Sluchový handicap studentů vylepší indukční smyčka

středa, 24 únor 2021 08:00

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se stala první lékařskou fakultou v ČR, která zabudováním indukčních smyček vyšla vstříc svým sluchově postiženým studentům. Díky zařízení se její tři největší posluchárny: Sylabova, Burianova a Jonášova od ledna 2021 proměnily ve zvukově komfortní sály. S novinkou magazín Forum seznámili proděkan pro studium a výuku 3. LF UK MUDr. David Marx, Ph. D. a přednostka Ústavu ošetřovatelství, kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami 3. LF UK PhDr. Hana Svobodová, Ph. D.

Od této inovace vedení fakulty očekává zlepšení srozumitelnosti mluveného slova zvláště pro studenty se sluchovým postižením, se sluchadly a s kochleárním implantátem. Ve velkých prostorách totiž právě tito lidé pociťují zhoršenou srozumitelnost, a to vlivem akustického rušení z okolí. Přínos indukční smyčky ovšem ocení i externí posluchači přednášek, konferencí a seminářů nebo uchazeči Univerzity třetího věku či ostatní osoby se sluchovým handicapem. 

přednáškaSylabova posluchárna 

Tajemství indukční smyčky

Správný název je audio-frekvenční smyčkový zesilovací systém. Indukční smyčka je kompenzační pomůcka, která reprodukovaný zvuk  přeměňuje na formu prostorového magnetického pole. To je přes speciální obvod sluchadel zpracované do zvukové frekvence slyšitelné pro uživatele sluchadla nebo kochleárního implantátu. Pro uživatele  těchto zařízení je důležité, že přijímaný zvuk není rušen balastními zvuky z okolí, které nejsou součástí přednášky. Tím toto elektronické zařízení zvyšuje informační hodnotu slyšeného slova a snižuje komunikační bariéru mezi osobami se sluchovým postižením a ostatní populací.  Indukční smyčky byly vyvinuté s cílem usnadnit sluchově postiženým osobám příjem zvukových informací a zlepšit jejich srozumitelnost.

ucho up„T“ značí místo s lepším poslechem

Prostory, které jsou vybavené indukčním smyčkovým zesilovacím systémem, jsou označené mezinárodně přijatým grafickým symbolem „T“.    

Všichni výrobci zesilovačů indukčních smyček, sluchadel, nebo kochleárních implantátů, kterých je u nás na trhu celá řada, musí vysílaný elektromagnetický signál přizpůsobit mezinárodní normě EN 60118-4. Poslech například z televize, telefonu nebo přehrávače přes indukční smyčku je tak výrazně snadnější. Legislativně použití indukční smyčky definuje vyhláška 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Posluchárny 3. lékařské fakulty UK jsou vybaveny rovněž moderní optickou indikací aktivované indukční smyčky v sále. Kdokoliv z účastníků snadno zjistí, že (neviditelný) elektromagnetický signál je v provozu.

schemaKomfort pro všechny

Systém indukční smyčky posílá do zesilovače indukčního signálu, který je zabudován v posluchárně, zvukovou reprodukci přednášky. Reprodukce je zesilovačem změněna na indukční signál, který je zesilovačem poslán do tenké drátové linky zabudované po obvodu posluchárny. Ta indukovaný signál vyzařuje do prostoru posluchárny. Signál je následně  zpracován speciálními obvody sluchadel, nebo kochleárních implantátů. Příjem indukce není závislý na značkách sluchadel a kochleárních implantátů a  je tedy účinnou a relativně levnou asistenční technologií.

Student  v posluchárně nemusí sedět v první řadě a odezírat slova z úst přednášejícího, ale může sedět kdekoliv (viz. schema). Takto vybavené posluchárny se proměnily ve zvukově komfortní prostory i pro externí uchazeče konferencí, seminářů či jiných aktivit na fakultě, kteří dosud právě z důvodu nedoslýchavosti váhali s účastí.

unbIndukční smyčky do poslucháren fakulty nainstalovala Unie neslyšících Brno. S jejich technickými pracovníky dlouhodobě spolupracujeme třeba při výběru vhodných pomůcek pro naše nedoslýchavé studenty. Rovněž s nimi konzultujeme tlumočnické služby a řadu dalších odborných záležitostí.

Tak ať se vám dobře poslouchá!

Autor: Hana Svobodová, David Marx
Foto: 3. LF UK

Sdílejte článek: