Známe laureátku a laureáty výzkumné podpory Donatio

středa, 7. duben 2021 16:04

Univerzita Karlova u příležitosti oslav Dne vzdělanosti, na který 7. dubna připadá i výročí 673 let od jejího založení, zveřejnila letošní laureáty prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. S oceněním, jež je udělováno od roku 2017, se pojí podpora výzkumu ve výši jednoho milionu korun.

cover 2s

Cílem výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. V letošním - již pátém - ročníku podporu obdrží jedna laureátka a čtyři laureráti, jimž bude ocenění slavnostně předáno, jakmile to umožní situace.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph. D., MBA
(1. lékařská fakulta UK)

libor vitekProfesor Libor Vítek je světově uznávaným a oceňovaným odborníkem v oblasti experimentálního a klinického výzkumu katabolické dráhy hemu, zejména pak žlučového pigmentu bilirubinu. Mezi jeho stěžejní práce patří publikace v časopise Atherosclerosis  o protektivním významu benigní hyperbilirubinémie na rozvoj ischemické choroby srdeční, která má 300 citací. Loni na základě své dlouholeté práce publikoval v prestižním vědeckém časopise New England Journal of Medicine (s impakt faktorem 74,69!) článek o terapeutických vizích využití bilirubinu v léčbě zánětlivých onemocní. Jeho vědecký přínos dokládá též Hirschův index 34 a celkem více než 4300 citací jeho odborných prací, čímž se v posledních letech pravidelně stává nejlépe publikujícím vědcem 1. LF UK. Kromě klinického výzkumu úzce spolupracuje s odborníky v dalších biomedicínských oborech, a to jak v Česku, tak i v zahraničí.

prof. Miroslav Petříček, Dr.
(Filozofická fakulta UK)

Uznávaný filozof a oblíbený pedagog je dobře znám odborníkům, ale také široké veřejnosti. Na Univerzitě Karlově začal přednášet hned po listopadu 1989 a od roku 1992 působí na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v Praze. Svou pedagogickou, badatelskou a rovněž odborně-překladatelskou činností naplňuje původní smysl slova „univerzita“, které je zkratkou výrazu universitas magistrorum et scholarium, „společenství učitelů a učenců“. Již během svých bytových přednášek v osmdesátých letech, kdy byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu, uváděl do filozofického myšlení posluchače, z nichž někteří jsou dnes jeho kolegy. Obdivuhodná je zejména šíře jeho akademických zájmů, vedoucí k řadě publikací, v nichž se filozofická tradice prolíná s interpretaci literárních textů, výtvarných děl a filmů. Jako příklad lze uvést dvě související knihy, v nichž se projevuje i zájem o téma společenské paměti a spravedlnosti. Majestát zákona z roku 2001 a Filosofie en noir z roku 2018 (anglicky vydaná v roce 2019) reflektují svět zasažený politickými tragédiemi 20. století a ztělesňují nutnou proměnu filozofie v tomto kontextu. Je veřejně známým filozofem a o vlivu na kolegy hned několika generací svědčí i jimi editovaná a v Karolinu čerstvě vydaná kniha k životnímu jubileu profesora Petříčka, Myšlení hranice / hranice myšlení.

Při této příležitosti a po udělení zlaté medaile UK přinesl magazín Forum samostatný rozhovor.

36d39efb 3d8d 4fe0 9817 54e77a4e3dd2 1
Miroslav Petříček (vpravo) v rozhovoru s vynikajícím matematikem profesorem Jaroslavem Nešetřilem z MFF UK (na snímku z roku 2016).

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph. D.
(Přírodovědecká fakulta UK)

Profesor Petr Nachtigall je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti teoretického studia materiálů. Na Přírodovědecké fakultě UK s kolegy vybudoval výzkumné Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů – CUCAM, o němž jsme v magazínu Forum nedávno též psali. Nachtigall pravidelně publikuje v nejprestižnějších vědeckých časopisech; je autorem 177 publikací, které mají téměř sedm tisíc citací, H-index dosáhl už cifry 50. Hlavním předmětem jeho výzkumného zájmu jsou zeolity - důležité průmyslové katalyzátory, které nalezly rozmanité využití například při zpracování ropy nebo v syntéze speciálních chemikálií. Využívají se i v adsorpčních procesech, zemědělství, medicíně a nahradily fosforečnany v pracích prášcích. Mezi nejdůležitější výsledky jeho týmu patří objev lability zeolitů ve vodě a metoda ADOR vedoucí k syntéze nových zeolitů.

b983bb93 fea4 44e2 9250 ea6503ff8a0e 1
Profesor Petr Nachtigall v centru CUCAM - odborné zkušenosti sbíral mimo jiné ve Spojených státech amerických. 

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
(Přírodovědecká fakulta UK)

Profesor Viktor Žárský patří mezi přední světové odborníky v oblasti studia molekulárních mechanismů zodpovědných za ustavování a udržování polarity rostlinné buňky. Zvláště významných výsledků dosáhl ve studiu regulace nitrobuněčného transportu membránových kompartmentů. Podílel se na popisu první malé GTPázy identifikované v rostlinách a později inicioval objev rostlinné verze evolučně konzervovaného komplexu exocyst zodpovědného za prostorovou regulaci exocytózy. Studium buněčné funkce, evoluce a biologické role tohoto komplexu tvoří jádro jeho výzkumných aktivit až do dnešní doby. Žárský je již více než 25 let kmenovým pracovníkem Přírodovědecké fakulty UK a ačkoli souběžně působí též na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, fakulta se od roku 2001 postupně stává hlavním těžištěm jeho aktivit – k těm kromě výzkumu patří i pedagogická činnost či zapojení do akademické samosprávy.

d3989406 289f 4695 a863 c76f63b92bc6jjjj
Profesor Viktor Žárský při jmenování profesorem v Karolinu (archiv 2019) - v pozadí rektor Tomáš Zima, vlevo náměstek MŠMT Pavel Doleček.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D.
(Fakulta humanitních studií UK)

Docentka Holmerová absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v oboru praktického lékařství, geriatrie, veřejného zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Titul Ph. D. získala v oboru sociální gerontologie. Habilitovala se v oboru kulturní a sociální antropologie se zaměřením na problematiku péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Na Fakultě humanitních studií UK, kde působí od roku 2004, založila Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ). Je také garantkou postgraduálního studijního programu Studia dlouhověkosti, jež si klade za cíl pružně reagovat na potřeby české společnosti v oblasti gerontologické a připravovat vysoce kvalifikované odborníky pro vědeckou, akademickou a expertní činnost v této oblasti. V publikační činnosti se docentka Holmerová zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty. Založila mimo jiné Gerontologické centrum v Praze 8, které bylo jedno z prvních a slouží jako jeden z modelů péče o seniory v České republice, čímž uplatňuje své bohaté akademické znalosti a zkušenosti v praxi.

 ca15016f 732f 4d59 ba9b 025b1a796333 1
Docentka Iva Holmerová obdržela na konci loňského roku stříbrnou pamětní medaili UK z rukou rektora Tomáše Zimy.

Autor:
Foto: archiv UK, Hynek Glos

Sdílejte článek: