Medici Boni: Šest let práce, jedno repetitorium

čtvrtek, 28. leden 2021 09:01

Je jich pět a říkají si Medici Boni. Jsou dobří přátelé, jsou mladí, pracovití a v době studií, jak s ironií přiznávají, byli „šprti“. A to vše způsobilo, že se jim podařilo nejen vystudovat 2. lékařskou fakultu UK a rozjet kariéru, ale s využitím vlastních poznámek vydat i učebnici.

q

Až do loňského října se museli studenti medicíny spoléhat na ne zcela aktuální české učebnice, zahraniční literaturu nebo na různé zápisky z přednášek. To, že od roku 2012 čím dál více ze studujících sahalo po studijních poznámkách od Medici Boni, tedy od „dobrých lékařů“, jak praví latiníci, nebyl plánovaný záměr. Přesto se online poznámky mediků brzy staly neoficiálním primárním zdrojem pro studium předmětu lékařská mikrobiologie.

A v důsledku vedly až k vydání nové učebnice, jež nese název Lékařská mikrobiologie: Repetitorium, kterou vydal Triton. Navzdory aktuální pandemii jsme se u příležitosti vydání sešli s jejími autory na půdě 2. LF UK. Bylo sice nutno improvizovat, přesto přišli všichni, někteří díky online připojení. Do autorského uskupení patří: Ivana Hanzalová, Kateřina Tichá, Ľudmila Křížová, Jakub HurychRoman Štícha, oba na titulu napsaní jako editoři.

yPůvodně psané pro sebe

„Lékařská mikrobiologie je lokálně velmi specifickým oborem. Učit se jej čistě jen ze zahraničních zdrojů dost dobře nejde. Liší se země od země, ať už mluvíme o antibiotické rezistenci nebo o samotném využití konkrétních antibiotik,“ vysvětluje Ivana.

„Při přípravách na zkoušku jsme sháněli všechny aktuální zdroje, protože ty dostupné v české literatuře byly v mnohém zastaralé. Na řadu z nich nás upozornili sami vyučující. Tak se stalo, že z poznámek vznikla taková neoficiální skripta, a nakonec i učebnice,“ doplňuje Roman. Podle Jakuba vedl k vydání přirozený vývoj událostí: „Říkali jsme si, že jsme nad poznámkami strávili spoustu práce a byla by škoda je nevylepšit a nenechat zkontrolovat odborníky. Cítili jsme totiž, že má naše práce potenciál. A tak Ivča poprvé vyslovila nápad oslovit Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK za účelem další spolupráce...“

Následoval nesmělý e-mail s žádostí o konzultaci, adresovaný přednostovi Pavlu Dřevínkovi. Profesor byl z nápadu nadšený, a ještě týž den si s mediky domluvil schůzku a přislíbil jim pomoc. Psalo se září 2014.

Podpora a otevírané dveře

Právě Dřevínek byl dle tehdejších mediků, dnes již lékařů, klíčovou osobou. „Jeho iniciativní podpora a nadšení nás doslova smetly,“ vrací se k začátkům Jakub. „Po celou dobu s námi jednal jako rovný s rovným, byl nám psychickou oporou a zajistil pomoc i od ostatních odborníků z ústavu, se kterými společně zrevidoval všechny naše texty,“ vzpomíná.

Přednosta Dřevínek tak pomohl studentům otevřít pomyslné i skutečné dveře laboratoří a umožnil jim fotografovat narostlé kultury mikroorganismů či přístroje pro mikrobiologickou diagnostiku. Byla to ale hlavně jeho lidská podpora, jíž kolegy tlačil k cíli. „Bylo z něj, nadšeného pedagoga, cítit, jak chce pomoci obor posunout a to i pro potřebu vzdělávání dalších mediků,“ shodují se autoři. A pro Jakuba byl přístup motolského šéfa mikrobiologů tak inspirativní, že se rozhodl jej po promoci následovat právě na jeho pracoviště.

Během šestileté práci na knize se střídala období, kdy kapitoly naskakovaly „skoro samy“ a kdy to zkrátka šlo „ztuha“. Přišla zkoušková období či výjezdy na studijní pobyty. Drobné epizody si pokaždé na nějaký čas vyžádaly přerušení práce, největší pak po nástupu prvních pracovních povinností mladých lékařů. Už to chvíli vypadalo chmurně, ale kniha vznikla.

xPřednosti? Grafika a struktura

Tým vsadil na zařazení mnoha schémat i obrázků, čímž učebnice získala na srozumitelnosti a atraktivnosti. „Je opravdu krásně zpracovaná a velice přehledná. Není to žádný nudný šedivý telefonní seznam s výčtem patologických agens,“ hodnotí Ľudmila. „Předmět lékařská mikrobiologie mají medici ve druhém a třetím ročníku. Je to pro ně vlastně první kontakt s nemocemi. A to hned s tak komplexní problematikou, jako jsou mikrobi, patogeneze infekčních chorob, jejich laboratorní diagnostika a základy léčby. To je obrovská spousta nových informací, které studenti musí vstřebat,“ doplňuje Kateřina. Všichni společně doufají, že právě strukturovanost, v jaké jsou zpracována témata, by mohla pomoci k úspěšnému zvládnutí studia a možná také ke zpopularizování samotné mikrobiologie.

Učebnice měla křest 1. října, venku je krátce. Nicméně slova uznání se na adresu Medici Boni hrnou ze všech stran, zdaleka nejen z „domácí“ 2. LF UK. Knihu chválí recenzenti z řad lékařských specialistů i odborníci z Přírodovědecké fakulty UK. Nadšeni jsou i studenti, kteří už do ní nakoukli a ocenili zpracování. „Velký dík patří Romanovi za unikátní grafiku i sazbu. Nestává se běžně, že lékař je tak všestranně zaměřený,“ chválí Jakub kolegu, který souhlasil a doplnil k zásluhám o finální tvář knihy ještě jedno jméno: „Bez Petra Jaruška by to nešlo.“

Na cestě k dotisku

Co dál? „Pochopitelně jsme otevřeni připomínkám a novým poznatkům. Mnohé vzejdou z výzkumů souvisejících se situací kolem koronaviru SARS-CoV-2,“ odpovídá Jakub na otázku. Triton vydal takřka 500stránkovou knihu v nákladu tisíc kusů; dotisk závisí na zájmu studentů (podle internetových stránek nakladatelství již bylo první vydání rozebráno a vydavatel připravuje 2. vydání - pozn. red.). Některé výtisky také rozdali. První tři, všemi autory podepsané, získali vítězové soutěže, kteří správně určili mimo jiné i druh viru zobrazeného na obálce. Současná pandemie nejspíše zapříčinila, že řada tipů zněla na SARS-CoV-2, původce nemoci covid-19.

„Ve skutečnosti je to virus chřipky. Pokud výrazně zmutuje, může být hrozbou v podobě smrtící pandemie, jakou byla třeba španělská chřipka v letech 1918 až 1920, jež usmrtila až pět procent tehdejší populace. Prostřednictvím obálky jsme se snažili naznačit, že současná koronavirová pandemie nemusí být zdaleka to nejhorší, co nás potkalo. I proto jsou dobré znalosti o infekčních agens, jejich diagnostice a léčbě, jimiž se právě obor lékařské mikrobiologie zabývá, pro budoucí zdravotníky nezbytné,“ shodují se autorky a autoři.

z

Autorský tým ex-studentů:

 MUDr. Ivana Hanzalová dostudovala v červnu 2017, má za sebou studium ve Francii a Švýcarsku, kde se propracovala na univerzitní pracoviště viscerální chirurgie, tématem její práce je využití celotělového CT u hemodynamicky nestabilních pacientů s polytraumatem.
 MUDr. Jakub Hurych dokončil studia v únoru 2018 a vzápětí nastoupil na Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, kde se postgraduálně věnuje střevnímu mikrobiomu.
 MUDr. Ľudmila Křížová dokončila školu v červnu 2017, poté nastoupila na Onkologickou kliniku 1. LF UK a VFN, kde se postgraduálně věnuje využití sekvenování nové generace z tekuté biopsie.
 MUDr. Roman Štícha dostudoval v únoru 2018 a začal pracovat na I. ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol, v postgraduálu se věnuje experimentální chirurgii; zaměřuje se na polymerní náhrady kloubů.
 MUDr. Kateřina Tichá studia zakončila v únoru 2018, vybrala si obor vnitřní lékařství a po složení francouzských národních srovnávacích zkoušek ECN začala pracovat ve fakultních nemocnicích v Paříži s předatestačním vzděláváním na Sorbonně. Nedávno se stala maminkou dcery.
Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: