Otevřený dopis Vládě ČR: Potřebujeme praktickou výuku

středa, 7. duben 2021 11:44

Vysokoškolské studium je založené na samostudiu, vnitřní motivaci a píli, ale také na praktických zkušenostech v laboratořích, nemocnicích, archivech, výzkumných výjezdech za odborného vedení svých pedagogů. Studentští senátoři Akademického senátu Univerzity Karlovy proto jménem svého místopředsedy vyzývají k prioritnímu, odpovědnému a předvídatelnému plánování otevření vysokých škol, praktickou výukou počínaje. A přikládají následující otevřený dopis Vládě ČR, který je zveřejněn i jako petiční arch.

UKpecet

Vážení členové vlády ČR,

obracíme se na Vás touto formou v reakci na uzavření vysokých škol v České republice.

Požadujeme po Vládě ČR, aby začala aktivně řešit otázky dopadů uzavření vysokých škol, a aby se prioritou v případném uvolňování protiepidemických opatření stalo obnovení praktické výuky a experimentální činnosti na vysokých školách.

Prosíme, NEZAPOMÍNEJTE NA UNIVERZITY!

Jakkoliv chápeme složitou situaci a respektujeme opatření, rádi bychom upozornili na dopady těchto omezení na fungování vědy a vzdělávání v Česku. Vysoké školy operativně zahájily bezkontaktní výuku, avšak ta sama o sobě v mnoha oborech neposkytuje adekvátní náhradu. Zákaz praktické výuky na vysokých školách však v mnoha nezdravotnických oborech (zejména přírodovědných, technických, pedagogických a profesně orientovaných) znamená citelný zásah nejen do průběhu akademického roku, ale zejména do možnosti zdárně naplnit profil absolventa studijního programu tak, jak byl schválen v akreditačním řízení. V mnohých studijních programech, resp. vysokoškolských oborech je přímá/prezenční praktická výuka nepostradatelná a nelze ji nahradit výukou distanční. A to bez ohledu, zda jde o bakalářské, navazující magisterské či doktorské studijní programy.

Jak jsme Vám, ale i dalším členům Vlády ČR avizovali již na podzim, nebude z časových a logistických důvodů možné řadu kurzů do konce akademického roku realizovat. V důsledku vládních opatření je studentům zároveň znemožněno pracovat na experimentální části jejich kvalifikačních prací, které jsou zpravidla součástí rozsáhlejších výzkumných projektů. Přitom právě akademická a další vědecká pracoviště, vysoké školy a studenti hrají v těchto těžkých dobách významnou roli v boji proti šíření koronaviru. A to nejen svoji činností dobrovolnickou.

Samotné studium je dnes pro studenty náročné v několika ohledech. Narušení prezenční výuky a experimentální činnosti vede mnohé k nezaviněnému prodlužování studia. Experimenty a další výzkum musely být často zastaveny, což se týká i víceletých projektů. U řady studentů to bude znamenat vyměření poplatků za delší studium, což může mít za následek závažné sociální důsledky, neboť v řadě případů budou muset začít se svým výzkumem od nuly. V jiných případech je jim znemožněna řádná příprava ke zkouškám či psaní závěrečných prací.

Vyzýváme vás proto k přijetí zákonné úpravy, která u dotčených studijních programů zajistí:

● posunutí maximální doby studia minimálně o období uzavření vysokých škol,

● pozastavení vyměřování poplatku za delší studium ze strany vysokých škol, minimálně o období uzavření vysokých škol,

● prodloužení podpory doktorandských stipendií minimálně o období uzavření vysokých škol, neboť pokud nemá mít uzavření vysokých škol dopady na jejich vzdělávací a vědeckou činnost, je nutné kompenzovat nucené zastavení podstatné části výzkumu.

Prominutí poplatků za delší studium a vyplácení doktorandských stipendií již o podzimní dobu narušeného studia má výrazné finanční dopady na stipendijní fondy jednotlivých fakult a zprostředkovaně i finanční situaci vysokých škol. Již prominutí poplatků v letním semestru 2020 znamenalo citelný rozpočtový výpadek. Tyto stipendijní fondy slouží nejen k podpoře výborných studentů, ale také k financování jejich vědecké činnosti, mobility, vědeckého provozu a dalších aktivit souvisejících se studiem, jakož i sociální podpoře. Žádáme Vás proto tímto o vytvoření kompenzační finanční podpory pro dotčené fakulty. Věříme, že společnými silami se podaří tuto komplikovanou situaci zvládnout.

Jsou-li v České republice vzdělání a věda prioritou, je nutné co nejvíce omezit škody, které v těchto oblastech vznikají důsledkem protiepidemických opatření.

Spoléháme proto na Vaši podporu.

David Hurný,
místopředseda AS UK


TISKOVÁ ZPRÁVA

Studentští senátoři UK: Abychom se stali odborníky ve své profesi, potřebujeme praktickou výuku

Studentští senátoři akademického senátu Univerzity Karlovy upozorňují na opomínání vysokoškolského studia v uvolňování vládních opatření. Pro to, abychom se stali odborníky ve svém oboru, potřebujeme možnost praktické výuky, ale co nejdříve také osobní kontakt s učiteli a svou fakultou. Vysokoškolské studium je založené na samostudiu, vnitřní motivaci a píli, ale také na praktických zkušenostech v laboratořích, nemocnicích, archivech, výzkumných výjezdech za odborného vedení svých pedagogů. Vyzýváme k prioritnímu, odpovědnému a předvídatelnému plánování otevření vysokých škol, praktickou výukou počínaje.

Dlouhodobé uzavření vysokých škol způsobuje nejen izolaci studentů a z ní vyplývající apatii, ale především, stejně jako u některých středních škol, studentům chybí praktická výuka, dovednosti a schopnosti, které si absolvent musí na škole vyzkoušet na vlastní kůži. Někteří studenti navazujících magisterských oborů nastoupili v minulém akademickém roce do nového studia a v červnu by měli odevzdávat své magisterské práce, přitom byli prezenčně na své škole pouze jeden semestr, ten první, kdy se teprve seznamovali s novým prostředím, netušíc, že je čeká několikaměsíční izolace.

Uvědomujeme si závažnost situace a nutnost podrobit se přísným bezpečnostním pravidlům vzhledem k závažné pandemii, která již vedla k úmrtí tisíců lidí nejen v České republice, ale zároveň máme potřebu se vzdělávat, abychom se mohli stát odborníky, kteří budou pomáhat s řešením dopadů pandemie nejen v blízké, ale i vzdálené budoucnosti. Jsme schopni mít praktickou výuku za dodržování přísných hygienických pravidel, roušek, rozestupů, testů, v malých skupinách. Potřebujeme, abychom i my vysokoškolští studenti byli, vedle ZŠ a SŠ, pro vládu prioritou při uvolňování protiepidemických opatření.

Žijeme v takzvané vzdělanostní společnosti, kdy vzdělání je nejcennějším zdrojem moderní společnosti, naši vědci se podílí na řešení i covid krize a to nejen lékaři, chemici a ekonomové, ale také psychologové, metodici, sociologové a mnoho dalších profesí. Proto, abychom mohli mít kvalitní vědu, medicínu, učitele… i nadále, potřebujeme mít kvalitní výuku na vysokých školách včetně praktické výuky a kontaktu s našimi akademickými špičkami. Prosíme, umožněte nám stát se odborníky svého oboru.

Kontakt:
Mgr. et Mgr. David Hurný
místopředseda AS UK
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 724 598 712

Autor: David Hurný, AS UK

Sdílejte článek: