Čtení z FF UK: O pravěku, sochařství i kulturních domech

úterý, 03 srpen 2021 19:15

Máte v létě co číst? Vydavatelství FF UK nelení a připravilo další knižní novinky. V edici Mnemosyne vyšla kniha Martiny Bezouškové s názvem České novobarokní sochařství, modrou řadu Fontes doplňuje práce Lukáše Veverky Mezi sjezdy a tanečními věnovaná pozoruhodnému tématu dějin kulturních domů čili „kulturáků“ a zajímavou studii o vztazích mezi střední Evropou a Středomořím ve 4. až 1. století před změnou letopočtu přináší dílo Jana Kysely vydané v angličtině jako Things and Thoughts. Všechny knihy jsou k zakoupení přímo v online knihkupectví Filozofické fakulty UK za výhodnější ceny.

inP1013040

Martina Bezoušková: České novobarokní sochařství

Ve druhé polovině 19. století docházelo v rámci národních snah k revidování barokních hodnot. České novobaroko zastupuje v sochařství expresivní stylovou tendenci, která odrážela tento nacionálně motivovaný zájem a zároveň se stala aktuální reakcí na změnu estetického vkusu konce století. Pro svá historizující rezidua bylo ovšem novobaroko kritizováno, a to nejen soudobými glosátory, ale také ze stran modernistů sdružených kolem Spolku výtvarného umění Mánes.

m25 web4m25 web9

Cílem této práce je především souhrnné zpracování tématu novobarokního sochařství, od jeho společensko-kulturních předpokladů přes úspěch barokního revivalu a dobové diskuse o malebnosti v průběhu pražské asanace až po jeho transformaci do moderní artikulace hmoty ve 20. století. Dosud málo probádané a variabilní novobaroko, ovlivňující tvorbu mnohých autorů (J. V. Myslbek, F. Bílek, V. Amort, Q. Kocián, S. Sucharda), pomáhá doplnit ideové i stylové návaznosti několika po sobě jdoucích generací českých sochařů.

Martina Bezoušková: České novobarokní sochařství. Jeden z historizujících stylů 19. století, nebo předstupeň na cestě k modernosti?
Praha - FF UK 2021, ISBN 978-80-7671-022-1, , 232 stran

inP1012971

Lukáš Veverka: Mezi sjezdy a tanečními

Významná architektonická i urbanistická role nebo ideologický obsah zajistily kulturním domům v rámci poválečné architektury výjimečné postavení. Přesto zájem o ně roste teprve poslední dobou. Postupně totiž mizí předpojatost vůči „reliktům režimu“ a ony doslova lákají badatele, před nimiž stojí nelehký úkol zasadit toto téma do nepřehledného a vrstevnatého kontextu, který je komplikován neustálou proměnlivostí společenských i ekonomických požadavků doby. Právě proto název Mezi sjezdy a tanečními.

HorniSlavkov
Horní Slavkov, Hornický dům kultury, hlavní průčelí (1954) - Jaroslav Krauz. Foto Vydavatelství FF UK, repro

Kapitoly z dějin kulturních domů sleduje vznik tohoto fenoménu již od počátku 20. století přes první republiku až po kapitoly o době poválečné, které jsou stěžejní. Nalezneme v nich nejen charakteristiku období se zaměřením na klíčové realizace, ale také zpracování společenské i legislativní situace, ve které domy vznikaly. Poznatky uvedené v této práci vycházejí z dobové literatury, archivních rešerší a autorovy znalosti většiny lokalit.

Lukáš Veverka: Mezi sjezdy a tanečními: Kapitoly z dějin kulturních domů
Praha - FF UK 2021, ISBN 978-80-7671-016-0, 255 stran

inP1012891

Jan Kysela: Things and Thoughts

Kontakty mezi střední Evropou a Středomořím hrály vždy významnou roli v bádání o středoevropské době železné, a to jako významný prvek interpretační, ale rovněž narativní. Navzdory tomu se nikdy nestaly předmětem samostatné podrobné studie. Předkládaná monografie se zabývá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou ve 4. až 1. století př. Kr. na základě rozboru a kontextualizace veškerých dostupných písemných, ale především archeologických pramenů.

inP1012905Jádrem knihy je studium předmětů středomořského původu nalezených ve střední Evropě (Čechy, Morava, východní Bavorsko, dolní Rakousko a západní Slovensko) a datovaných do 4./3. až 1. století před Kristem. Předmětem diskuse jsou i kulturní vlivy a technologické výpůjčky.

Ve výsledku přináší studie komplexní pohled na problematiku a četná nová zjištění nejen o vlastním předmětu bádání, ale zároveň vrhá nové světlo i na některé aspekty archeologie mladší doby železné ve střední Evropě.

Jan Kysela: Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th-1st centuries BC
Praha - FF UK 2021, ISBN 978-80-7671-005-4, 439 stran

Autor: Vydavatelství FF UK

Sdílejte článek: