Komiks v roli průvodce léčbou onkologických pacientů

čtvrtek, 23 září 2021 10:43

Postavičky, bubliny a moudrá slova. To vše má pomoci s orientací v nových postupech, které onkologie v oblasti systémové léčby nabízí. Nedávno vydaný komiks pacientovi vysvětluje, jak léčba působí a kudy vede cesta k zabránění procesu šíření a růstu nádorových buněk. Medikomiks: Precizní onkologie je nový vzdělávací materiál, pod jehož vznikem je podepsána i Kateřina Kopečková, lékařka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, tamní zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum.

Obrázek2 Obrázek2

Stejně jako je každý člověk jedinečný, jedinečná je i léčba jeho nádorového onemocnění. Zásadním se tedy stává genomové testování nádorové DNA, kdy získané výsledky přispějí ke stanovení jedinečného přístupu – v klinické praxi pomohou lékařům optimalizovat léčbu a pacientům poskytnou cílené a účinnější léčebné možnosti. Proces systémové léčby vysvětluje vzdělávací Medikomiks: Precizní onkologie (Roche 2021).

dr KopeckovaPaní doktorko, kdo spolu s vámi stojí za vytvořením aktuálního vydání Medikomiksu?

Jde o společné dílo více odborníků – onkologa i molekulárního genetika, rovněž sdružení pacientů – zástupců nestátní neziskové organizace Hlas onkologických pacientů a biotechnologické společnosti Roche, která vyrábí originální léčivé přípravky pro onkologii. Celkem se na tvorbě Medikomiksu podílelo kolem dvaceti lidí. Vzdělávací materiál vyšel v nákladu šest set výtisků, s možností dotisku.

Já jsem do něj přispěla odbornou konzultací z pohledu klinického praktikujícího onkologa a korekturou s cílem zvýšit srozumitelnost pro pacienty. Což se, doufám, podařilo.

Podtitulem Medikomiksu je „precizní onkologie“. Vysvětlete, prosím, proč. Existuje snad i jiný druh onkologie?

Řekněme si na začátku: „precizní“ znamená dokonalý, přesný. Dělat takovou medicínu je bezesporu snahou každého lékaře.  Koncept precizní medicíny ve smyslu léčby i prevence na základě individuálních charakteristik není nic nového. Vždyť vlastně co jiného jsou krevní transfúze, hormonální léčba karcinomu prsu?

Za intelektuálního otce precizní medicíny je považován britský lékař Archibald Garrod (1857-1936), jenž popsal metabolická onemocnění na základě mendeliánské dědičnosti (Inborn Errors of metabolism, 1909). Pojem precizní medicína ve smyslu, jak jej používáme dnes, je léčebný a diagnostický přístup založený na analýze velkého množství biologických charakteristik jedince; jako je genové sekvenování, proteonomika, transkriptomika či použití počítačového modelování k analýze velkého množství dat.

Průlomovou cestou léčby onkologických pacientů se jeví i takzvaná migrastatika, kterým se ve výzkumu věnuje tým kolem pana docenta Jana Brábka, s nímž jsem nedávno pro Forum pořizovala interview

Migrostatika představují velmi slibný způsob protinádorové léčby, který je na počátku své vývojové cesty. Nádorová buňka je nesmírně chytrý, vitální systém s obrovskou snahou o přežití. Z nedávné minulosti víme, že pokud přerušíme i několik jejich signálních drah, které se zdají esenciální pro její život, najde si k přežití cesty jiné. A nejde jen o ni samotnou. schema tedExtenzivně komunikuje se svým okolím, nádorovým mikroprostředím, imunitním systémem. Jeden z nejvíce citovaných článku v medicíně The Hallmark of Cancer autorů Douglase Hanahana a Roberta Weinberga, který vyšel již v roce 2000 a byl aktualizovaný v roce 2016 (k tématu vizte schéma vpravo), je toho důkazem.

Nádorové bujení představuje jistý kolaps systému, mohu-li parafrázovat profesora [egyptologie] Miroslava Bártu. Celou řadu pochodů tohoto procesu známe, ale neznáme příčinu.

Na onkologickém výzkumu se více jak z padesáti procent podílejí „nelékaři“: biologové, molekulární genetici, matematici, fyzikové, počítačoví experti... Na nádor se můžeme dívat také jako na chybný přenos informací. Nádorová buňka využívá všech známých charakteristik živé přírody, jako je proliferace, diferenciace, migrace, invaze, metabolimus a modifikuje jej k obrazu svému. Je velmi plastická, přizpůsobivá svému okolí. Je snad geniální? Vlastně bychom se měli ptát ústy americké bioložky Miny Bissellové, proč je výskyt nádoru tak malý. Myslím, že revoluce přichází s každým novým objevem cytostatik, monoklonálních protilátek, cílené terapie, imunoterapie, radiofarmak, genetické terapie. A některé nové léčebné přístupy mohou být aplikovatelné i na nenádorová onemocnění.

1Čím tedy nový Medikomiks je a komu je určen?

Medikomiks je pomůcka k pochopení určitého léčebného přístupu. Formou komiksu se snažíme dané informace udělat přístupnějšími, koncentrovanější, srozumitelnější. Každý člověk, každý pacient je jedinečný  jako sám nádor. Někdo potřebuje detailnější, sofistikovanější vysvětlení, rád brouzdá po internetu. Vzdělaný pacient je vždy vítaným partnerem pro diskuzi o možnostech onkologické léčby. Medikomiks je částečně i průvodcem biologií nádorů, konceptu cílené terapie. Snaží se reflektovat současný stupeň poznání s dopadem pro léčbu jedince.

Kudy vlastně vedla vaše cesta k onkologii? A proč jste si vybrala právě tento obor?

K onkologii mě vlastně přivedla náhoda. Když jsem končila studia, nebyla možnost si příliš z různých důvodů vybírat. Nastoupila jsem na radioterapeutické oddělení. V rámci „předastestačního kolečka“ na interním oddělení jsem zběhla na hematoonkologické oddělení, kde jsem získala zkušenosti s prací v laboratoři a transplantací kostní dřeně. Posléze převážil můj zájem o solidní nádory (nádory vytvářející pevná ložiska tvořená nádorovými buňkami – pozn. red.). Postavení onkologie se diametrálně liší od konce osmdesátých let, kdy jsem začínala svoji lékařskou praxi.

Jaký je vývoj?

Dnešní onkologie je vlastně taková pohádka o Popelce. Jedná se o jeden z nejrychleji se rozvíjejících medicínských oborů, a to nejen z pohledu klinické medicíny, ale i základního výzkum. Většinu nově registrovaných léčivých přípravků představují právě léky pro onkologické diagnózy. Zásadní změnu vidím rovněž v multidisciplinárním přístupu k léčbě onkologických pacientů. O léčbě každého nemocného diskutujeme v týmech odborníků; jak kliniků různých specializací, tak součástí týmu jsou i patologové či molekulární biologové.

Vztah lékař-pacient je v onkologii specifický. Není to jen o předepisování léků či jednom chirurgickém zákroku, kdy pacienta vidíte na několika málo ambulantních kontrolách. Naše vzájemná komunikace je mnohdy na celý život, ať již je jeho délka různá...

6 14 19 22

Medikomiks hemofilie Medikomiks hemofilie drive  a nyni Medikomiks hemofilie inhibitor Medikomiks karcinom prsu Medikomiks lymfom

Medikomiks slouží jako vzdělávací pomůcka pro celou rodinu, školy a veřejnost. Jednotlivé kreslené příběhy srozumitelně vysvětlují jak funguje lidské tělo, proč vznikne nemoc, co se děje během léčby a jak správně může rodina pomoci nemocnému. 
Autor:
Foto: Medikomiks, Cell, archiv Kateřiny Kopečkové

Sdílejte článek: