Kurzy pro pediatry pomohou odhalit závislosti u dětí

pátek, 9. červenec 2021 09:50

V kouření cigaret, pití alkoholu a užívání konopí patří české děti a mladiství na první příčky v evropském žebříčku. Změnit se to pokusí adiktologové z 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci s praktickými lékaři a Nadací Sirius. Připravují online vzdělávací kurzy, které pomohou závislosti rozeznat a zachytit přímo v ordinacích praktiků.

a1 up

Vzdělávací kurz pro praktické pediatry představil Michal Miovský(uprostřed) a Alena Šebková (vpravo). Setkání s novináři se zúčastnil i Martin Vokurka, děkan 1. lékařské fakulty UK (vlevo).

„Je dobře, že se podařilo na tvorbu a ověření těchto kurzů získat finance a že je můžeme nyní připravit pro praxi a pečlivě krok za krokem implementovat do tuzemských podmínek. Dětští praktici a sestry budou díky nim schopni u svých pacientů lépe rozeznat rizikové chování či přímo příznaky závislostí a případně rychle zasáhnout – a to jednak vlastní krátkou intervencí, a pak též nasměrováním pacienta a jeho rodičů na nově vznikající adiktologické ambulance a expertní adiktologická centra pro děti a mladistvé,“ vysvětlil na setkání s novináři Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice.

Online kurzy jsou podle Miovského dalším hmatatelným důkazem plodné spolupráce a zájmu ze strany Nadace Sirius, která celkem dva kurzy pro lékaře a dva kurzy pro jejich zdravotní sestry podpořila. Právě i díky nadaci se kurzy stanou neodmyslitelnou součástí vzdělávání dětských zdravotnických odborníků.

Z dat Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti mimo jiné vyplývá:

 • Závislost na tabáku se může týkat až 44 600 osob v české populaci ve věku 14–19 let.
 • Ohledně užívání alkoholu je situace ještě nepříznivější, neboť odhadem u nás pije nadměrné množství alkoholu až 114 400 mladistvých.
 • Opakované užívání konopných látek se týká přibližně 63 500 z nich.
 • Pervitin užívá v současné době celkem 2 750 a heroin nebo jiné opiáty 2 100 mladistvých.
 • Významným ukazatelem problémového užívání návykových látek je injekční užívání drog, které se týká až 3 460 jedinců v uvedeném věku.
  V počtu mladistvých, kteří si někdy v životě zapálili cigaretu, okusili alkohol nebo užili konopné látky, je Česká republika na prvním místě ze všech sledovaných evropských zemí. Lékaři navíc upozorňují, že závislostních problémů registrují čím dál tím víc.

srdcefujkruh kopieO tom, že problematika dětské adiktologie rozhodně není okrajovým tématem, svědčí i fakt, že se zhruba před deseti lety po celém světě začaly vynořovat řady doporučených postupů pro její zpracování. Jedním z úspěšných počinů u nás je z britských zdrojů do češtiny převedená publikace Doporučený postup pro práci s mladými lidmi s problémy souvisejícími s užíváním návykových látek. Nové kurzy, které by měly být připraveny pro rok 2022 budou čerpat z manuálu CRAFT, vzniklého ze spolupráce dětských praktiků a pediatrů. Tento manuál přináší mimo jiné přehled faktorů, které mohou riziko vzniku závislosti zvyšovat či naopak snižovat.    

Faktory zvyšující riziko vzniku závislostí
 • problémové chování v dětství, zanedbávaní a zneužívání
 • v adolescenci malá sebedůvěra a sebeúcta, chronická nemoc a hendikep, špatný školní prospěch, sklon k riskování, duchovní prázdnota, absence smyslu života
 • duševní nemoc
 • významná ztráta v rodině
 • chronicky nemocní rodiče
 • rodiče příliš autoritativní či nadměrně benevolentní
 • nedostatečná komunikace a dysfunkční rodina
 • chudoba
 • negativní vzory v okolí
 • glorifikace rizikového chování
 • nízká úroveň vzdělání
 • nezaměstnanost
Faktory snižující riziko vzniku závislostí
 • sebeúcta a sebedůvěra
 • pozitivní perspektiva
 • účast na životě církve
 • schopnost sebekontroly
 • dobré vztahy v rodině
 • neautoritativní podpora dospívajícího (a jeho přijímaní takového, jaký je)
 • schopnost rodičů dobře komunikovat a řešit rodinné problémy.
 • kvalitní školy
 • pozitivní vzory ve společnosti
 

kluk u okna upPandemie problémy zhoršila

Jak se během pandemie covid-19 ukázalo, k látkovým závislostem se přidaly i závislosti nelátkové, jako jsou například sociální sítě. To potvrzuje i Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů: „Že závislostního chování dětí a mladistvých přibývá, vnímají asi všichni dětští praktici. Z mého pohledu se to jasně ukázalo v ‚covidové době‘ plné nejrůznějších omezení. Výrazný je příklon k závislostem zdánlivě ‚méně nebezpečným´, jako jsou mobilní telefony, tablety, internet, sociální sítě a podobně.“

Sama se v době epidemie ve své ordinaci u dětí setkává s častějšími případy mentální anorexie, depresivními stavy či sebevražednými pokusy. Příčina těchto problémů z velké části pramení právě ze sociální izolace způsobené výukou na dálku. Pediatrička Šebková by ráda, aby z důvodu včasného odhalení případného závislostního chování chodily děti mezi 11. a 17. rokem věku na pravidelné zdravotnické prohlídky každoročně, ne jen jednou za dva roky jak je praxí v současnosti.  

kluk up„Problematika spojená s užíváním návykových látek, musí jít napříč celou společností, nejde o záležitost týkající se jednotlivce. Její zvládnutí by se mělo stát národní strategií,“ upozorňuje Alena Šebková a dodává: „Stále se mluví o nutnosti omezení reklamy na alkohol a ostatních návykových látkách. Upřímně, já jsem žádné omezení nezaznamenala, stále třeba usedáme k dobrým pivům a skvělé whisce.“

Kurzy nástrojem celonárodního programu

Podle přednosty Miovského je cílem expertů v oblasti adiktologie vytvořit celonárodní screeningový program zaměřený na závislosti. Jeho hlavní články by vedle pediatrů měli být i gynekologové a jejich zdravotní sestry. Ani problematice pití alkoholu u žen se podle něj dosud nevěnuje náležitá pozornost, ač jde o velké téma, jehož podchycení je v současnosti velmi problematické. Zde je ovšem jednání o spolupráci adiktologů s gynekology teprve na začátku…

holkasprknem upProjekt na pomoc odhalení závislosti u dětí a mladistvých navazuje na prevenci v podobě českého onlinového kurzu INEP. Ten se dočkal anglické, portugalské a španělské mutace a ukázal novou perspektivu tohoto typu vzdělávání pro různé profesní skupiny.

Adiktologie má na 1. lékařské fakultě zelenou

„Jsem nesmírně vděčný, že zhruba před deseti lety zájem naší lékařské fakulty a fakultní nemocnice dal vzniknout adiktologickému oboru. Staly jsme se skutečným oborem, který navázal na vznik kliniky s dlouholetou tradicí. Adiktologii dnes studují tři stovky mediků, a rádi bychom ve spolupráci s ostatními fakultami zahájili průnik adiktologie do vzdělávání v medicíně. Světová zdravotnická organizace má toto téma jako jednu z priorit, bohužel Evropa trochu spí,“ konstatuje pro magazín Forum přednosta Miovský: „Uvědomte si, že jsme obor, který má tři miliony potenciálních pacientů! Jde o obrovské číslo, které nám dává jistotu, že naše potřebnost je daná.“     

mio up

„Jsme fakulta největší a zároveň jedna z těch, které vykazují značný inovační potenciál. Ne všechno jde hned a zlehka. Přesto věříme, že se postupné vzdělávání v medicíně začne spíše dříve než později promítat i do lékařského curricula. Vůle nám nechybí,“ uzavírá Martin Vokurka, děkan 1. lékařské fakulty UK.

Autor:
Foto: René Volfík, Shutterstock, mau

Sdílejte článek: