Spolupráce se studenty Matfyzu se firmám vyplácí

pátek, 31. květen 2024

V úterý 28. května proběhlo již tradiční každoroční setkání firemních partnerů Matematicko-fyzikální fakulty, kteří jsou zapojeni do Partnerského programu MFF UK. „Je to společenská událost a jeden ze způsobu poděkování firmám, že mají o spolupráci s Matfyzem zájem,“ říká vedoucí oddělení firemní spolupráce MFF UK a organizátorka tohoto setkání Barbora Joudalová

dovnitř 1

„Kontakt je začátek, setkávání pokrok a spolupráce je úspěch,“ zahájil akci děkan MFF UK Mirko Rokyta citátem amerického průmyslníka Henryho Forda. „Byl bych velice rád, kdyby zde došlo nejen ke kontaktům a setkáváním, ale aby spolupráce Matfyzu s firmami zdárně pokračovala. Nejen tedy s námi akademiky, ale především se studujícími jimž nabízíte zajímavá témata a oni jsou tomu rádi,“ popřál fakultě i firemním partnerům, jichž se sešlo v barokním refektáři budovy Matfyzu na Malé Straně několik desítek. „Fakulta má nyní navázáno padesát partnerských vztahů, které stojí na opravdu úzké a kvalitní vazbě mezi kontaktní osobou Matfyzu a zástupcem konkrétní firmy,“ vysvětlil prorektor pro vnější vztahy UK Martin Vlach, který stál u zrodu myšlenky tohoto Partnerského programu, jenž na MFF UK úspěšně běží v této formalizované podobě již téměř deset let (neformálně mnohem déle).

dovnitř 3dovnitř 4

Benefity partnerství

Prorektor Vlach pak blíže představil samotný Partnerský program a jeho jednotlivé stupně – Strategický partner, Partner a Startovní partner – jež firmám umožňují různé formy zapojení. Partneři mohou například vypisovat témata pro studentské práce, aktivně se podílet na výuce, spolupracovat na společných výzkumných projektech, zapojit se do mentoringu, stát se mediálním partnerem UK či podporovat talentované studenty formou cen a stipendií. Firmy mohou pomáhat také korespondenčním seminářům a soutěžím, které studentky a studenti Matfyzu pořádají už desítky let pro žáky středních a základních škol pod záštitou fakulty.

„Je to přirozená cesta, jak na sebe můžete více upozornit a navázat komunikaci s mladými talentovanými lidmi co nejdříve,“ zdůraznil zástupcům firem Luboš Veverka z Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK. Docentka Zuzana Prášková z katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky navázala na jeho slova představením Nadačního fondu Bernarda Bolzana, jehož cílem je shromažďovat nevýdělečným způsobem finanční prostředky pro podporu vědecké a pedagogické činnosti na UK, zejména v oborech matematika, fyzika a informatika. „Fond také organizuje soutěž o výroční cenu za nejlepší práci v oborech matematika, fyzika a informatika, do níž se může zapojit student, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do pětatřiceti let a vy se můžete podílet na její realizaci,“ vyzvala přítomné v sále předsedkyně správní rady NFBB.

dovnitř 5dovnitř 6

Příklady dobré praxe

„Jsem zde proto, abych vám doložil, že se firmám opravdu vyplatí pracovat se studenty a zadávat jim určité byznys úkoly, jež jim pak mohou přinést skutečně praktický užitek,“ zahájil svou prezentaci absolvent Matfyzu Martin Spišák, jehož práce, na níž spolupracoval se svým současným zaměstnavatelem, zvítězila hned ve třech kategoriích soutěže IT SPY o nejlepší diplomku, kterou organizuje jeden z partnerů MFF UK, firma Profinit. Každoročně se v ní hodnotí okolo 1500 diplomových prací ze zhruba dvaceti českých a slovenských vysokých škol. Martin Spišák porotu oslnil projektem pro zlepšení personalizovaného doporučování zboží na internetu, který již nyní s úspěchem používá velký český e-shop.

Na společném setkání byly také předány certifikáty novým firemním partnerům MFF UK. Ocenění získala rovněž firma, jež byla studenty na akci Dny firem na Matfyzu (více v samostatném článku) ohodnocena jakožto nejzajímavější vystavovatel. V rámci tohoto kariérního veletrhu probíhala také soutěž o nejlepší fotografii. Cenu za ni si odnesla studentka Matfyzu Kateřina Rezková.

dovnitř 7

Co firmy chtějí?

Součástí programu bylo i seznámení zástupců firem s aktuálními výsledky výzkumného šetření zjišťujícího požadavky zaměstnavatelů na absolventy MFF UK, které pro Matfyz realizuje katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nejedná se o první takovýto průzkum. Obě fakulty spolu uzavřely před několika lety memorandum o spolupráci, jež spočívá právě v realizaci dlouhodobých dotazníkových šetření, která mají zlepšit efektivitu propagačních akcí MFF UK. Aktuální kvalitativní výzkum ukázal, jaká očekávání mají firmy na absolventy MFF UK a zda jsou naplňována.

dovnitř 8dovnitř 9

„Zaměstnavatelé vyzdvihují především dobré logické a analytické myšlení, hlubší porozumění matematickým principům, ochotu učit se a schopnost pracovat samostatně,“ vyjmenovala klíčové závěry šetření jeho autorka Kateřina Rydvalová. „U Matfyzáků by však zároveň uvítali lepší komunikační dovednosti a týmovost. Na druhou stranu firmy už s těmito charakteristikami počítají a do určité míry se jim přizpůsobují,“ dodala výzkumnice. Její kolega Jiří Vinopal následně upozornil přítomné zástupce firem, že v rámci výzkumu jim bude brzy zaslán dotazník, jenž by měl výsledky tohoto kvalitativního šetření ověřit. „Za katedru sociologie FF UK oceňujeme, jakou dlouhodobou péči Matfyz věnuje nejen svým uchazečům a studentům, ale také absolventům i jejich zaměstnavatelům. Je to vidět i na tomto setkání, že se skutečně jedná o komplexní a dobře propracovaný program,“ ocenil výzkumník z Filozofické fakulty UK Jiří Vinopal.

Autor:
Foto: Michal Novotný

Sdílejte článek: