Rektorka Milena Králíčková převzala žezlo, řetěz i mandát

čtvrtek, 03 březen 2022 19:45

Ve Velké aule Karolina proběhla dne 3. března 2022 inaugurace profesorky Mileny Králíčkové, nové rektorky Univerzity Karlovy, jež na nejvyšším postu po dvou funkčních obdobích vystřídala profesora Tomáše Zimu. Rektorka nastoupila do čela Univerzity Karlovy s účinností od 1. února 2022 a její funkční období potrvá do 31. ledna 2026.  „Naše univerzita je komplexní, složitý organismus. Má dlouhou a slavnou historii, ale byla bych ráda, aby měla i úspěšnou budoucnost,“ uvedla v inauguračním projevu.

027 030

Vzrušená a zároveň přívětivá atmosféra zaplněného sálu, kam okny prozařovalo odpolední slunce, se od počátku slavnostního odpoledne odrazila i do tváří přítomných. Vedle pozvaných hostů (akademiků, diplomatů, soudců i vrcholných politiků) nechyběl nikdo, kdo chtěl být osobně účasten výjimečné události, odehrávající se na půdě univerzity jen jednou za čtyři roky. Začátek inauguračního aktu obstaral slavnostní nástup akademického průvodu. V jeho závěru, za doprovodu univerzitních intrád – zvuku varhan a pozounů – vkročila Husovou brankou do sálu nastupující rektorka Králíčková v doprovodu končícího rektora Zimy.

010

Inaugurační slavnost byla zahájena minutou ticha věnované obětem válečného konfliktu na Ukrajině. Pak se ujal slova nový emeritní děkan práv Jan Kuklík, jenž přítomné hosty v Karolinu uvítal a následně ceremoniál vedl. Ve svém úvodním projevu, z pozice nového prorektora pro akademické kvalifikace, přítomným v aule připomenul průběh tajné volby nové rektorky Akademickým senátem UK dne 22. října 2021 i její jmenování prezidentem o tři měsíce později. Zároveň představil současný nejbližší tým rektorky Králíčkové – osm nových prorektorů a dalších jedenáct členů kolegia rektorky.

003 011

020 012

Jak velí starý obyčej, následně podal hodnotící zprávu odcházející rektor, profesor Tomáš Zima. Ve svém ohlédnutí za dvěma čtyřletými obdobími, po která v čele univerzity stál, uvedl: „Osm let v lidském životě je relativně dlouhý úsek, avšak v historii naší alma mater jde jen o nepatrný zlomek času její historie.“ Zmínil rovněž, jaká slova si on sám spojuje s představou moderní univerzity – těmi slovy jsou: tradice, pokora, odpovědnost, vizionářství, lidskostodvaha. Přiblížil úspěchy, jichž univerzita dosáhla, a to od vytvoření Evropské univerzitní aliance 4EU+ sdružující UK, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet, přes zisk institucionální akreditace pro více než dvě desítky oblastí vzdělávání, vytvoření systému vnitřního hodnocení, schválení šesti stovek studijních programů a přes dvě stovky programů v cizích jazycích.

„V současné době Univerzita Karlova patří mezi jedno procento nejlepších univerzit světa,“ řekl rovněž profesor Zima. A pokračoval: „V uplynulých letech byla zahájena řada důležitých staveb či byly otevřeny nové budovy. K nejvýznamnějším patří výstavba kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (MEPHARED), výstavba kampusu Univerzitního medicínského centra v Plzni (UNIMEC) a příprava historicky největšího projektu univerzity za posledních sto let Kampusu Albertov. Univerzita také aktivně přispěla ke zvládání covidové situace, do něhož se zapojili její studenti, lékaři i pedagogové.“ Na závěr svého projevu dnes již emeritní rektor Zima poděkoval všem, kteří mu v jeho práci pomáhali a kteří jej podporovali.

016 017

Na profesora Františka Zahálku, předsedu Akademického senát UK, připadla milá povinnost oficiálně novou rektorku přítomným představit a neznalé seznámit s odbornou činností profesorky Králíčkové. Zahálka připomněl, že nově zvolená rektorka představuje osobnost, jež v sobě spojuje kvality špičkové vědkyně a manažerky. Právě spojení odborných a manažerských schopností a dovedností je – jak slovně profesor Zahálka doložil – nezbytným předpokladem pro výkon náročné funkce rektora UK.

018

Poté nastal čas, kdy rektorka Milena Králíčková převzala od odstupujícího rektora odznaky úřadu a symboly práv a povinností: tedy pečetidlo, klíč, rektorský prsten a zlatou medaili na řetězu. „Medaile je výrazem důstojnosti nejvyššího akademického úřadu Univerzity Karlovy a řetěz představuje tíži a zodpovědnost rektorské funkce,“ okomentoval akt prorektor Kuklík. Symbolicky i doslova též přejala rektorské žezlo s křížem na vrcholu. Následně rektorka složila předepsaný slib v témže latinském znění jako činí absolventi UK. A předala odstupujícímu rektorovi Tomáši Zimovi zlatou pamětní medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity a šíření jejího dobrého jména doma i ve světě.

022 007

V inauguračním projevu se rektorka držela tradice profesních přednášek. V té své první rektorské představila tedy své nejbližší obory – histologii a embryologii, s přesahem do klinické specializace v oblasti gynekologie a porodnictví. A s ohledem na vyhrocenou současnou mezinárodní situaci kvůli ruské invazi na Ukrajinu neopomněla ani témata univerzitní i celospolečenská. Představila svoji vizi univerzity v následujících čtyřech letech.

„Roky, jež jsem strávila prací na porodním sále, považuji za velký dar. Nově narozený člověk je v naší civilizaci nezpochybnitelnou hodnotou – každé dítě přichází s poselstvím, že Bůh ještě není od člověka odrazen, že každý člověk se rodí jako přirozeně dobrý a jako svobodná bytost s přirozenými právy. Byla bych ráda, abychom na toto poselství nezapomínali,“ řekla ve svém inauguračním projevu rektorka. A doplnila: „Naše univerzita je komplexní, složitý organismus. Má dlouhou a slavnou historii, ale byla bych ráda, aby měla i úspěšnou budoucnost.“ Zmínila též, že tématu, jemuž se rozhodně nechce vyhnout je takzvaná udržitelnost; podle ní je to především naše mentální nastavení, které nám umožní udržitelnost přijmout jako jednu ze zásadních hodnot našeho každodenního života.

029 036

Rektorka Králíčková rovněž s ohledem na současnou situaci v Evropě připomněla, že rektoři vysokých škol hrají nezastupitelnou roli nejen ve vzdělávání a výchově mladé generace, ale i v působení na celou veřejnost.

„I díky společnému prohlášení České konference rektorů (ČKR) k válce na Ukrajině ze dne 24. února, které důrazně odsuzuje postup Ruska a staví se za nezávislou, svobodnou Ukrajinu, vím, že dokážeme být v zásadních otázkách jednotní a společně pomáhat,“ pravila emotivně. V posledních slovech, v závěru svého vystoupení – když děkovala svým nejbližším, své rodině – již nová rektorka neskrývala dojetí.

024

Slavnostní odpoledne, stejně jako jeho začátek a celý průběh, podkreslily fanfáry souboru Pražští pozounisté (ti se mimochodem scházejí a hrají pouze na výjimečných událostech Univerzity Karlovy) a varhanní doprovod v podání mistra Jana Kalfuse. Nová rektorka se podepsala do pamětní knihy a oficiálně převzala Univerzitu Karlovu, obrovské a pestré společenství o desítkách tisíc členů akademické obce.

VS1 1104

Autor:
Foto: Vladimír Šigut, Martin Pinkas

Sdílejte článek: