová
Foto: Archiv V. Gaislerové

Sdílejte článek: