Michal Urban: Převrácené třídy zefektivní výuku

pondělí, 6. listopad 2023 06:17

Ty tam jsou doby, kdy se studující spokojili s memorováním a vysedáváním na nezáživných přednáškách. Pandemie i nástup umělé inteligence zintenzivnily nutnost změnit způsoby výuky. Jako jedna z efektivních metod se jeví takzvaně převrácená třída (flipped classroom), vysvětluje Michal Urban z Právnické fakulty UK, člen platformy Paedagogium.

2023 08 31 pravnik Michal Urban 013

Doby se mění, i ve výuce. „Na Právnické fakultě UK je patrný výrazný trend: zatímco před patnácti dvaceti lety při studiu pracovala v právní praxi jen asi desetina studujících, dnes je to zhruba devadesát procent! Před námi jako vyučujícími proto stojí hned dvojí výzva: jednak zapojit jejich unikátní zkušenosti z právní praxe do výuky, a pak studující přitáhnout ke studiu, přesvědčivě jim vysvětlit a ukázat, že jim fakulta má stále co nabídnout,“ podotýká Michal Urban, který vedle práv vystudoval též Pedagogickou fakultu UK.

13. listopadu proběhne v Karolinu mezinárodní konference platformy Paedagogium, která bude zaměřena na rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Účastníkům z řad českých i zahraničních akademiků umožní sdílet zkušenosti, diskutovat a navázat kontakty nejen mezi sebou, ale i s odborníky, kteří působí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Akci pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími odbory rektorátu. Na konferenci vystoupí vedle dalších lektoři, aktivní členové platformy Paedagogium. Jejich činnost vám budeme postupně na představovat sérií článků.

Inspirovaný projektem Street Law, který se zrodil v sedmdesátých letech v USA a vede ke zvyšování právní gramotnosti, jej zavedl i na PF UK. Pražská práva tak se před čtrnácti lety stala první tuzemskou fakultou nabízející program jako akreditovaný kurz. V rámci něj studenti připravují interaktivní právní semináře pro středoškoláky i pro širokou veřejnost; smyslem je pomáhat okolní komunitě a přibližovat právo laikům. Budoucí právníci si zase ověřují, co už se z právní problematiky naučili, jak s tím umějí prakticky zacházet a zároveň si zlepšují i svoje měkké dovednosti. Dnes už na pevně zakotvený projekt se zařadil na PF UK mezi povinně-volitelné (a mezi studenty i velmi populární) předměty.

Centrum pro dovedné

Množství úkolů a administrativy kolem Street Law a také poptávka mezi vyučujícími po zlepšování pedagogických dovedností a rozvoji právních dovedností studentů vedly k tomu, že pod vedením Michala Urbana na fakultě vzniklo Centrum právních dovedností, jež se před nedávnem přeměnilo v samostatnou katedru. Její snahou je sledovat moderní trendy ve výuce i poptávku samotných studentů. Ty totiž směřují jasným směrem, a to od memorování ke schopnosti s informacemi pracovat, což pochopitelně i klade nové nároky na vyučující.

2023 08 31 pravnik Michal Urban 001

Devadesátiminutový monolog vyučujícího (tedy tradiční univerzitní jev) se stále zřetelněji ukazuje jako překonaný formát, ve kterém dokáží udržet pozornost studentů jen pozoruhodní přednášející (kteří si za to zaslouží uznání). Celkově ovšem studenti potřebují větší interakci; proměnit se z posluchačů v aktivní účastníky. Jde o to přiblížit výuku více tomu, co budou absolventi reálně v praxi potřebovat. Na univerzitách proto roste trend vyučovat právo pomocí takzvaně klinického právního vzdělávání, v rámci něhož si studenti po vzoru mediků osvojují právní dovednosti řešením případů, interakcemi s klienty a stážemi v institucích. I proto PF UK nově zavedla jako povinnou součást studia praxe na státních zastupitelstvích, soudech, nejrůznějších úřadech, neziskovkách anebo zapojením právě do projektu Street Law.

S novým kurzem na úvod

Na PF UK též vznikl další povinný předmět na samotný úvod studia pro prváky, který jim pomáhá zorientovat se v novém prostředí, vysvětlit jim, o čem studium práva je, a také je k němu motivovat. Jak říká Michal Urban, intenzivní úvodní kurz se velmi osvědčil. Chválí jej jak studující, tak vyučující. Katedra pod Urbanovým vedením nabízí také didaktickou podporu pro vyučující a doktorandy, kteří se chystají vyučovat. Jak na to? Mohou přijít na didaktické semináře nebo individuální konzultaci, prodiskutovat plány hodin a vůbec podobu a obsah kurzů, nastavit výuku tak, aby byla pro účastníky nejen efektivní, ale i zajímavá.

2023 08 31 pravnik Michal Urban 003Jako vysoce efektivní se jeví metoda takzvaně převrácené třídy (flipped classroom), kdy vyučující připraví pro studující nahrávku či jiné studijní materiály, prostřednictvím nichž jim představí a nastíní probíranou problematiku. Studující si video či jiné podklady projdou v době, jež jim vyhovuje, a pak se už při setkání s vyučujícím mohou v učebně věnovat konkrétním otázkám – a třeba vysvětlovat složitější problémy. „Naučil nás to covid. U mnoha z nás padla představa, že jako učitelé na vysoké škole přeci nejsme žádní herci, abychom se nahrávali. Tehdy to byla nutnost. A dnes z toho můžeme těžit. Studentům můžeme základní vysvětlení poskytnout dopředu, k tomu dodat otázky i praktické úkoly. A na společném setkání pak už můžeme řešit rovnou konkrétní příklady anebo nejasnosti, které se objeví. Zkrátka můžeme využít čas tam, kde nás studenti nejvíce potřebují,“ vysvětluje Urban.

Učte se řešením problémů

Jaké jsou další tipy? Oblíbená je též metoda problem-based learning. Ta je založená na aktivitě studujících, kteří se učí nějaký jev prostřednictvím řešení konkrétního příkladu, ať už skutečného či hypotetického, kdy v jeho návrhu může pomoci klidně i AI.

Ač se Urban zaměřuje především na výuku práva, řadu z jeho poznatků a doporučení lze aplikovat i při výuce jiných oborů, ostatně sám se inspiruje u kolegů odjinud. Proto také vyzdvihuje přínos vzniku celouniverzitní platformy Paedagogium, která sdílení dobré praxe mezi fakultami UK podporuje a zjednodušuje, což je důležité zvlášť v postcovidové době a v čase příchodu velkých jazykových modelů. Urban to ví: „Nástup umělé inteligence klade před vyučující obrovské výzvy. Jsem rád, že univerzita pomáhá otevírat otázky kvality výuky a toho, co má být posláním vysokoškolského učitele. A na nás je hledat na ně odpovědi.“

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph. D.
Absolvent Právnické i Pedagogické fakulty UK (občanská výchova a filozofie, anglický jazyk a literatura). Vede Katedru právních dovedností PF UK, program Street Law a v kolegiu současného děkana zastává pozici koordinátora pro inovace ve vzdělávání. Věnuje se didaktice práva a sociologii práva. Za svoje aktivity ve všech těchto oblastech mu letos rektorka profesorka Milena Králíčková udělila stříbrnou pamětní medaili UK. Spolu se svým týmem získal v roce 2017 Cenu Arnošta z Pardubic za zavedení programu Street Law na PF UK.
Autor:
Foto: Michal Novotný

Sdílejte článek: