Povolební anketa: Co očekáváte od nového vedení UK?

neděle, 24 říjen 2021 16:41

Dne 1. února 2022 se do čela Univerzity Karlovy poprvé v dějinách postaví dáma. Rektorkou se stane prorektorka Milena Králíčková, která ve volbě – proběhla v pátek 22. října – odsunula na druhé místo profesora Michala Stehlíka. Nová rektorka ve svém volebním programu vsadila především na nutnost zlepšení digitalizace a elektronizace, snížení administrativy a efektivní čerpání financí z evropských fondů. V neposlední řadě si hodlá posvítit na modernizaci kritizovaného studijního informačního systému a věnovat se rozvoji ekologické udržitelnosti v univerzitním provozu. Magazín Forum oslovil několik osobností spojených s univerzitou a zeptal se: „Co očekáváte od nového vedení UK?“

 MK1 MK2 mk

 ms kruhProf. Michal Stehlík (FF UK):

„Především mu přeji hodně sil. Kampaň ukázala množství velkých témat, před kterými Univerzita Karlova stojí. Některá jsou o potřebě se modernizačně posunout, jako se na příklad Studijní informační systém (SIS) nebo ekologická udržitelnost. Jiná jsou závažná pro rozvoj univerzity a zároveň obsahují rizika, jako například velké investiční projekty. A neopominutelným tématem je mzdová situace na některých fakultách univerzity nebo naše mezinárodní postavení, kde začínáme stagnovat. Je toho mnoho, a pokud chceme být univerzitou 21. století, potřebujeme posun ve všech těchto oblastech. Na mnohých tématech se programy obou kandidátů shodovaly: nezbývá než přát zvolenému vedení mnoho sil, invence i štěstí, aby se univerzita posouvala dále.“

rw kruhProf. Radka Wildová (PedF UK):

„Od nového vedení Univerzity Karlovy očekávám rozvoj vzdělávací a vědecké činnosti tak, abychom si udrželi nejlepší pozici mezi univerzitami v České republice, ale také se zásadně posunuli ,nahoru´ i v mezinárodním měřítku. Určitě očekávám i pokračování v tom, co se dařilo, respektive podařilo, dále pak zjednodušení administrativních agend, schopnost motivovat zaměstnance a studenty být hrdí na naši alma mater, s čímž souvisí také vytvoření optimálních pracovních a studijních podmínek. V neposlední řadě očekávám zodpovědnost, jasná pravidla a respektování specifik fakult a jednotlivých rektorátních pracovišť při rozhodování. Je skvělé, že v historii UK bude v jejím čele poprvé stát žena. Oceňuji způsob kampaně, kterou Milena Králíčková vedla. A moc se těším na spolupráci. Držím novému vedení UK palce!“

vl kruhProf. Václav Liška (LFP UK):

„Předně gratuluji paní profesorce Králíčkové ke zvolení rektorkou univerzity. Naši vysokou školu čeká obtížné období. Vyhlížíme významné investice do pedagogické i výzkumné infrastruktury. Paralelně proběhne reforma vědecko-výzkumného směřování univerzity. V obou případech pevně věřím v úspěch nového vedení, které umožní naší alma mater další rozvoj, ekonomickou stabilitu a upevnění klíčového postavení v rámci středoevropského univerzitního prostoru.“

mm kruh1Prof. Michal Miovský (1. LF UK):

„Se jménem nové paní rektorky mám spojeno především očekávání základní kontinuity v nastoupených změnách a vývoji naší univerzity a rozvážné kroky. Myslím, že paní profesorka dobře věděla do čeho jde a její zkušenosti a dosavadní práce jsou zárukou, že UK bude v dobrých rukou. Velmi bych ocenil dokončení procesu usazování institucionálního financování vědy a ujasnění témat, která letošní rok a nástup do nového programu v roce 2022 otevřel. Současně očekávám, že paní rektorka bude mít odvahu pustit se i do citlivých otázek přerozdělování prostředků na hlavní činnost, tedy výuku, kde se domnívám, že zůstaly nedořešené otázky u některých koeficientů a kde si myslím, že fakulty – přinášejíci nejvíce peněz a vykazující současně dobré výsledky v kvalitě studia a produkci vědeckých výsledků – jsou znevýhodněny. U nich zůstalo nevyřešené zohlednění finanční náročnosti výuky. Koeficient není stanoven nahodile; není možné na výuku takto tvrdě doplácet z jiných zdrojů dotčených fakult, navíc v dosud platném měřítku. Současně ale věřím, že paní rektorka bude – stejně jako Tomáš Zima – člověkem otevřeným komunikaci a bude pro ni dobré jméno a budoucnost naší univerzity stejným imperativem. Těším se na to a věřím, že bude dobrou a úspěšnou rektorkou.“ 

as kruhAnna Shavit, Ph. D. (FSV UK):

„Očekávám jasné vedení, další rozvoj mezinárodní spolupráce, pochopení a respektování rozdílnosti různých fakult a další práce v oblasti udržitelného rozvoje.“

mf kruhMichaela Falátková, Ph. D.​ (KTF UK):

„Nové vedení by se mělo dle mého názoru zabývat zejména otázkou principů, podle nichž jsou mezi fakulty přerozdělovány finance. S tím souvisí záležitost výše platů akademických pracovníků, které jsou na některých fakultách povážlivě nízké, hluboko pod průměrnou mzdou. Tato kritická situace má celkově velmi negativní dopad na vzdělávání i oblast vědy. Pokud akademik nemá dostatečné prostředky na to, aby se z univerzitního platu uživil, musí mnohdy mít více zaměstnání a nemůže logicky podávat excelentní výkony, které jsou po něm vyžadovány.“

jat kruh Prof. Jan Trka (2. LF UK):

„Očekávám zlepšení image, faktické změny v chodu univerzity nikoli.“

zs kruhProf. Zdeněk Strakoš (MFF UK):

„Karel, z Boží milosti král římský,  zmiňuje čest a blaho naší země a zakládá obecné učení ,aby se znalostí věd vzdělali ti, jež vrozené bystré nadání činí zralými k zdravému úsudku ... aby dokonce mohli býti hrdi na to, že mohou jiné z ciziny zváti k této půvabné vůni a k ůčasti na takovém vděku´. Příspěvek k tomu očekává od nás všech, ať jsme na jakémkoli místě a v jakémkoli postavení. Nově zvolené paní rektorce přeji, ať má ze společné práce celé Univerzity Karlovy v příštích letech radost.“

zm kruhProf. Zuzana Moťovská (3. LF UK):

„Paní profesorka Králíčková získala velmi silný mandát, který je odrazem důvěry v její odborné schopnosti, její profesionalitu, odrazem podpory programových vizí, které představila, a důvěry v její osobnost. Tímto jsou definována i má očekávání. Pokud bych to měla vyjádřit trochu nadneseně – moderní, dynamické, podnětům a diskuzím otevřené kormidlo, které dá univerzitě jasný směr vpřed, ale současně ji bude vést v ,bezpečných vodách´, vytvářejících zázemí pro kvalitní studium a tvůrčí práci. Zviditelnila bych mé očekávání kontinuity úsilí o zvyšování mezinárodní prestiže a konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy. Hodnocení tvůrčí činnosti definující limitace a vytváření prostředí a nových platforem kvalitní vědecké práce. Tímto se zvýší atraktivita UK pro excelentní pre- i postgraduální studenty – naše a zahraniční –, hostující zahraniční pedagogy a vědce, pro ,excelentní´ spolupráci. Současná doba ukázala, jak zásadní je postavení a odpovědnost UK ve společnosti. Očekávám od nového vedení v tomto kontextu přístup a stanoviska, které dodají naší alma mater vážnost a respekt. A zde je pro mne předpokladem očekávání již v úvodu zmíněná osobnost čelního představitele. Nutno ale samozřejmě nejenom očekávat, ale i přispět a podpořit.“

jt kruhProf. Jan Tachezy (PřF UK):

„V minulých letech bylo vybudováno několik nových výzkumných infrastruktur z operačního programu OP VaVpI, jako je například UniMec LFP UK v Plzni, nebo společný projekt Evropského centra excelence s Akademií věd ČR – BIOCEV. Nyní je v plánu ambiciózní stavba Kampusu Albertov. Jenže stavba sama o sobě je, řekl bych, tou snadnější etapou. Za mnohem důležitější považuji jasnou reálnou rozvahu mechanismů udržitelnosti těchto nových infrastruktur. V případě projektů financovaných OP VaVpI si Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), potažmo ministerstvo školství uvědomovaly tento problém, existovaly podpůrné programy pro nově vybudovaná centra – jako byl Národní program udržitelnosti (NPU II), který vloni končil. MŠMT sice navýšilo pro letošní rok rozpočet UK o prostředky NPU II, ale na rozdíl od jiných institucí, univerzitě poskytlo jen menší část pro podporu těchto infrastruktur. Od nového vedení UK proto očekávám vyjasnění strategie udržitelnosti jak stávajících, tak – a to především – nově plánovaných center, jako je budoucí Biocentrum a Globcentrum. Také bych ocenil, kdyby nové vedení aktivizovalo Vědeckou radu UK, která by měla – dle mého názoru – aktivněji ,radit´ při strategickém plánování, kudy bude Univerzita Karlova směřovat v dalších letech.“

Autor: Marcela Uhlíková
Foto: Vladimír Šigut, archiv UK

Sdílejte článek: