Anketa: Prvních 111 dní nového kolegia rektorky. Jaké byly?

pondělí, 23 květen 2022 07:59

Politikům se obyčejně dává pověstných „sto dní hájení“, kdy se seznamují s novou agendou, se svým úřadem. Univerzita Karlova je striktně apolitická, ale proč se nezeptat, jak se novému vedení dařilo v prvních nikoliv sto, ale 111 dnech, když se ve školství hraje o „jedničky“. Oněch 111 dnů uplynulo 22. května. Co členy rektorčina týmu překvapilo, co se povedlo, či ne? To zjišťovala anketa magazínu Forum, který dal všem členům kolegia příležitost odpovědět ve zhruba 111 slovech. „Prvních 111 dní na pozici rektorky byla jízda! Nový tým vedení univerzity se ujal běžících i nových, nečekaných agend,“ říká rektorka Milena Králíčková.

VS1 1179
První zasedání kolegia rektorky Mileny Králíčkové, jež se ujala funkce 1. února 2022, se konalo ještě za dodržování protiepidemických opatření.

Rektorka Univerzity Karlovy má ve svém kruhu blízkých spolupracovníků devatenáct členů (z toho jsou dvě prorektorky a šest prorektorů). Mnoho členů kolegia nezastírá, že to byly tři náročné měsíce. Zodpovědní činitelé mapují slabiny svých gescí – studia, vědy, financování, IT systémů nebo PR, hledají řešení a rozjíždějí aktivity, které mají univerzitu posouvat vpřed. Co kdo činil a činí konkrétního, představuje následující anketa, na kterou odpovědělo s rektorkou Králíčkovou čtrnáct ze dvaceti členů kolegia.


01 VS1 3715Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph. D.
rektorka Univerzity Karlovy

„Prvních 111 dní na pozici rektorky byla jízda! Nový tým vedení univerzity se ujal běžících i nových, nečekaných agend. Podařilo se úspěšně dotáhnout jak žádosti do Národního plánu obnovy v oblasti výzkumu i vzdělávání, tak i rychle a efektivně odpovědět na výzvy způsobené s válkou na Ukrajině. Každý odbor rektorátu má svého jednoho člena vedení univerzity, který jej koncepčně řídí, činnost některých odborů jsme přeskupili a věřím, že tak rektorát postupně posouváme v jeho směřování být v klíčových univerzitních agendách místem SMS, tedy místem Servisu, Metodiky i Strategie. Navštívila jsem už vedení devíti fakult a v tomto trendu spolupráce bok po boku hodláme ve vedení univerzity společně pokračovat.“


VS1 0531PhDr. Pavel Doleček, Ph. D.,
prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

„Po první týdny – a vlastně i v současné chvíli – je hlavní úsilí směřováno do revize našich velkých investic, které nás zaměstnají v nejbližších měsících a letech. Pozitivně vnímám spolupráci jak s pracovní skupinou pro ekonomiku, tak s Ekonomickou komisí Akademického senátu UK. A to zejména ve vzájemném informování a slaďování očekávání. Připravuje se nový operační program a již se implementují další nové nástroje financování našich klíčových a strategických aktivit do budoucích let. Oceňuji součinnost kolegů a dynamiku našeho týmu, protože se daří vzájemná (věřím, že i příjemná a efektivní) komunikace. Hodně energie věnuji rozběhu fungování a koordinace činností Asociace výzkumných univerzit ČR, jejíž benefit se myslím v současné době ukazuje jako velmi silný.“


VS1 0573Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph. D.
prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

„Nástup do funkce byl nástupem do rozjetého vlaku: mnoho ,sezónních´ aktivit, které nepočkají, a velké dědictví, zároveň nezvyklá šíře agendy. Od začátku mám ale velkou oporu v ,mém´ Odboru pro vědu a výzkum, který funguje opravdu velmi dobře. Popisovat jednotlivosti, které probíhají, nemá úplně smysl, je jich mnoho, ale jsem rád, že se hned na začátku podařilo ,projít´ všechny fakulty a centra UK, diskutovat s proděkany pro vědu a doktorská studia a dalšími, nastavit otevřenou komunikaci, od které se dále odpichujeme. Těch prvních 111 dní nebylo jednoduchých, ale na dalších 1111 a více se těším a věřím, že budeme společně univerzitu posouvat dále a výše.“


VS1 0489Prof. Markéta Křížová, Ph. D.
prorektorka pro zahraniční záležitosti

„Myslela jsem, že zahraniční agendu znám poměrně obstojně, ale diverzita aktivit Oddělení zahraničních vztahů, sahající od individuálních (ale i tak důležitých) výjezdů na speciální smlouvy po rozsáhlé projekty zahrnující několik fakult, byla i tak šokující. Vlastně ne překvapila, ale nesmírně mě potěšila vstřícná reakce fakult při vypuknutí ukrajinské krize. V tuto chvíli poskytujeme akademický azyl v režimu freemovera více než stovce studentů a dvaceti akademikům (respektive akademičkám), s dalšími o zapojení do výzkumu a výuky jednáme. Potěšující a zavazující je obnovení zájmu o mobility – v programu Erasmus+ již masivně převyšuje rok 2019, stejně tak v přihláškách na letní školy i jazykové kurzy, v rámci jarního kola Fondu mobility přišlo rekordních 329 přihlášek... Intenzivně komunikujeme se zahraničními zastupitelstvími v Česku o podpoře a propagaci mezinárodní spolupráce, fantastické bylo zapojení Univerzity Karlovy do Ibero-amerického týdne ve druhém květnovém týdnu, připravujeme se na předsednictví ČR v Radě EU a akce s ním spojené.“


VS1 0590Prof. JUDr. Jan Kuklík, Ph. D.
prorektor pro akademické kvalifikace

„V prvních 111 dnech se podařilo ustavit novou vědeckou radu a na jejích zasedáních úspěšně projednat návrhy čtyř nových profesorek a sedmi nových profesorů. Dalších sedmnáct návrhů je připraveno k projednání. Kromě toho máme od počátku února i 25 nových docentek a docentů. Zahájili jsme diskuze s fakultami o úpravě doporučených kritérií pro profesorská a docentská řízení tak, aby sice reflektovala specifické požadavky jednotlivých oborů, ovšem zároveň garantovala vysokou odbornou úroveň a mezinárodní prestiž našich akademiků. Podobně přistupuje k problematice i nová komise pro čestné doktoráty, která doporučila rektorce předložit vědecké radě dva návrhy podpořené 1. Lékařskou a Přírodovědeckou fakultou UK. Nakladatelství Karolinum kromě realizace návrhů fakult úspěšně pokračuje ve vlastní ediční politice, a čtenáři se tak nově mohou potěšit například nad knihou profesora Petra Wittlicha O sochách a sochařích.“


VS1 0640Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph. D.
prorektorka pro studijní záležitosti

„Začátek mandátu studijní prorektorky se prakticky překrýval se začátkem letního semestru, kdy přednáším dvě velké přednášky pro několik stovek studentů. Je pravda, že těch pár desítek minut výuky dva dny v týdnu, kdy jsem nebyla on-line (ani na telefonu), jsem si vždy velmi užila. Snad si to užívali i studenti! Jedna z prvních agend nové funkce byl výběr laureátů Ceny rektorkyMimořádné ceny rektorky. Bylo pro mě velkým svátkem setkat se při předávání cen s nadšenými studenty nebo absolventy Univerzity Karlovy v celém spektru programů a vědních oblastí. Prvních 111 dnů ve funkci však nejvíce – a bohužel smutně – ovlivnila válka na Ukrajině. Studijní odbor operativně legislativě ukotvil a metodicky vedl studijní proděkany a studijní oddělní fakult v maximálně efektivní pomoci ukrajinským a jiným studentům, respektive uchazečům o studium postižených válkou. Velký důraz kladu na rovné podmínky na Univerzitě Karlově pro všechny naše studenty a spolu s vedením UK jsem se připojila k odmítnutí takzvaně kolektivní viny. Dále jsem využila první dny k diskusi nad možnostmi elektronické podoby absolventských diplomů a nad zahájením produkce klasických papírových diplomů v Nakladatelství Karolinum.“


VS1 0790Doc. MUDr. Jan Polák, Ph. D., MBA
prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

„Rád bych ocenil hladké převzetí agendy odboru od předchozího vedení, které umožnilo bez přerušení pokračovat v rozběhnutých projektech a započít práci na nových úkolech. Z klíčové agendy se podařilo zdárně připravit a uskutečnit čtyři zasedání Rady pro vnitřní hodnocení, která, kromě přijetí důležitých usnesení o studijních programech, završila pilotní hodnocení studijních programů a společným jednáním se zainteresovanými garanty dokončila hledání formy a způsobu integrace pregraduálních studijních programů. Přičiněním kolegyň a kolegů z Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací (OKVA) bylo zorganizováno studentské šetření a hodnocení studijních programů, započaly práce na projektu přípravy mezinárodní akreditace lékařských fakult (WFME) a pokračovaly práce na celonárodním projektu definujícím standardy vzdálených forem výuky, jehož jsme koordinátory. Byly uzavřeny nové smlouvy o mezinárodních studijních programech a cotutelle, byla připravena úprava dvou opatření rektora reflektující změny v Akreditačním řádu UK. Důležitou agendou je také práce v rámci aliance 4EU+ včetně přípravy takzvaného European Degree. Velký dík patří všem kolegům z odboru a novému vedoucímu, panu doktorovi Jakubovi Homolkovi za vřelé přijetí a vynikající přátelskou spolupráci.“


VS1 0610Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph. D.
prorektor pro informační technologie

„První měsíce ve funkci prorektora pro IT pro mě byly docela dobrodružné a intenzivní. Rektorát i Ústav výpočetní techniky (ÚVT) jsou svébytné organismy, jejichž poznávání člověku přinese nejedno překvapení. Moje agenda se týká celouniverzitních IT strategií, takže jsem poznal také řadu proaktivních kolegů z fakult a součástí. Právě na platformě pro IT (CePIT), kterou jsem inicioval, se těším na spolupráci napříč univerzitou. Už teď se v rámci CePIT rodí a diskutují zajímavé IT projekty. Největším dlouhodobým centrálním projektem, který postupně připravujeme, je realizace nového studijního informačního systému. Tento ambiciózní projekt vyžaduje boj na více frontách, které jsme otevřeli a začali realizovat přípravné fáze (zadávací dokumentaci, analýzu trhu, technologií a byznys procesů apod.). Také na další zahajované projekty se velmi těším (collab služby na platformě o365, chytrá mapa univerzity atd.). Obecně se budu snažit v oblasti IT pro univerzitu hledat a koordinovat řešení, která ji posunou v dnešním digitálním věku o mílové kroky vpřed.“


VS1 0621Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph. D.
prorektor pro vnější vztahy

„Nástup do funkce byl poměrně náročný. Kompletní předělávání elektrických rozvodů na Odboru vnějších vztahů (OVV), nejasné kompetence řízení, do toho všeho situace na Ukrajině... Už se ale podařilo připravit nový minigrantový projekt UKa! pro studentské PR aktivity, zakládáme poradní skupinu pro komunikaci a PR napříč celou UK (takzvaný KaPR), usilujeme o změnu webu Cuni.cz, nový univerzitní brand, připravujeme rozjezd popularizačního vzdělávacího centra Didaktikon v Kampusu Hybernská. V procesu je restrukturalizace zodpovědnosti v přístupu směrem k uchazečům z České a Slovenské republiky. Čeká nás hodně práce, ale mám dobrý pocit, neboť v týmu OVV je řada nadšených a pracovitých lidí, kteří jen potřebovali nový impulz. Bude to fungovat! A za pár měsíců bude vidět i vetší posun. Těším se na to.“


VS1 0771Mgr. et Mgr. David Hurný
člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí

„První měsíce byly poznamenány řešením situace kolem válečného konfliktu na Ukrajině. Na Univerzitě Karlově se zrodila myšlenka pomoci ukrajinským studentům mimo jiné sdílením přednášek a kurzů prostřednictvím nové online platformy. Jsem moc rád za vstřícnost a zapojení akademiků. Tato aktivita zároveň však přispěla výrazným způsobem k urychlení elektronizace virtuálních mobilit. Velké poděkování patří především kolegům z Ústřední knihovny UK. Byl jsem mile překvapen kolektivem nadšených mladých lidí s aktivním přístupem v oblasti podpory e-learningu. V rámci rozvoje pedagogických kompetencí se podařilo otevřít nové kurzy a zahájit práci na nové webu platformy Paedagogium. Velice potěšující zprávou je rostoucí zájem akademiků o vzdělávací akce a vnímání důležitosti vysokoškolské didaktiky.“


VS1 0745Mgr. Jan Jindra
člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost

„V problematice bezpečnosti se první týdny nesly ve znamení snahy personálně posílit Bezpečnostní odbor tak, aby za jeho pomoci mohla UK účinně čelit moderním hrozbám, kam patří kybernetická a protivlivová bezpečnost či obrana proti dezinformacím. Počátek konfliktu na Ukrajině po pouhých třech týdnech jasně ukázal, že agenda bezpečnosti bude hrát pro UK stále důležitější roli a rozhodně si od února nemohu stěžovat na nedostatek aktuálních výzev k řešení... V oblasti eGovernmentu, který spolu s další agendou zaštiťuje nově vzniklý Odbor spisové služby, se snažíme více rozhýbat elektronický oběh dokumentů či dokončit e-learning pro elektronický systém spisové služby. Intenzivně se též připravujeme na změny mnoha desítek právních předpisů v oblasti elektronizace, které bude třeba reálně promítnout do každodenních administrativních procesů na UK.“


VS1 0673Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
členka kolegia rektorky pro alianci 4EU+

„Počátkem února při nástupu do nové funkce probíhal finiš přípravy druhého kola projektů 1CORE Evropských univerzitních aliancí Erasmus+. Naplno jely týmy 4EU+ na všech úrovních UK, členských univerzit a evropských institucí. S podporou skvělého týmu Evropského centra, kolegů z rektorátu a fakult jedeme paralelně v mnoha vzdělávacích i vědeckých aktivitách. Téměř sto společných týmů univerzit aliance 4EU+ je zapojeno do vědeckých a výzkumných aktivit. V rámci francouzského a nastupujícího českého předsednictví v Radě EU probíhalo několik společných akcí. Vybrali jsme nového ředitele CEFRES. Univerzita Karlova iniciuje debatu o budoucí architektuře LERU CE7. Očekáváme rektory všech třiceti univerzit v Praze ve dnech 9. až 10. září. Připravujeme předání předsednictví v asociaci Coimbra Group z rukou naší paní rektorky Králíčkové rektorce Padovy. Univerzita je nepřehlédnutelným aktérem v debatě o budoucnosti Evropského vzdělávacího a vědeckého prostoru a partnerem národní vládě a Evropským institucím.“


VS1 0816Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
člen kolegia rektorky pro ERC a další nástroje rozvoje vědecké činnosti

„V oblasti pomoci podávání grantů Evropské výzkumné rady (ERC) mne velmi potěšili jednotliví žadatelé a podání kvalitních návrhů. Velmi oceňuji nasazení Adély Jiroudkové z rektorátu a ochotu všech kolegyň a kolegů napříč univerzitou, kteří nám v práci pomáhají. Nepotěšila mne neznalost, nepochopení a nedůvěra, které na úrovni jednotlivců, pracovišť, ale i fakult a součástí, stále přetrvávají. Přesvědčily mne o nutnosti zásadní diskuse celé univerzity o smyslu, potřebě či nepotřebě podávání ERC grantů a o podpoře na jednotlivých fakultách a součástech. Výsledkem by mělo být rozhodnutí, zda a jak dále pokračovat.“


VS1 0835PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph. D.
členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

„První tři měsíce byly náročné, ale velmi objevné. Překvapila mě šíře služeb, které UK Point nabízí i hloubka nasazení kolegyň a kolegů z tohoto odboru. Ať už se jednalo o produkční přípravu Dne celoživotního vzdělávání a festivalu absolventů, promýšlení nové koncepce benefitů pro zaměstnance či nasazení na krizové a informační lince během února a března. Samostatnou a širokou kapitolou, již stále objevuji a doceňuji, je samozřejmě Centrum Carolina, jehož nejen poradenské činnosti jsou nyní velmi žádanou službou.“


VS2 cihakMartin Čihák
člen kolegia rektorky, zástupce studentů

„První týdny byly velmi hektické, a to zejména kvůli konfliktu na Ukrajině: hned v prvních dvou dnech války jsme spustili speciální web a telefonní linky s poradenskou pomocí a psychologickou podporou. Velmi mě dojalo vzepětí studentek a studentů, kteří dobrovolně pomáhali s tlumočením, hlídáním a doučováním dětí, kteří dávali do kupy naše koleje, na kterých jsme nabídli ubytování uprchlíkům, kteří uprchlíkům radili v otázkách zdraví nebo kteří byli schopni vybrat a dostat na Ukrajinu zdravotnický materiál v hodnotě několika desítek milionů korun... Na takové kolegy a kolegyně jsem vskutku pyšný! V příštích měsících nás čeká systematizace dobrovolnické pomoci; pohráváme si s myšlenkou vzniku univerzitního dobrovolnického centra.“

(Do ankety ke 111 dním v kolegiu se nezapojili: Josef Fontana, Tomáš Horáček, František Zahálka, Michal Zima a Tomáš Zima.)

VS1 1017
Členové kolegia přítomní na slavnostní inauguraci nové rektorky UK Mileny Králíčkové (uprostřed) v Karolinu dne 3. března 2022.

Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: